×

پارگی پرده گوش - لزوم جلب نظرکارشناس برای تعیین ارش

پارگی پرده گوش - لزوم جلب نظرکارشناس برای تعیین ارش

پارگی-پرده-گوش---لزوم-جلب-نظرکارشناس-برای-تعیین-ارش

وکیل


91 ضرب و شتم
1/9/1373

بسمه تعالی
مقام محترم معاونت اول دادسرای دیوانعالی کشور

احتراما" به حکایت اوراق پرونده حاضر معترض آقای ح 0ع 0 در مورخه 1/9/73 به پاسگاه انتظامی شماره یک ساری مراجعه و اعلام می دارد نامبرده راننده است و با تومبیل خو مسافرکشی می نماید عصر آن روز که در مسیر خود به خانم س 0 (ا0) یکی ازدوستان برخورد می کند او را سوار می کند وقتی که نامبدره را به مقصد می رساند او را پیاده می نماید0 پس از دور شدن خانم مذکور فردی با اتومبیل پیکان به جلو او می پیچد و او متوقف و به اینکه چرا فامیل وی را سوار کرده است او را مضروب و مجروح می نماید که در نتیجه گونه راست و گردن وی مجروح و ا ستخوان فک تحتانی او می شکند و چانه متورم می گردد و پرده گوش او پاره می گردد0 متهم پس ازشناسائی دستگیر و اظهار بی اطلاعی از موضوع شکایت ودرگیری می نمایدو مدعی می گردد آن شب در منزل خود میهمان داشته است 0 گواهان تعرفه شده از جانب متهم به اسامی ح 0ع 0 و ر0ص 0 اعلام داشته اند در حدود ساعت 7 که به منزل مشتکی عنه می رسند متهم موصوف آنها از راه رسیده بود و رد حال پارک اتومبیل خود بوده است 0 متهم از طرف دیگر پس از تحقیق در دادسرا و هنگام انتقال به زندان با مامور مراقب خود درگیر و بضمن مضرب نمودن وی مرتکب اهانت به مامور دولت در حین انجام وظیفه می شود0 پرونده پس از تکمیل داسرا و صدور قرار مجرمیت با کیفرخواست 271252/7/73 به دادگاههای عمومی ساری ارسال و به شعبه دهم دادگاه عمومی جهت رسیدگی ارجاع می گردد0 شاکی در جلسه رسیدگی دادگاه در اثبات ادعای خود دو نفرگواه معرفی می نماید که گواهان درمورخ 31/3/74 مضروب و مجروح شدن شاکی را ازطرف متهم تایید و اعلام داشته اند0 دادگاه پس از رسیدگی واستماع گواهی گواهان به موجب دادنامه شماره 21401/3/74 مستندا" به مواد442 و 415و449 و بند الف ماده 480 و بند 1 از ماده 484و485قانون مجازات اسلامی و ماده 87 قانون تعزیرات متهم را به پرداخت یک فقره یک هزار درهم و یک فقره دو هزار درهم و دو فقره یکصد درهم و یک فقره 5/8 درهم و یک فقره بیست هزار ریال ارش درحق مصدوم آقای ح 0ع 0 و یک فقره بیست هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید0 محکوم علیه به حکم مرقوم اعتراض و درخواست تجدیدنظر می نماید0 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظراستان مازندران این استدلال که اظهارات بعدی شاکی در شناسائی متهم مقورن به دلیل یقین آور برای دادگاه نیست واظهارات دو نفر گواه تعرفه شده از جانب وی در دادگاه بعد از دو سال از تاریخ درگیری بدون اینکه شاکی در مراحل ذکری از اطلاع و آگاهی آنان نماید برای دادرسان خالی از شائبه نمی باشد حکم محکومیت تجدیدنظر خواه را از جهت ایراد ضرب و جرح به شاکی آقای ح 0پ 0 و حکم بر برائت وی صادر و از جهت اهانت به مامور دولت حکم بدوی را تایید می نماید0 شاکی مصدوم به حکم صادره اعتراض و درخواست اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را می نماید که پرونده جهت بررسی واعلام نظربه اینجانب ارجاع می گردد0 پرونده اصلی مطالبه اینک با بررسی و مطالعه اوراق پرونده اصلی مرجع زیر اعلام نظر می گردد0

نظریه
صرفنظر از اشکالاتی که در تعیین دیات مقرر قانونی برحکم بدوی وارد است و صرفنظر از ایکنه پارگی پرده گوش از مصادیق ماده 367 قانون مجازات اسلامی بوده و می باید به حکم ماده 495 قانون مرقوم با نظر کارشناس تعیین ارش می گردید علیهذا بر دادنامه شماره 1021 3/8/74 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظراستان مازندران بر فسخ حکم محکومیت محکوم علیه به پرداخت دیه در حق مصدوم از دادگاه بدوی و صدور حکم بر برائت وی در این مورد با توجه به محتویات پرونده مصدوم شدن شاکی آقای ح 0ع 0 مراجعه وی به پاسگاه انتظامی بلافاصله پس از درگیری و اعلام شکایت به مرجع مذکور و ضربات وجراحات وارده به وی که مورد تایید پزشکی قانونی قرار گرفته است و اظهارات خانم ا0ز0 و اظهارات ر0ص 0 و ح 0ع 0 گواهان تعرفه شده از جانب متهم دائر بر ایکنه به هنگام رسیدن آنان به منزل متهم نامبرده آنها از راه رسیده بود و مشغول پارک اتومبیل خودبوده است که این امر خود تاییدی بر شکایت شاکی و اثبات ادعای شاکی خواهد بود0و گواهی ح 0م 0 و ا0م 0 دائر بر تایید ایراد ضرب و جرح متهم به مصدوم در مورخه 31/3/74 در جلسه رسیدگی دادگاه اشکال وارد است 0
بنا به مراتب اعتراضات معترض بر دادنامه صادره از مرجع تجدید نظر مبنی بر برائت متهم به نظر اینجانب وارد و لذا عقیده به قابل طرح بودن پروند هدر اجرای ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دارم 0
دادیار دیوان عالی کشور

احتراما" با نظر همکار محترم جناب آقای 000 موافقم 0
دادیار دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
با اعمال ماده 31 موافقت می شود0
مرتضی مقتدائی دادستان کل کشور

رای شبعه 000 دیوانعالی کشور

با توجه به محتویات پرونده اعتراض وارد است و بنابراین حکم تجدیدنظر خواسته در قسمت برائت در مورد ایراد ضرب و جرح عمدی نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه ازدادگاههای تجدیدنظراستان مازندران ارجاع می شود0

مرجع :
کتاب نظریات قضائی دادستانی کل کشوردراجرای مواد 18 و 31 قانون
تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آراء جزائی 1375
جلداول تهیه وتدوین : محمدهاشم صمدی اهری انتشارات گنج دانش

140

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 91

تاریخ تصویب : 1373/09/01

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.