جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


پرونده اصراری کلاسه : 20/31/5554 ک
ردیف : 76/3
رای شماره : 165/2/1376

بسمه تعالی
رای هیات عمومی دیوانعالی کشور (شعب کیفری )
نظر به اینکه ادعای شرکت مهدی رمضانزاده در سرقت مقرون به دلیل نیست و اقدام حسن سلطانی نیز با توجه به محتویات پرونده از مصادیق محاربه نمیباشد اعتراض وارد است 0 بنابراین دادنامه شماره 75/271002/5/75 شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی مشهدباستناد بند((ج )) ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به اتفاق آراء نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه دیگری از دادگاههای انقلاب اسلامی مشهد ارجاع می شود0

مرجع :
آرشیو دفتروکالت آقای پرویز چگینی وکیل دادگستری

131
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
5
تاریخ تصویب :
1376/02/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :