×

اختلاس واستفاده غیرمجاز از اموال دولتی

اختلاس واستفاده غیرمجاز از اموال دولتی

اختلاس-واستفاده-غیرمجاز-از-اموال-دولتی

وکیل


اختلاس واستفاده غیرمجاز از اموال دولتی
18/8/1374

بسمه تعالی
ریاست محترم دادسرای دیوانعالی کشور

در پروندهمورد برسی ستوان دوم م 0ح 0 به اتهام 1 اختلاس مبلغ 1993117 ریال 2 استفاده غیرمجاز از اموال دولتی (تصرف غیر قانونی ) تحت تعقیب واقع و شعبه اول دادگاه نظامی یک ایلام پس از رسیدگی و تحقیقات با توجه به اظهارات سروان د0( متهم دیگرپرونده که از بحث خارج است ) و عدم ارائه نسخه اصلی و سند اصلی و تناقض گوئی وی در این خصوص و معدوم نمودن نسخ مربوطه وسیله وی وعدم تسلط و آگاهی سروان د0 نسبت به اسناد مال یو دیحسابی ازغیابی و اینکه طبق رسید موجود مبلغ پانصد هزار ریال از سروان د0 جهت اعزام مشمولین اخذ لیکن در محل مذکور هزینه ننموده و با احراز بزهکاری در هر دو قسمت طی دادنامه شماره 18258/8/74 با انطباق عمل متهم به بند2 ماده 94 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح وماده 76 قانون تعزیرات ضمن مراعات ماده 22 قانون مجازات اسلامی مشارالیه راب ه بیست ودو ماه حبس تعزیری و تنزیل یک درجه بدل ازاخراج از نیروهای مسلح نوعلاوه بر رد وجه مورد ختلاس به تادیه جزای نقدی معادل دو برابر وجه مذکور و سه ماه محرومیت از ترفیع درجه آینده محکوم می نماید0 با تجدینظرخواهی محکوم علیه شعبه 31 دیوانعالی کشور به موضوع رسیدگی و بشرح دادنامه شماره 1197/331/11/74 ضمن رد اعتراض ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را ابرام می نماید0ستوان دوم م0ح 0 با اعتراض به دادنامه صادره ، در مهلت مقرر قانونی تقاضای اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را می نماید که با مطالعه پرونده محاکماتی مربوطه و لایحه اعتراضیه به شرح آتی اعلام نظر می نماید0

نظریه
به مبانی استدلال و استنباط شعبه اول دادگاه نظامی یک ایلام که منتهی به صدور حکم محکومیت متهم شده و مورد تایید شعبه دیوان عالی کشور قرار گرفته ایراد و اشکالی وارد نیست وازجانب متقاضی اعتراض موجه وموثری که نقض دادنامه صادره را ایجاب نمایدبه عمل نیامده علیهذا موردی جهت اعمال ماده استنادی وجود ندارد و به رد تقاضا اعلام نظر می گردد0
دادیار دیوان عالی کشور

جناب آقای دادستان محترم کل کشور

احتراما" رای دادگاه نظامی یک ایلام در موردستوان دوم ح 0 قطع نظر از اینکه بدون صدور کیفرخواست و در جریان رسیدگی اورا مورد اتهام قرار داده و محکوم ساخته است با عنایت به مدافعات ستوان ح0 گزارش حفاظت اطلاعات ناحیه انتظامی ایلام گزارش فرمانده منطقه انتظامی دهلران که حاکی است سروان د0 به اشتباه خود اقرار کرده و حاضر به پرداخت مبالغ مندرج در پرونده گردیده است نظریه کشف جرائم مندرجات صورتجلسه مورخ 20/10/74 نمایندگان ناحیه انتظامی دایر به اینکه اختلاسی صورت نگرفته است 0 نامه شماره 73/12540/401 مورخ 28/11/74 فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به نظر اینجانب منطبق با دلایل و مدارک موجود در پرونده نبوده و در مخالفت با قانون صادر شده و برخلاف نظر جناب آقای ب 0 اعتقاد به طرح قضیه در دیوانعالی کشور دارد0
دادیار دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
با اعمال ماده 17 موافقت می شود0
مرتضی مقتدائی دادستان کل کشور


رای شبعه 000 دیوانعالی کشور

در خصوص تقاضای تجدیدنظرآقای م 0ح 0 از طریق اعمال ماده 31 قانون و تقاضای نقض حکم شماره 12258/8/74 صادره از شعبه اول دادگاه نظامی ایلام با بررسی اوراق پرونده و بشرح دلائل مذکور در گزارش عضو ممیز و آقای دادیار دیوانعالی کشور حکم معترض عنه بدینوسیله نقض و رسیدگی مجدد به شعبه همعرض درایلام ویانزدیکترین شعبه به منطقه ایلام ارجاع می شود که پس از رسیدگی کامل و استماع دفاعیات متهمان و با در نظر گرفتن دلائل موجود در پرونده مبادرت به صدور حکم مقتضی بنماید0

مرجع :
کتاب نظریات قضائی دادستانی کل کشوردراجرای مواد 18 و 31 قانون
تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آراء جزائی 1375
جلداول تهیه وتدوین : محمدهاشم صمدی اهری انتشارات گنج دانش

140

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 101

تاریخ تصویب : 1374/08/18

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.