×

مجازات تعزیری مورد حکم بدوی درمرحله تجدیدنظرقابل تشدیدنیست

مجازات تعزیری مورد حکم بدوی درمرحله تجدیدنظرقابل تشدیدنیست

مجازات-تعزیری-مورد-حکم-بدوی-درمرحله-تجدیدنظرقابل-تشدیدنیست
100 ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
28/3/1374

بسمه تعالی
مقام محترم معاونت اول دادسرای دیوانعالی کشور

احتراما" به حکایت اوراق پرونده پیوست حسب گزارش مورخ 28/3/74 حراست شهرداری تهران آقای ن 0ع 0 کارمند تدارکات شهرداری منطقه یک تهران به اتهام ارتشاء و د0ا0 ازپیمانکاران قضای سبزشهرداری به اتهام شورع به کلاهبرداری و معاونت در ارتشاء تحت تعقیب واقع می گردند0 بدین توضیح که بنا به اعلام اداره کل حراست شهرداری آقای پ 0ب 0 مسئول ومتصدی شرکت پیماکاری 000 که تخلیه آب منازل واقع در قیطریه ( که بر اثر ریزش قنات دچارآب گرفتگی شده بودند) را انجام داده بود جهت اخذ حق العمل و دستمزد و هزینه مربوط به شورای 000 کارپردازی شهرداری منطقه مراجعه می نماید که برآورد هزینه به آقای ن 0ع 0ارجاع می گردد و ایشان نیز برآورد هزینه و تعیین مبلغ آن را به نظر آقای د0ا0 احد از پیمانکاران شهرداری محول می نماید وقتی آقای پ 0ب 0 به فرد اخیرالذکر مراجعه می کند نامبرده انجام آن را موکول به دریافت چهار میلیون ریال می کندکه این موضوع به اطلاع و سمع مسئولین حراست شهرداری می رسد باپیگیری حراست و تحقیق از ع 0ا0 نامبدره به ارتکاب عمل خوداعتراف واقرار می نماید که در گذشته نیز در مواردعدیده مبالغی بالغ بریک میلیون ریال از ا0 دریافت داشته است ممراتب به دادگستری اعلام پرونده به شعبه 33 دادگاه عمومی تهران ارجاع می شود متهم ردیف یک علاوه بر حراست در دادگاه نیز اقرار به ارتکاب بزه انتسابی می نماید لیکن متهم ردیف 2 مصرانه انکار می نماید0 دادگاه مذکور پس از رسیدگی لازم به موجب دادنامه شماره 1968/6/74 متهم ردیف یک را به تحمل دو ماه حبس و شش ماه انفصال موقت و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و71000 ریال جزای نقدی بدل از شلاق و اعاده وجوه ماخوذ به صندوق دولت ومتهم ردیف و را نیز به تحمل دو ماه حبس تعزیری به استناد ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با اعمال ماده 22 قانون مجازات و اعمال تبصره 2 ازماده 3 مرقوم در بالا درباره متهم ردیف 2 محکوم می نماید0 متهم ردیف یک به حکم صادره تسلیم و حکم درباره وی اجرا و از زندان آزادمی گردد0 متهم ردیف 2 و وکیل ایشان به حکم بدوی اعتراض ودرخواست رسیدگی تجدیدنظر می نماید، شعبه 12 دادگاه تجدیدنظراستان به اعتراض و تجدیدنظرخواهی معرتض رسیدگی و با ذکر استدلالی نسبتا" مفصل بدون اینکه از طرف دادگستری (قائم مقام دادستان دادسرای سابق ) تجدید نظرخواهی شده باشد حکم بدوی را در قسمت حبس درباره متهم ردیف یک تشدید و به یک سال حبس تبدیل وتشدید می نمایند0 محکوم علیه ردیف یک به حکم مذکور اعتراض و درخواست اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را می نماید پرونده جهت بررسی و اعلام نظر به اینجانب ارجاع می گردد0 پرونده های بدوی و تجدیدنظر مطالبه شد اینک با وصول پرونده های مذکور و مطالعه و بررسی اوراق آن بشرح آتی اعلام نظر می گردد0

نظریه
با توجه به محتویات پرونده و مندرجات تبصره 2 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب وبالاخص که ازطرف دادگستری (قائم مقام دادسرای سابق ) به فرض حاکمیت تبصره 2 از ماده 4 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها اعتراض نشده و لذا اقدام و عمل دادگاه تجدیدنظراستان تهران در تشدید حبس محکوم علیه معترض خلاف بین قانون بوده است علیهذا اعتراضات معترض را وارد دانسته و پرونده را شایسته طرح در دیوانعالی کشور در اجرای ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می دانم 0
دادیار دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده با نظر همکار محترم جناب آقای 000 موافقم 0
دادیار دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
با اعمال ماده 31 موافقت می شود0
مرتضی مقتدائی دادستان کل کشور

رای شعبه 000 دیوانعالی کشور

نظر به اینکه آراء دادگاه عمومی با درخواست تجدیدنظر قابل طرح و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان است و ن 0ع 0 به حکم شعبه 33 دادگاه عمومی تهران اعتراض و درخواست تجدیدنظر نکرده نقض حکم دادگاه بدوی و صدور حکم جدید در دادگاه تجدیدنظراستان در این مورد غیرقابل توجیه و برخلاف قانون است و با توجه به اینکه طبق تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مجازات تعزیری مورد حکم بدوی در مرحله تجدیدنظر نیز قابل تشدید نیست ، اعتراض وارد است بنا به جهات مذکوره دادنامه شماره 15444/11/74 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران درباره ن 0ع 0 نقض و پرونده جهت اقدام مقتضی به دادگاههای تجدیدنظراستان ارسال می شود0

مرجع :
کتاب نظریات قضائی دادستانی کل کشوردراجرای مواد 18 و 31 قانون
تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آراء جزائی 1375
جلداول تهیه وتدوین : محمدهاشم صمدی اهری انتشارات گنج دانش

140

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 100

تاریخ تصویب : 1374/03/28

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.