جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


آئین دادرسی کیفری

شماره : 6912482/م تاریخ : 21/11/1369

نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری
با عنایت به اینکه مصوبه مورخ 27/9/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام صرفا" امور قضائی تعزیرات حکومتی بخش دولتی رابه قوه قضائیه محول نموده است ، لذا وظایف و اختیارات غیرقضائی این بخش ازقبیل پیشهاد فهرست کالاها و خدمات مشمول طرح تعزیرات موضوع بند(1) ماده (22) قانون تعزیرات حکومتی همچنان بقوت خود باقی است 0
بدیهی است کلیه وظائف و اختیارات واحد رسیدگی به شکایات با توجه به اینکه صرفا" از امور قضائی بوده است ، به قوه قضائیه محول گردیده و طبعا" پرونده های مطرح در این واحد نیز بایدبه قوه قضائیه تحویل گردد0

مرجع :
کتاب : مجموعه نظارت حقوقی اداره کل حقوقی نهادریاست جمهوری
سال 1369 ناشرمعاونت پژوهش ،تدوین وتنقیح قوانین ومقررات کشور
چاپ اول ،تابستان 1378

134
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
12482
تاریخ تصویب :
1369/11/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :