جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


کیفری

شماره : 46834 تاریخ : 1/7/1369

نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری
1) در خصوص زمان قابلیت اجرای آئین نامه فوق الذکر،مصوبه شماره 51292/ت 434 مورخ 14/6/1366 ملاک عمل می باشد چنانچه قوانین نیز مطابق ماده (2) قانون مدنی پس از انتشار در روزنامه رسمی قابل اجرا است و عدم ابلاغ آن از طرف قوه قضائیه و محاکم ودادسراها موجبی برای جلوگیری از نفوذ اجرائی آنها نمی باشد0
2) در مور لزوم تشکیل کمیسیون موضوع ماده (1) آئین نامه قانون رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده آنها در ملاءعام خلاف شرع است ، متذکر می گردد که اصولا" درصورتیکه کمیسیون مزبور مصادیق لباسها، نشانه ها و سایر موارد مذکوردرمواد(1،4،5) قانون را تعیین ننماید جرم بودن عمل توسط مراجع قضائی قابل احراز نبوده و به تبع آن مصادره و ضبط اموال مزبور مورد نخواهدیافت و بهمین جهت نه تنها تبصره (28) قانون بودجه سال جاری تعارض و منافاتی با تشکیل کمیسیون مزبور ندارد بلکه تشکیل کمیسیون مورد بحث برای قابلیت اجرای تبصره (28) در مورد لباسها و نشانه ها و اشیاء موضوع قانون فوق ضروری است 0
طبیعی است مواد(2،3،4) آئین نامه در مواردی که مغایربا تبصره (28) و آئین نامه آن باشد موقوف الاجراء است 0

مرجع :
کتاب : مجموعه نظارت حقوقی اداره کل حقوقی نهادریاست جمهوری
سال 1369 ناشرمعاونت پژوهش ،تدوین وتنقیح قوانین ومقررات کشور
چاپ اول ،تابستان 1378

134
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
46834
تاریخ تصویب :
1369/07/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :