×

کارفرما حق دارد طبق ماده 52 شرایط عمومی پیمان مطالبات خودرااز محل ضمانت نامه های پیمانکاروصول نماید واگرکارفرمابیش ازاستحقاق خوداقدام نماید، ضمانتنامه هانسبت به مازادطلب ابطال میشوند

کارفرما حق دارد طبق ماده 52 شرایط عمومی پیمان مطالبات خودرااز محل ضمانت نامه های پیمانکاروصول نماید واگرکارفرمابیش ازاستحقاق خوداقدام نماید، ضمانتنامه هانسبت به مازادطلب ابطال میشوند

کارفرما-حق-دارد-طبق-ماده-52-شرایط-عمومی-پیمان-مطالبات-خودرااز-محل-ضمانت-نامه-های-پیمانکاروصول-نماید-واگرکارفرمابیش-ازاستحقاق-خوداقدام-نماید،-ضمانتنامه-هانسبت-به-مازادطلب-ابطال-میشوند

وکیل


تاریخ : 28/8/1370 کلاسه پرونده : 64/12/491 شماره رای : 303

مرجع رسیدگی : شعبه 12 دادگاه حقوقی یک تهران
هیئت دادرسان : آقایان محمدحسین شهروزی رئیس مشاورآقای محمدرضا زاهدی
خواهان : شرکت سهامی های وی با وکالت آقای رفیع حسینی تهران ...
خوانده : وزارت راه وترابری تهران ...
خواسته :ابطال 6 فقره ضمانت نامه جمعا" به مبلغ 1008/26/27ریال و خسارات
گردشکار: خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم که رسیدگی باین شعبه و ارجاع گردیده پس از برسی ومشاوره وتشریفات قانونی بااعلام ختم رسیدگی بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید0

رای دادگاه
در خصوص دعوی شرکت سهامی های وی با وکالت آقای رفیع حسینی به طرفیت وزارت راه وترابری مبنی بر ابطال شش فقره ضمانت نامه جمعا" به مبلغ 008/261/27 ریال سه فقره ضمانت نامه های شماره 1135/239و112/483و346/22 بانک های صادرات و ملت جمعا" به مبلغ 008/941/16 ریال مربوط به پیش پرداخت و علی الحساب از سوی وزارت راه وترابری و اداره کل راههای فرعی استان سیستان و بلوچستان به شرکت های وی میباشد و سه فقره ضمانت نامه های شماره 126/22و153/22 و159/239 بانک های ملت وصادرات جمعا" به مبلغ 000/320/10ریال حاکی است که مبلغ مزبور وزارت راه وترابری بعنوان استرداد کسور وجه الضمان به شرکت های وی پرداخت نموده است و خوانده در پاسخ بدعوی مطروحه اظهارنموده که از بابت 475 تن اضافه دریافتی سیمان مبلغ 000/3325 ریال و بابت جرائم عملیات خارج از مشخصات فنی مبلغ 209/49 ریال بابت پیش پرداخت و علی الحساب مبلغ 260/413/16 ریال جمعا"740/001/20 ریال از خواهان طلبکار است و اضافه نموده که طبق ماده 52 شرایط عمومی پیمان کارفرما حق دارد مطالبات خودرا از محل ضمانت نامه های بانکی پیمانکار مستنکف از ادای دین دریافت کند اینک بشرح مراتب فوق و محتویات پرونده نظر باینکه دادگاه جلب نظر کارشناس را ضروری دانسته و موضوع را بکارشناس ارجاع و کارشناس منتخب بشرح نظریه خود که بشماره 147/1/68ثبت دفترگردیده بدهی پیمانکار(خواهان ) به کارفرما(خوانده ) را ازبابت پیش پرداخت و علی الحساب مبلغ 260/16413 ریال و از بابت بهای 475 تن سیمان مازاد بر مصرف بقرار هر تن 7000 ریال به مبلغ 000/325/3 ریال از بابت جرائم عملیات خارج از مشخصات واستاندارهای مبنی بر مبلغ 214271 ریال از بابت تتمه حقوقی دولتی و بهره مالکانه سنگ مصرفی مبلغ 49209ریال جمعا" 740/001/20 ریال تعیین کرده است و نیز صریحا" اعلام نموده که مبالغ فوق از صورت وضعیتها کسر نموده است باینکه اعتراض وکیل خواهان بنظر کارشناس فاقد دلیل بوده و وارد بنظر نمی رسد زیرا کارشناس منتخب با توجه به مدارک غیرقابل انکار که ضمیمه گزارش خود کرده موجها" و مستدلا" اظهارنظر نموده است بعلاوه اوراق و مدارک ابرازی خوانده صحت نظریه ابرازی کارشناس را تائید مینماید فلذا نظرکارشناس برای دادگاه قابل متابعت میباشد و نظر باینکه طبق ماده 52 شرایط عمومی پیمان خوانده بعنوان کارفرما حق دارد مطالبات خود را از محل ضمانت نامه های خواهان بعنوان پیمانکار وصول نماید و با توجه باینکه بشرحی که فوقا" بیان گردید مطالبات خوانده از خواهان مبلغ 740/001/20ریال میباشد که باید از محل ضمانت نامه های مستند دعوی وصول گردد و به عبارت دیگر ضمانت نامه های مستند دعوی نسبت به میزان طلب خوانده قابل ابطال نمیباشد و نظر باینکه نظریه مورخ 19/3/63 دادگاه موجب دادنامه شماره 70/305/1 دیوانعالی کشور تائید گردیده علیهذا بنا مراتب فوق دعوی خواهان نسبت به مبلغ 268/259/7 ریال از کل مبلغ شش فقره ضمانت نامه های مستند دعوی ثابت بوده و رای بر ابطال شش فقره ضمانت نامه های مشروحه فوق نسبت به مبلغ 268/259/7 ریال صادر واعلام میگردد نظر باینکه دعوی خواهان نسبت به مبلغ 740/001/20 ریال بقیه ضمانت نامه های مذکور ثابت بنظر نمی رسد زیرا همان طور که در بالا ذکر گردید مبلغ مزبور طلب وزارت راه وترابری (خوانده ) بوده و متعلق حق وزارت خانه مزبور میباشد و قابل ابطال نیست بنابراین حکم بر بطلان دعوی خواهان نسبت به مبلغ 740/001/20 ریال بقیه وجه شش فقره ضمانت نامه های مذکور در فوق صادر واعلام میگردد رای صادره در حدود مقررات قابل تجدیدنظرخواهی میباشد0
مشاور دادگاه زاهدی رئیس دادگاه شهروزی

125

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 303

تاریخ تصویب : 1370/08/28

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.