جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


افترا
1/7/1374

بسمه تعالی
ریاست محترم دادسرای دیوانعالی کشور

با ابلاغ سلام در پرونده شماره 19441/7/74 دادسرای دیوانعالی کشور که در پی شکایت آقای 000 تشکیل گردیده ، وی از آراء شماره 22158/9/73 شعبه دوم دادگاه عمومی آستانه و شماره 10508/4/74 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان درخواست اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب را نموده است 0 پس ازمطالبه پرونده اصلی و مطالعه آن خلاصه جریان پرونده ازقرارذیل می باشد: در تاریخ 13/8/71 انبار برنج آقای 000 آتش می گیردبه علت اختلافاتی که با آقای 000 و چندنفر دیگر که داشته مدعی می شود که آتش سوزی توسط آقای 000 و غیر انجام گرفته ، علیه آقایان شکایت می نماید
دادگاه پس از رسیدگی حکم برائت متهمین را صادر آقای 000 به حکم اعتراض در مقام تجدیدنظرخواهی حکم بدوی تایید می گردد شکایت دیگری نیز آقای 000 علیه آقای 000 می نماید مبنی بر جعل امضاءایشان این اتهام نیز توسط دادگاه منتفی اعلام می گردد0 پس از مختومه شدن این دو پرونده آقای 000 علیه آقای 000 شکایت می کنند که افتراء به جعل امضاء و تحریق عمدی ونشر اکاذیب نسبت به ایشان انجام داده است دادگاه شعبه دوم آستانه اشرفیه آقای 000 را مجرم شناخته به استناد مادتین 140و141 قانون تعزیرات از حیث افتراء به تحمل یک ماه حبس تبعزیری محکوم می نماید دادگاه تجدیدنظر هم حکم دادگاه بدوی را تایید نموده آقای 000 از این آراء درخواست اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نموده اند0

نظریه
با توجه به آنچه که معروض شده اینکه محکوم متضرر ازآتش سوزی شده بوده است برای جبران خسارت وارده اقدام به شکایت نموده که نتوانسته اثبات کند چنین موردی از موارد افتراء نیست چون عنصر دوم که سوءنیت باشد نیست و به مصداق آیه شریفه : لایحب الله الحجر بالسوءمن القول الامن ظلم ، تظلم نمودن را بر فرض عدم اثبات نمی توان افتراء دانست بنابراین ، پیشنهاد ارسال پرونده به دیوان عال یکشور جهت نقض حکم واعمال ماده 31ماه قانونی دارم 0
دادیار دیوان عالی کشور

با توجه به مبانی استبناط واستدلال منعکس درنظریه مورخه 17/9/74 همار محترم جناب آقای 000 با نظریه مذکور دایر برلزوم اعمال ماده 31 قانون 000 موافقم 0
دادیار دادسرای دیوانعالی کشور

با توجه به نظر همکاران محترم موضوع قابل طرح است گزارش تهیه شد0
دادیار دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
با اعمال ماده 31 موافقت می شود0
مرتضی مقتدائی دادستان کل کشور
رای شعبه 000دیوانعالی کشور

نظر به اینکه در افتراء صرف انتساب عناوین مجرمانه و عدم اثبات در تحقق جرم مزبور کافی نیست و از حیث عنصر معنوی سوءنیت از شرایط لازمه می باشد و با توجه به محتویات پرونده شرط مزبور محرز نیست اعتراض وارد است بنا به جهات مذکوره دادنامه شماره 22158/9/73 شعبه دوم دادگاه عمومی آستانه اشرفیه و دادنامه 10508/4/74 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظراستان گیلان نقض ورسیدگی مجدد به شعبه دیگر از دادگاههای عمومی آستانه اشرفیه ارجاع می شود0

مرجع :
کتاب نظریات قضائی دادستانی کل کشوردراجرای مواد 18 و 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آراء جزائی 1375
جلداول تهیه وتدوین : محمدهاشم صمدی اهری انتشارات گنج دانش

137
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
43
تاریخ تصویب :
1374/07/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :