×

این عبارت وصیت نامه که ( هرچقدرزیادآمدصلح نمودم به پسرهای خودبنامهای و ورثه دیگرهیچ گونه حقی ندارند) صلح محسوب نمیشود

این عبارت وصیت نامه که ( هرچقدرزیادآمدصلح نمودم به پسرهای خودبنامهای و ورثه دیگرهیچ گونه حقی ندارند) صلح محسوب نمیشود

این-عبارت-وصیت-نامه-که-(-هرچقدرزیادآمدصلح-نمودم-به-پسرهای-خودبنامهای-و-ورثه-دیگرهیچ-گونه-حقی-ندارند)-صلح-محسوب-نمیشود

وکیلکلاسه پرونده : 75/451/2 عمومی
تاریخ و شماره دادنامه : 25/10/75-1660
خواهانها: 1- عباس مصطفی لو فرزند موسی الرضا 2- حسین مطفی لو فرزند موسی الرضا 3- سیدمقبول سید قنبرعلی ساکنین : روستای سورن تابع پاسگاه شاهنجرین

متهمان : 1- عبدالله مصطفوی فرزندموسی الرضا 2- علی مصطفوی فرزند موسی الرضا 3- قدرت الله مصطفوی فرزند موسی الرضا 4- زهرا مصطفوی فرزند مرتضی ساکنین : روستای سورن - تابع پاسگاه شاهنجرین

خواسته : صدور حکم به تنفیذ وصیتنامه
مرجع رسیدگی کننده : شعبه دوم محاکم عمومی شهرستان رزن
گردشکار: دادگاه با بررسی مجموع محتویات پرونده ، ختم رسیدگی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید0

رای دادگاه
در خصوص درخواست عباس و حسین شهرتین مصطفی لوو سیدمقبول سید قنبر علی بطرفیت عبدالله - علی و قدرت الله و زهرا همگی مصطفوی بخواسته صدور حکم به تنفیذ وصیت نامه عادی مورخ 1/6/61 وصلحنامه عادی آن ، نظر باینکه خواهانها چنین توضیح داده اند مرحوم پدرمان در سال 72 فوت و وصیت نامه داشت که شهود در جلسه دادگاه که یکی نیز روحانی بوده شهادت داده است که وصیت نامه و صلحنامه وفق مقررات و با کمال صحت و سلامتی و دارا بودن شرائط وصیت نامه را مرحوم پدرشان نوشته است 0 از طرف خواندگان دفاع موثر حاصل نشده است ، لذا دادگاه با عنایت بمراتب و شهادت شهود و امضاء طرفین وصیت نامه حکم به تنفیذ وصیتنامه و صلحنامه مرحوم موسی الرضا صادر مینماید0 رای ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در استان است 0
رئیس شعبه دوم محاکم عمومی شهرستان رزن - جان محمدلو
************************************************************


پرونده کلاسه : 75/753/5/ت دادنامه شماره : 108 - 17/2/74

مرجع رسیدگی : شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان همدان
تجدیدنظرخواه : عبدالله مصطفوی فرزند موسی رضا ساکن ...
تجدیدنظرخواندگان :1 عباس مصطفی لوفرزندموسی الرضا2 حسین مصطفی لو فرزند موسی الرضا 3 سیدمقبول فرزند سیدقنبر علی ساکنین روستای ...
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 251660/10/75 صادره در پرونده کلاسه پرونده 75/451/2/رزن
گردشکار: دادگاه با توجه بمفاد محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید0

رای دادگاه
با قرائت اوراق پرونده تحت ید پیوست ملاحظه گردیدسه نفر به اسامی عباس و حسین مصطفی لو فرزندان موسی الرضا و سیدمقبول سید قنبرعلی علیه چهارنفر به اسامی عبدالله وعلی و قدرت الله شهرت همگی مصطفی لو فرزندان موسی الرضا و زهرا مصطفوی فرزندمرتضی مبنی بر تنفیذ وصیت دادخواستی تسلیم محاکم قضائی نموده و پرونده امر که در شعبه دوم رزن مطرح رسیدگی قرار گرفته درنهایت رای به تنفیذ وصیت نامه و صلح نامه صادر گردیده خواندگان دعوی به رای صادره اعتراض باین شعبه ارجاع گردیده است مشاهده می گردد دربرگ 14 ذیل جمله ملاحظات وصیت و صلح نامه مورخه اول شهریور1361 هجری شمسی این عبارت نگاشته شده وبقیه اموال ازاین ذکرشده هاهرچقدرزیادآمدصلح نمودم به پسرهای بنام حاج میرزاعلی وآقای مشهدی عبداله وآقای قدرت وآقای حسین وآقای عباس ورثه دیگرهیچ گونه حقی ندارنددادگاه بدوی این توصیه را صلح تلقی نموده وآن را تنفیذ نموده است در حالکیه چنین نیست و این برداشت و استنباط مبنی بر اشتباه می باشد و این جمله یک ایقاع واخباراست درصورتیکه صلح یک عقد و مستلزم ایجاب و قبول و قبض و اقباض می باشد عبارت مذکور در حکم وصیت فراتر نرفته بدین توضیح اولا" دادنامه صادره در این حد که وصیت نامه مجعول نیست و دارای اصالت است نافذ بوده و در تنفیذ صلح نامه مخدوش و لازم النقص ضمن نقض این قسمت ازرای صادر و اینکه تمام کتاب در حکم وصیت بوده و حیث تملیک تا ثلث نافذ و بقیه ماترک موصی کمافرض الله للذکر مثل خط الانثیین بین وراث تقسیم می گردد عبارات و فتاوای مراجع عظام منصرف است به تحقق عقد صلح که در فرض وقوع فروعات آن لازم الاتباع می باشد وچنین امری واقع نگردیده رای شماره 1660 - 25/10/1375 صرفا" در خصوص وصیت نامه تایید می گردد این دادنامه باستناد بند2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی است %
مستشار دادگاه تجدیدنظراتسان همدان بهرامی
مستشاردادگاه تجدیدنظرلراستان همدان رشیدی

125

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1660

تاریخ تصویب : 1375/10/25

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.