جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


سوال :حسب ماده 162قانون آئین دادرسی مدنی هیچ حکم یاقراری رانمیتوان اجراءنمودمگراینکه دادنامه به طرفین یاوکیل آنان ابلاغ شده باشد صریحا"اعلام نمائیدماده مزبورهنوزبقوت خودباقی است یاخیر؟

شماره وتاریخ نظریه : 3612/297/6/1374

نظریه اداره حقوقی
درماده 16 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ترتیب رسیدگی در دادگاههاطبق مقررات مذکور درآئین دادرسی مربوط به دادگاه تعیین شده است وماده 162قانون آئین دادرسی مدنی که خاص احکام وقرارهای مدنی است نسخ نگردیده وبقوت خودباقی است .

مرجع :
کتاب نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در رابطه با قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،سروش ستوده تهرانی ،محمدهاشم صمدی اهری ازانتشارات کتابخانه گنج دانش ، چاپ اول ، زمستان 1374
74
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3612
تاریخ تصویب :
1374/06/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :