جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


سوال :باتوجه به مفادماده 27آئین نامه اجرائی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب اعلام فرمائید اولا": قاضی اجرای احکام به صرف صدور دادنامه واابلاغ آن به طرفین ومضی مهلت اعتراض میتواند مستقیما" بدون دستوردادگاه نسبت به اجرای حکم اقدام نماید بااینکه دستور قابل اجرابودن رای منحصرا"بوسیله ریاست دادگاه بایستی صادرگردد به عبارت دیگرآیاقاضی اجرای احکام میتواندحکمی راکه دستور اجرا آن ازسوی مرجع رسیدگی کننده صریحا"صادرنشده اجرانمایدیاخیر؟

شماره وتاریخ نظریه : 3272/187/6/1374

نظریه اداره حقوقی
مواد26 الی 29 آئین نامه اجرائی قانون تشکیل دادههای عمومی و انقلاب ،ترتیب مراجع اجرای احکام اعم کیفری وحقوقی مشخص شده است براساس این مواداجرای احکام حقوقی با رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی توسط واحداجرای احکام حوزه قضائی صورت می گیردوقاضی صادرکننده حکم یااجرائیه نظارت کامل براجراءآن دارد و مادام که دستوراجراءصادرنشده قاضی تحقیق مستقردرواحداجرای احکام مجاز به اجرای حکم نمی باشد.

مرجع :
کتاب نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در رابطه با قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،سروش ستوده تهرانی ،محمدهاشم صمدی اهری ازانتشارات کتابخانه گنج دانش ، چاپ اول ، زمستان 1374
74
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3272
تاریخ تصویب :
1374/06/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :