جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


پرونده اصراری کلاسه :7/3/5447 ک
ردیف : 75/35
رای شماره : 261/1/1376

بسمه تعالی
رای هیات عمومی دیوانعالی کشور (شعب کیفری )
به استناد دلائل زیر اتهام انتسابی علیه متهم به قتل عمدی محرز میباشد:
1 با توجه به اینکه شهلاگروه عمدا" و با چاقو بوسیله متهم مجروح و جراحات وارده نیز به مرگ مشارالیهما منتهی شده 0
2 چون عمل ارتکابی نوعا" کشنده بوده حسب مقررات بندب ماده 206 قانون مجازات عمومی قتل عمدی است 0
3 در مورد نیت و اعتقاد متهم در موقع ارتکاب قتل مبنی برمهدور الدم بودن مقتول دلیلی اقامه نگردیده و با صدور قرار منع تعقیب قطعی در خصوص اتهام زنا مهدورالدم بودن وی ثابت نیست 0
4 نظر باینکه موضوع با مواد61و630 قانون مجازات اسلامی وتعزیرات که مورد استناد آقای وکیل تجدیدنظرخواه قرار گرفته قابل تطبیق نمیباشد0 و نظر به اینکه اعتراض موثری که نقض حکم تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید بعمل نیامده و ترتیبات رسیدگی هم ایرادی ندارد بنابراین باستناد بند((ج )) ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه شماره 25117/1/75 شعبه دوم دادگاه عمومی سنندج که صحیحا" منطبق با اوضاع و احوال قضیه وواقعیات منعکس درپرونده صادر گردیده باکثریت آراء ابرام میشود0
جمع اعضاء شرکت کننده 29 نفر
اکثریت : 19نفر اقلیت 10 نفر

مرجع :
آرشیو دفتروکالت آقای پرویز چگینی وکیل دادگستری

131
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1
تاریخ تصویب :
1376/01/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :