×

مستاجر میتواند تقاضای خلع ید از مورد اجاره را بخواهد بدون اینکه موجر دراین دعوی مداخله داشته و طرف دعوی باشد

مستاجر میتواند تقاضای خلع ید از مورد اجاره را بخواهد بدون اینکه موجر دراین دعوی مداخله داشته و طرف دعوی باشد

مستاجر-میتواند-تقاضای-خلع-ید-از-مورد-اجاره-را-بخواهد-بدون-اینکه-موجر-دراین-دعوی-مداخله-داشته-و-طرف-دعوی-باشد
بتاریخ : 22/2/72 دادنامه شماره : 2379/2/72
کلاسه پرونده : 69/261 حقوقی یک

مرجع رسیدگی : شعبه سوم دادگاه حقوقی یک سنندج با تصدی آقای بختیاری رئیس دادگاه
خواهان : سازمان آموزش فنی و حرفه ای وابسته به وزارت کار وامور اجتماعی تهران خیابان آزادی ساختمان وزارت کار و اموراجتماعی
خوانده : اداره راه وترابری استان کردستان
خواسته : خلع ید

گردشکار: بدوا" خواهان بطرفیت خوانده دادخواستی بخواسته فوق به دفتر کل دادگاههای حقوقی سنندج تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت بکلاسه بالا وانجام تشریفات قانونی و تشکیل جلسات رسیدگی و بررسی ادله ارائه عده دادگاه و بدون حضور طرفین ، اینک در وقت احتیاط تشکیل و پس از بررسی اوراق پرونده ختم داردسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید0

( رای دادگاه )
خواسته خواهان خلع ید خوانده از قسمتی از پنجاه هزار مترمربع زمین جزء پلاک 2755 اصلی بخش 3 سنندج می ،باشد که خواهان آنرا از اداره کل اوقاف اجاره نموده و حسب ادعا خوانده آنرا بدون مجوز تصرف کرده و در آن ایجاد بنا و تاسیسات نموده است و به اسناد اجاره مورخ 1/11/53 و2/7/66 و پاره ای مکاتبات با اداره اوقاف استناد کرده است 0
خوانده ضمن اقرار به تصرف زمین و احداث تاسیسات درآن دفاعا" اظهار داشته است که اولا" چون موجر( اداره اوقاف ) قادر به تسلیم مورد اجاره به مستاجر (خواهان ) نبوده است ، عقد اجاره صحیح نبوده و در نتیجه خواهان مالک منافع محسوب نمیشود و ذینفع در طرح این دعوی نیست 0
ثانیا" خواهان به تعهداتش در برابر موجر، مطابق سند اجاره عمل نکرده است 0
ثالثا" در فاصله انقضاء مدت اجاره اول تا انعقاد اجاره دوم دوران فترتی وجود داشته است که تاسیسات عمدتا" در آن دوران ایجاد شده و در آن دوران خواهان مالک منافع نبوده است و تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است 0 و در جریان رسیدگی نمایندگان طرفین تاسیسات احداث شده در اراضی مورد بحث را معاینه و در صورتجلسه مورخ 25/7/70 درج کرده اند و با علام اینکه مذاکرات اصلاحی درجریان است خواستار تصریح رسیدگی شده اند0
با توجه بمراتب ، نظر باینکه اجاره نامه های مورد استنادحاکی از اینست که خواهان مالک منافع زمین مورد اجاره می باشد دفاعیات خوانده موجه نیست زیرا
اولا": در اجاره نامه سال 1353 خوانده اقرار به تصرف زمین کرده است و این امر ، ادامه نظارت موجربر تسلیم عین مستاجره بوده است .
ثانیا": اینکه خواهان به تعهداتش در برابرموجر عمل نکرده است ، برای خوانده ایجاد حق می نماید 0
ثالثا": بدلالت تعدد اجاره و مکاتبات موجر، خواهان در دوران فترت مورد اشاره خوانده ماذون از قبل موجر و ید او ید استیجاری بوده است و با التفات باینکه خوانده دلیلی ارائه نداده است که مجاز بودن تصرفاتش را باثبات برساند و این دفاع نمایندگان خوانده که در صورت صدور حکم خلع ید دولت متضرر خواهد شد، نمی تواند عمل غصبانه خوانده را توجیه نماید0 و با عنایت بانیکه مذاکرات اصلاحی طرفین در وقت موسع یکسال ونیمی که دادگاه به آنان اعطا کرده است به نتیجه نرسیده است 0 دعوی خواهان وارد بنظر می رسد و باستناد مواد266308488 قانون مدنی حکم بر خلع ید خوانده از آن قسمت از اراضی مورد اجاره که در تصرف می باشد و در صورتجلسه مورخه 25/7/70 مشخص گردیده است صادر میگردد 0این رای حضوری مطابق مقررات قابل تجدیدنظردر دیوان عالی کشور می باشد0
رئیس شعبه سوم دادگاه حقوی یک سنندج - بختیاری

126

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 79

تاریخ تصویب : 1372/02/23

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.