×

منافع مورداجاره بعنوان وصیت قابل تقسیم است

منافع مورداجاره بعنوان وصیت قابل تقسیم است

منافع-مورداجاره-بعنوان-وصیت-قابل-تقسیم-است

وکیل


تاریخ : 12/8/75 پرونده : 74/24/1 دادنامه : 1295

مرجع رسیدگی : شعبه 133 دادگاه عمومی تهران
خواهانها فرهاد مجتبی و ربابه علی اکبری و شهربانو اصغری با وکالت جلال کارگر بنشانی ...
خوانده مصطفی علی اکبری باوکالت حسین رحمان سرشت بنشانی ...
خواسته : تجدیدنظرخواهی
گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی رااعلام و مبادرت بصدور رای مینماید0

رای دادگاه
عمده اعتراض آقای وکیل تجدیدنظر خواهان نسبت به دادنامه های شماره 1029و1028و1027و241026/5/73 صادره از شعبه 80دادگاه حقوقی 2 سابق تهران صرفا" از باب غیرمسموع دانستن دعوی مطالبه عواید ناشی از فروش مغازه کفاشی (کفش فروشی ) متصرفی تجدیدنظرخوانده واقع در بازار تجریش میباشد که کارشناس منتخب دادگاه بدوی بلحاظ در دسترس نبودن دفاتر فروش و اسناد و مدارک و فاکتور وغیره آنرا غیرقابل احتساب دانسته که اعتراض آقای وکیل تجدیدنظرخواه با عنایت به زمینه هائی که از سوی مشارالیه برای دستیابی به عوائد و درآمد حاصل از فروش ارائه نموده وارد تشخیص و دادگاه بحکم قاعده مالایدرک کله لایترک کله بشرح تصمیم مورخه 14/9/74قرار ارجاع امر به هیات کارشناسی صادر نموده وهیات منتخب پس ازمطالحه پرونده و دستورکار دادگاه منعکس در تصمیم مذکور و عزیمت به محل ومراجعه به طرفین و بررسی اسناد ارائه شده از سوی طرفین نظریه خودرا در فرجه مقرر بدادگاه تسلیم نموده که بشماره 41020/4/75 ثبت دفتر شده و نتیجه آن بشرح ذیل است 0(اظهارنظرهیات کارشناسی باعنایت به متن گزارش و مستندات پیوست همانطور که در گزارش تصریح شده است عواید مغازه کفش فروشی آقای مصطفی علی اکبری بعلت عدم ارائه دفاتر واسناد و مدارک کافی بطور دقیق و منجز قابل تشخیص نبوده لکن بر اساس قرار صادره و کسب اطلاعات و مدارکی که ارائه شده است در آمد خالص ماهیانه مغازه مورد نظر پس از وضع تمام هزینه های ماهیانه خود حدود مبلغ پانصدهزار ریال در ماه تعیین میگردد) که نظریه مزبور مصون از تعرض و ایراد موثر صحابه دعوی قرار گرفته و بنظر دادگاه نیز ایراد بر آن وارد نمیباشد و چون تاریخ فوت مورث صحابه دعوی بشرح گواهی حصر وراثت پیوست دادخواست 23/10/63 میباشد و آقای وکیل خواهانها نیز مطالبه درآمد حاصله از مغازه موصوف را از زمان فوت مورث مطالبه کرده و خوانده نیز اقرار و اعتراف باین امر دارد که مغازه یاد شده از آن زمان تا حال ( حتی پیش از آن ) در تصرفش بوده که جمع عواید آن از تاریخ فوت مورث تا زمان تقدیم دادخواست (6/3/69) و از آن زمان تا حال (یعنی 10/8/75) که مورد مطالبه آقای وکیل خواهان میباشدبمبلغ 000/66500 ریال محاسبه میگردد و چون برابر وصیتنامه تنفیذ شده بجا مانده از مورث اصحاب دعوی مرحوم علی اکبر علی اکبری ثلث از ترکه آن مرحوم که عواید مغازه نیز جزء آن است میبایست صرف اموری شود که موردنظر موصی بوده و تجدیدنظرخوانده آقای مصطفی علی اکبری وصی منصوب از ناحیه متوفی یاد شده و عامل اجرای وصیت است لذا با اخراج ثلث بمیزان مبلغ 666/166/22 ریال مانده عایدی قابل تقسیم مبلغ 334/333/44 ریال است که یک هشتم آن یعنی معادل مبلغ 667/416/55 ریال فریضه همسردائمی متوفی بانوشهربانو اصغری بوده وبقیه آن به میزان مبلغ 668/791/38 ریال جزء ترکه قابل تقسیم بین سایرپسرها (مصطفی مجتبی و فرهاد علی اکبری ) و یک دختر(ربابه علی اکبری )به تعداد هفت سهم بگونه ایکه سهم هر پسر دو برابر دختر باشد قابل تقسیم بوده ( سهم دختر معادل 8/5541666 ریال سهم پسر1108333ریال ) و تجدیدنظرخوانده آقای مصطفی علی اکبری محکوم بپرداخت سهام یاد شده در حق خواهر و برادران خود میباشد که استیفاء آن منوط به پرداخت هزینه دادرسی میباشد رای حضوری و قطعی است %
رئیس شعبه 133 دادگاه عمومی تهران مهدی زاده
125

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1295

تاریخ تصویب : 1375/08/12

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.