جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


صدمه در حین کار ((برق گرفتگی ))
26/6/1374

بسمه تعالی
ریاست محترم دادسرای دیوان عالی کشور

در این پرونده ح 0ک 0 شغل سنگ کار در تاریخ 26/6/74 شکایتی به دادگستری زنجان تقدیم و توضیح داده است اینجانب رای ساختمان شخصی به نام ح 0 سنگ نما می زدم محل کار من در جوار سیم لخت فشار قوی است به او گفتم این سیم را بپوشان گوش نکرد و گفت اگر کار نکنید پولتان را نمی دهم و ما را مجبور به کارکرددرتاریخ 25/6/74 به علت برق گرفتگی از داربست سقوط کردم دستهاو پایم و بدنم دچار شکستگی و صدمه گردید و هم اکنون در بیمارستان بستری هستم و از صاحب کار ت 0ح 0 و ی 0ف 0 شکایت دارم پزشکی قانونی زنجان درتاریخ 26/6/74 نظر خود را در مورد اعلام شکستگی استخوانهای شاکی گزارش کرده است اداره کار اعلام داشته به موجب ماده 110آئین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی هنگامی که در مجاورت خطوط نیروی برق احتیاج به نصب داربست باشید باید مراتب قبلا" به اطلاع اداره برق رسانده شود تا ترتیب مقتضی برای جلوگیری از خطرات احتمالی داده شودمانند ایزولاسیون کابهلای برق فشار ضعیف که متاسفانه این کار انجام نشده و به علت اینکه پیمانکار شخص حادثه دیده می باشد و تجربه زیاددر ارتباط با کارش دارد می بایستی مسائل ایمنی را رعایت می نمودوبعد از اینکه ترتیب متقضی برای جلوگیری از خطرات احتمالی توسط اداره برق انجام گرفت ایشان کارش را انجام می داد که متاسفانه این کار انجام نداده است ح 0ک 0 اظهار داشته ، من پیمانکار نبوده ام و من بنائی بیش نیستم در مورد داربست فلزی اظهار داشته ی 0ف 0 تلفن کرد آوردند که ی 0ف 0 اظهار داشت ما سفارش داده بودیم تلفن کردیم آورند شعبه هشتم دادگاه عمومی زنجام در تاریخ 9/7/74 با توجه به اینکه شاکی جهت بردن اثاث کار بیخبر از صاحبان منزل به پشت بام رفته است وانگهی چون شاکی اهل کار و صاحب عقل و چشم بوده سیمهای برق را می دید و با توجه به نظر اداره کار مقصر را بی احتیاطی شاکی اعلام نموده است لذا دادگاه متهمین را از بزه انتسابی تبرئه می کند ح 0ک 0 شاکی با وکالت ج 0پ 0 وکیل دادگستری نسبت به حکم معترض و شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان زنجام در تاریخ 30/8/74 دادنامه بدوی را ابرام و تایید کرده است ح 0ک 0 نسبت به آراء صادره طی لایحه ای که به تاریخ 13/10/74 ثبت دفتر گردیده تقدیم مقام علای دادستان کل کرده و تقاضای رسیدگی کرده است پس ازمطالبه پرونده و وصول آن وملاحظه محتوای آن به شرح زیراظهارنظرمی شود:

نظریه
آنچه مسلم است ح 0ک 0 از روی داربست به علت برق گرفتگی سقوط می کند که به گواهی پزشکی قانونی منجر به شکستگی قسمتی ازاعضاء بدن او می گردد که در بیمارستان بستری می شود دادگاه شعبه هشتم عمومی زنجان صدور حکم بر برائت متهمان (صاحبان کار) را چنین توجیه کرده است که : 1 شاکی جهت بردن اساس کار بی خبراز صاحبان منزل به پشت بام رفته است 0
2 چون شاکی اهل کارو صاحب عقل وچشم بوده سیم های برق رامی دید0
3 نظر اداره کار که مقصر را بی احتیاطی فرد شاکی که او را پیمانکار اعلام داشته است بوده است 0
دلائل بالا توجیه برائت صاحبان کار را نمی کند زیرا ح 0ک 0 کارگر سنگ کار بوسیله صاحبان کار استخدام و به کار گماشته شده و بدون اجازه صاحبان کار بالای داربست نرفته است داربست را صاحبان کار (ت 0ح 0 ی 0ف 0) سفارش و نصب کرده اند و مجاورت داربست با کامل سیم برق را آگاهی داشته اند در مورد اینکه در نظریه اداره کل اعلام شده که ح 0ک 0 پیماکار است قراردادی در این مورد در بین صاحبان کارح 0ک 0 تنظیم شده باشد در پرونده مشاهده نمی گردد بناه به مراتب صاحبان کار که داربست را نزدیک کامل برق نصب کرده اند و آگاهی از این مطلب داشته اند و بدون اطلاع به اداره برق و تهیه وسائل ایمنی ح0ک 0 را که کارگر بنا و سنگ کار بوده است نه پیمانکار وادار به کار کرده اند و بر اثربی احتیاطی صاحبان کارح 0ک 0 براثربرق گرفتگی از داربست سقوط و منجر به شکستگی بعضی از اندام او به گواهی پزشکی قانونی شده است علیهذا برائت صاحبان کار ت 0ح 0 و ی 0ف 0 وجاهت قانونی نداشته معتقد به نقض دادنامه ها و اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می باشم 0
دادیار دادسرای دیوان عالی کشور

به تاریخ 19/12/74 پرونده تحت نظر است با بررسی اوراق پرونده با عنایت به نظر بازرسی اداره کار دائر به اینکه به هنگام نصب داربست در مجاورت خطوط هادی برق می باید مراتب قبلا" به اداره برق اعلام گردد تا نسبت به ایزولاسیون سیمهای برق موجود در مجاورت محل کار و عایق کاری آنها اقدامات لازم به عمل آید و با عنایت به اینکه نصب داربست از ناحیه صاحب کار به عمل آمده است بدون اینکه اقدمات ایمنی و احتیاطی معمول گردد بنا به مراتب باتایید نظر همکار محترم جناب آقای م 0 اعلام نظر می گردد0
دادیار دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
با عمال ماده 31 موافقت می شود
مرتضی مقتدائی دادستان کل کشور

رای شعبه 000 دیوان عالی کشور

در خصوص تقاضای تجدیدنظر آقای ح 0ک 0 از طریق اعمال ماده 31 از حکم صادر از دادگاه بدوی و تجدیدنظراستان با بررسی اوراق پرونده چون شاکی پرونده با علم و آگاهی و بصیرت وجود کابلهای برق روی محل ساختمان اقدام نموده و به سبب برق گرفتگی به زمین افتاده که مصدوم شده است و از ناحیه متهمان پرونده تسبیبی در این حادثه جزء نصب داربست متصور نیست و با اقوی بودن مباشر بر سبب تقاضای تجدیدنظرخواه محکوم به رد است 0

مرجع :
کتاب نظریات قضائی دادستانی کل کشوردراجرای مواد 18 و 31 قانون
تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آراء جزائی 1375
جلداول تهیه وتدوین : محمدهاشم صمدی اهری انتشارات گنج دانش

140
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
89
تاریخ تصویب :
1374/06/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :