×

انتقال بدون مجوز اموال دولتی و رسیدگی دیوان محاسبات

انتقال بدون مجوز اموال دولتی و رسیدگی دیوان محاسبات

انتقال-بدون-مجوز-اموال-دولتی-و-رسیدگی-دیوان-محاسبات
مرجع رسیدگی کننده : هیئت چهارم مستشاری
شماره پرونده : 744/75 مربوط به راه ترابری استان همدان
تاریخ رسیدگی : 11/3/77 در وقت فوق العاده
خواندگان : آقایان ... مدیرکل ....
ذیحساب .... مدیرعامل آزمایشگاه فنی مکانیک خاک ....
زیبنده سرپرست آزمایشگاه فنی مکانیک خاک همدان
موضوع رسیدگی : کسب درآمد از طریق واگذاری امکانات و عدم واریز به خزانه
نماینده دادستان : آقای محسن سنگتابی
گردشکار : به موجب مفاددادخواست شماره 115128123/12/72 دادستان دیوان محاسبات کشور در بررسی عملکرد اداره کل راه و ترابری استان همدان مواردی بشرح زیر اعلام شده است 0

1 به موجب توافقنامه مورخ 19/8/1371 فیمابین اداره کل راه و ترابری استان همدان و شرکت آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک مقدار دو هزار مترمربع زمین و ساختمان اداره و تعمیرگاه نقلیه و تاسیسات مربوطه در مرکز شهر همدان به آزمایشگاه مذکور واگذار شده است 0 در قبال واگذاری زمین مورد نظر آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان متعهد گردیده که مبلغ 220 میلیون ریال ماشین آلات وساختمان خریداری نموده و در اختیار اداره کل راه وترابری استان قرار دهد0
2 طی نامه شماره 1276/18/الف مورخ 30/1/72 اداره کل مذکور از بنیادمسکن وانقلاب اسلامی تقاضای انتقال 6دستگاه واحد آپارتمانی در حومه بخش 2 همدان (شهرک شهیدمدنی ) را می نماید که پس ازموافقت بنیاد مزبور، جمعا" مبلغ 000/600/96 رایل با احتساب هزینه های جنبی توسط آزمایشگاه فنی و مکانیک در وجه بنیاد مسکن انقلاب از بابت واگذاری آپارتمانهای مذکور واریز میگردد0
3 با توجه به اینکه زمین ساختمان اداری و تعمیرگاه بصورت تفکیک 4000 متر مربع دارای سند مالکیت و1000 متر باقمیانده فاقد سند بوده است لذا مبلغ 000/150/7 ریال از سوی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان بابت هزینه سند تجمیع دو قطعه زمین فوق پرداخت میشود0 بنابراین از مبلغ و220 میلیون ریال بدهی آزمایشگاه فوق الذکر به اداره کل راه وترابری استان تا پایان سال 73 مبلغ 000/750/183 ریال بشرح موصوف مصرف گردیده و مبلغ 000/250/36 از وجوه مذکور باقی مانده است .
متعاقب رسیدگیهای بعمل آمده در این دادسرا، مسئولین اداره کل راه وترابری استان همدان ضمن رد موارد واخواهی اظهار داشتند که یلحاظ عدم وصول مصوبه هیئت محترم وزیران (موضوع ماده 15 قانون محاسبات عمومی ) زمین مذکور در اختیار آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک قرار نگرفته و اقدامی در جهت انتقال سند مالکیت بعمل نیامده است لذا عملی غیر قانونی در این خصوص صورت نپذیرفته و عملیات انجام شده در اجرای قانون می باشد0 ضمنا" زمین مورد نظر هم اکنون در مالکیت و تصرف اداره کل راه وترابری استان همدان است 0
علیهذا با عنایت به مراتب فوق ومحتویات پرونده ،تخلف مسئولین اداره کل راه وترابری استان همدان و نیز آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک در عدم رعایت مواد31و37و115 قانون محاسبات عمومی درعدم اخذ مصوبه هیئت محترم وزیران و عدم نظارت بر اموال دولتی ونیزهزینه مبالغ فوق الذکر در جهت خرید 6 دستگاه آپارتمان و عدم اموال دولتی و نیز هزینه مبالغ فوق الذکر درجهت خرید 6دستگاه آپارتمان و عدم واریز وجوه یاد شده به حساب خزانه محرز و مسلم میباشد و دفاع ابرازی خواندگان در رد واخواهی موثر نبوده و توجیه کننده نیست 0 زیرا، اولا" اخذ سند تجمیع زمین مورد بحث و پرداخت مبلغ 000/150/7 ریال توسط آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وخریدو انتقال آپارتمان شهرک شهیدمدنی و نیز واگذاری مینی بوس از سوی آزمایشگاه مزبور بنام اداره کل راه وترابری استان قبل از اخذ مصوبه (مجوز) هیئت محترم وزیران در واگذاری زمین اداره کل مستند به ماده 115 قانون محاسبات عمومی ممنوع می باشد0 ثانیا" توافقنامه نقل و انتقال اموال و زمین مارالذکر بتاریخ 19/8/71 بوده و در حالیکه مصوبه مجمع عمومی شرکت آزمایشگاه موصوف در مورخ 10/9/71 (پس از تنظیم توافقنامه ) اخذ گردیده که فاقد وجاهت قانونی است 0 ثانیا" بموجب ماده 115 قانون مذکور وجوه حاصل از فروش زمین فوق الذکر می بایست به حساب خزانه واریز می شده در حالکیه مبلغ 000/600/176 ریال مبالغ دریافتی را اداره کل راه استان به حساب درآمد عمومی منتقل ننموده است 0

بنابراین ضمن معرفی :
1 آقای ... مدیرکل راه وترابری استان همدان
2 آقای ... ذیحساب اداره کل راه وترابری استان همدان
3 آقای ... مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی ومکانیک
خاک استان همدان بعنوان مسئولین قضیه مانحن فیه ، بپیوست پرونده کلاسه 744/75 برعایت تبصره 2ماده 21 و بند((ب ))ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور جهت طرح و رسیدگی در یکی از هئتهای محترم مستشاری ارسال میگردد0
لوایح و دفاع خواندگان : خواندگان با شرکت درجلسه مورخ 28/2/77 دلائل توجیهی را بشرح زیر ابراز و برابر لوایح دفاعیه که درپرونده مضبوط است اعلام داشته اند0
1 متکی به تبصره 34 بودجه کل کشور سهامی آزمایشگاه مکانیک خاک اجازه داشته است که مازاد درآمد نسبت به درآمدمصوب بودجه سال 76 خود را با تصویب مجمع عمومی صرف سرمایه گذاری نماید( خرید ساختمانهای شعب خرید تجهیزات فنی خرید وسائط نقلیه )
2 در اجرای ماده 117 قانون محاسبات عمومی ازطرف شرکت مکاتباتی با وزارت راه و از طرف وزارت با معاون اول ریاست جمهوربعمل آمده است که هنوز در جریان است 0 هیئت با توجه به اظهارات و با توجه به مدارک و مستندات ضمن اعلام کفایت رسیدگی به اکثریت آراء بشرح زیر مبادرت به انشاء رای می نماید0
رای
نظر باینکه فروش یا انتقال اموال دولتی تابع مواد فصل پنجم قانون محاسبات عمومی بوده و هرگونه اقدام یا تصمیم برخلاف آن تخلف محسوب میشود بطوریکه فروش اموال غیر منقول موسسات دولتی تابع ماده 115 قانون مذکور بوده و وجوه حاصل از فروش بایستی به حساب درآمد عمومی کشور واریز و چنانچه انتقال اموال غیرمنقول موردنظر باشد میبایست براساس مواد117و118 قانون مارالذکر( درخصوص موضوع پرونده ) و پس از اخذ مجوز لازم اقدام گردد لذا عمل انجام شده بین اداره کل راه وترابری همدان و آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک درهر دو حالت (فروش یا انتقال اموال ) مغایر مواد مورد بحث بوده ضمن اینکه اقدام آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک (پرداخت بهای آپارتمانهای خریداری شده بنام اداره کل راه وترابری همدان 000) حسب توافق بهای نشان دهنده فروش زمین توسط داره کل راه وترابری همدان است که وجه آن وفق ماده 115 قانون محاسبات عمومی بایستی بخزانه واریز میشود که چنین نشده است لذا تخلف از مقررات عمدتا" ازجانب اداره کل راه وترابری محرز و اخذ مصوبه هیات وزیران در این خصوص نیزهر چند که لازم است اما رفع تخلف نمینماید0 علی ایحال رای هیات بشرح زیر اعلام میگردد:
1 آقای ... مدیرکل وقت راه وترابری استان همدان را با عنایت بمواد106 و115قانون محاسبات عمومی وتبصره یک ماده 23 قانون دیوان محاسبات بعلت عدم رعایت قوانین و مقررات به توبیخ کتبی با درج در پرونده و جبران مبلغ 000/150/7 ریال هزینه های تحمیلی جنوبی مطروحه در دادخواست محکوم می نماید0
2 به اداره کل راه و ترابری همدان حداکثر 6 ماه مهلت داده میشود و نبت به اخذ مصوبه هیات وزیران در خصوص انتقال ملک اقدام آزمایشگاه فنی و مانیک خاک نیز موظف است بعد از صدور مجوزمذکور مبلغ 000/400/43 ریال باقیمانده را(200000000177600000) بحساب درآمد عمومی واریز نماید0
3 به آقای .... اکیدا" تذکر داده میشود که دراجرای دقیق قوانین و مقررات کوشا بوه و از تکرار موارد مشابه پرهیز نمایند0
ضمنا" هیات تخلفی عهده آقایان حسن ... ذیحساب و موسی ... سرپرست آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک همدان احراز ننموده و پرونده را پس از تحقق موارد فوق مختومه اعلام مینماید0 این رای در خصوص جبران ضرر و زیان وارد(موضوع بندیک ) در یک صورت اعتراض خوانده بر طبق ماده 28 قانون دیوان محاسبات قابل تجدیدنظرخواهد بود0
رضا وحیدزاده غلامرضا انبارلوئی اسماعیل باقرزاده خداشهری
مستشارو رئیس هئیت مستشار مستشار

140

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 744

تاریخ تصویب : 1377/03/11

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.