جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


سوال :چناچه شعبه ای ازدادگاه بلامتصدی باشدآیارئیس شعبه دیگردادگاه می تواندشعبه بلامتصدی راتصدی نماید؟

شماره وتاریخ نظریه : 5191/287/7/1373

نظریه اداره حقوقی
باتوجه به ماده 14قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب رئیس دادگاه وعضو علی البدل درعرض هم قرارگرفته اند وجودهریک ازآنان جهت تشکیل جلسه دادگاه کافی است بنابراین زمانیکه رئیس شعبه اول درمرخصی و یاشعبه بلامتصدی باشدتشکیل دادگاه بتصدی دادرس علی البدل بلااشکال است .بهرصورت رئیس شعبه دو نمیتواند به پرونده های شعبه اول رسیدگی نماید.

مرجع :
کتاب نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در رابطه با قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،سروش ستوده تهرانی ،محمدهاشم صمدی اهری ازانتشارات کتابخانه گنج دانش ، چاپ اول ، زمستان 1374
74
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
5191
تاریخ تصویب :
1373/07/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :