جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


سوال :دراجرای مواد27و34 آئین نامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی واحداجرای احکام مجری احکام دادگاههای عمومی است آیااجرای احکام حقوقی دادگاههای حقوقی 1و2سابق ودادگاههای عمومی درامرحقوقی کماکان تحت نظرمدیران دفاتردادگاههای عمومی انجام پذیرد یا می بایست کلیه پرونده های اجرای احکام حقوقی سابق به واحداجرای جدیدارسال گردد.

شماره وتاریخ نظریه : 4971/227/9/1373

نظریه اداره حقوقی
درموارد26الی 29آئین نامه اجرائی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ترتیب مراجع اجرای احکام اعم ازکیفری وحقوقی مشخص شده وبر اساس این مواد ،اجرای احکام حقوقی با رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی توسط واحد اجرای احکام حوزه قضائی صورت می گیردکه قاضی صادرکننده حکم یااجرائیه نیز می تواندنظارت کامل براجراءداشته باشد.

مرجع :
کتاب نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در رابطه با قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،سروش ستوده تهرانی ،محمدهاشم صمدی اهری ازانتشارات کتابخانه گنج دانش ، چاپ اول ، زمستان 1374
74
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
4971
تاریخ تصویب :
1373/09/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :