×

ابطال عملیات اجرائی سازمان تامین اجتماعی از طرف دادگاه عمومی

ابطال عملیات اجرائی سازمان تامین اجتماعی از طرف دادگاه عمومی

ابطال-عملیات-اجرائی-سازمان-تامین-اجتماعی-از-طرف-دادگاه-عمومی

وکیل


بتاریخ 22/3/78 پرونده کلاسه 76/1760 شماره دادنامه 413

مرجع رسیدگی : شعبه 1306 دادگاه عمومی تهران
وکیل خواهان : علی مکرم خیابان فرصت بین طالقانی و سمیه پلاک 122 طبقه 4 اداره حقوقی وزارت راه و ترابری
نماینده خوانده : سازمان تامین اجتماعی خیابان آزادی جنب وزارت کار و امور اجتماعی شماره 116طبقه 4
خواسته : توقیف و ابطال عملیات اجرائیه
گردشکار : دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدوررای می نماید0

رای دادگاه
در خصوص دعوی وزارت راه ترابری با نمایندگی حقوقی آقای حسن مطلق بطرفیت سازمان تامین اجتماعی بخواسته ابطال اجرائیه شماره 24/4/1938374/526 خواهان مدعی است وزارت راه وترابری قرارداد شماره 24/2/2254/1724 را برای اجرای عملیات راهسازی راه شوره گر زاهدان سیرجاوه با شرکت انگلیسی مارپلزیچوی منعقد نموده و شرکت مذکور نتوانسته تعهدات خود را به انجام برساند اینکه در اجرای ماده 46 شرایط عمومی پیمان از شرکت مذکور به پرداخت خلع یدگردیده چون مبالغ زیادی را به این وزارتخانه بدهکار بود لذاباطرح دعوی در مرجع قضائی و طی دادنامه شماره 12/7/302375شعبه 7دادگاه عمومی تهران حکم علیه شرکت مذکور به پرداخت مبلغ 638850885 ریال صادر گردیده است و پیمانکار قرارداد مذکور مانند سایر قراردادهای پیمانکاری مشمول پرداخت حق بیمه به نفع سازما تامین اجتماعی می باشد و سازمان مذکور بموقع مطالبات خود رااز پیمانکارموصوف وصول ننموده و طی نامه شماره 13/8/3380674/524 ازشرکت درخواست می نماید حق بیمه مربوط به قرارداد را بمیزان 984/7492/102/1ریال پرداخت نماید و این نامه زمانی به شرکت مذکور ارسال شده که عوامل شرکت پیمانکار قریب به 16 سال قبل ایارن را ترک وپروژه وزارتخانه را بصورت ناتمام باقی گذاشته اند وزارت راه و ترابری به خوانده بدهکار نمی باشد و موجبی برای صدور اجرائیه از طرف خوانده علیه خواهان وجود ندارد وتنها دلیل صدور اجرائیه استناد سازمان تامین اجتماعی بماده 38 قانون تامین اجتماعی می باشد0 نماینده سازمان تامین اجتماعی بشرح صورتجلسه 19/2/1378 بیان داشته مبلغ خواسته خواهان طی چک شماره 18/12/17696676 پرداخت گردیده درواقع موضوع منتفی است ، دادگاه با توجه به مندرجات پرونده اجرائی کلاسه 74/649ش ک (اجرائیه شماره 24/4/192831374/6/52 تامین اجتماعی که خلاصه آن درج شده است 0 اجرائیه بابت بدهی پیمان شماره 24/2/2354/1724 شرکت ماریلزیجوی علیه وزارت راه و ترابری صادر شده است نظر به اینکه نمایندگان قضائی سازمان تامین اجتماعی بشرح صورتجلسه 19/2/1378 موضوع اجرائیه با ادعای استرداد وجه خواسته شده خواهان طی چک شماره 18/12/1769661376 به وزارت راه وترابری موضوع اجرائیه را منتفی اعلام داشته اند لکن نماینده خواهان در مقام اخذ توضیح استرداد وجه از ناحیه خوانده بموجب چک مذکور رابابت اجرائیه های صادره از اجرائیه موضوع این پرونده اعلام نموده لهذا من حیث المجموع دعوی مطروحه ثابت تشخیص رای برابطال اجرائیه شماره 24/4/1938374/6/52 تامین اجتماعی صادر و اعلام می دارد، رای صادره ظرف بیست روزاز تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوانعالی محترم کشور می باشد0
رئیس شعبه 1306دادگاه عمومی تهران احمدی

125

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 413

تاریخ تصویب : 1378/03/22

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.