×

استرداد یکدستگاه فنیشر ازطرف کارفرما به استناد تعهد رسمی پیمانکار درمورداستفاده ازاین دستگاه به مدت 5 سال درپروژه های وزارت راه وترابری

استرداد یکدستگاه فنیشر ازطرف کارفرما به استناد تعهد رسمی پیمانکار درمورداستفاده ازاین دستگاه به مدت 5 سال درپروژه های وزارت راه وترابری

استرداد-یکدستگاه-فنیشر-ازطرف-کارفرما-به-استناد-تعهد-رسمی-پیمانکار-درمورداستفاده-ازاین-دستگاه-به-مدت-5-سال-درپروژه-های-وزارت-راه-وترابری

وکیل


بتاریخ : 19/6/74 پرونده کلاسه : 73/966 دادنامه : 92

مرجع رسیدگی : شعبه 122 دادگاه عمومی تهران
خواهان : دفتر حقوقی وزارت راه ترابری تهران ...
خوانده : شرکت ساختمانی پونل با مسئولیت محدود بنشانی ...
خواسته : استرداد یکدستگاه فنیشر فوگل 1500
گردشکار: با وصول دادخواست باین شعبه و ثبت بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی در وقت رسیدگی به تصدی امضاءکننده زیر جلسه تشکیل و با بررسی محتویات پرونده پایان دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید0

رای دادگاه
موضوع پرونده کلاسه 73/966 دعوی دفتر حقوقی وزارت راه وترابری بطرفیت شرکت ساختمانی پونل با مسئولیت محدود باستناد تعهدنامه رسمی شماره 1190494/9/70 دفترخانه 308 تهران و اختیارنامه طر دعوی وی و سایر دلائل مشروحه در دادخواست صدور حکم برالزام خوانده به استرداد یکدستگاه فنیشر فوگل 1500 به ارزش پانصد میلیون ریال میباشد بدین توضیح که خواهان مدعی است دستگاه مذکور ار که جزء سهیمه آن وزارت بوده با توجه به تعهدنامه رسمی مذکور دریافت نموده و متعهد بوده است که ظرف پنج سال از تاریخ دریافت از دستگاه یاد شده فقط در طرحهای راهسازی وزارت راه و ترابری استفاده نموده و حق واگذاری بغیر یا استفاده درجهت دیگری نداشته و در صورت تخلف تعهد نموده است که آن را به متعهدله مسترد دارد و بلحاظ تخلف تقاضای استرداد دستگاه یاد شده را نموده اند نظربه مراتب مذکور و با عنایت با ینکه خوانده در قبال صدورقرارتامین خواسته و ابلاغ وقت دادرسی و اطلاع از دعوی مطروحه و مستندات آن حاضر نشده لایحه ای نیز ارسال نداشته در نتیجه کل دعوی و مستندات را مصون از هرگونه تعرض گذاشته است و نظر باینکه بموجب تعهد نامه رسمی مذکور متعهدله (وزارت راه وترابری ) مجاز و منجز بوده در صورت تخلف خوانده از شرائط مقرره وتعهد بعمل کرده از دریافت وجه التزام مقرر منصرف و خود دستگاه را مسترد نماید و با عنایت باینکه برابر ماده 10 قانون مدنی قرار رد آن خصوصی طرفین که منافاتی با قانون نداشته باشد بین طرفین نافذ و لازم الاجرامیباشد و در خصوص مورد منافات مذکور نه تنها ادعا نشده بلکه از نظر دادگاه نیز محرز نمیباشد بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را به هیئت حاضر محمول بر صحت تلقی نموده حکم بر الزام خوانده به استرداد دستگاه اید شده بخواهان صادر واعلام میدارد رای صادره غیابی است 0
رئیس شعبه 122 دادگاه عمومی تهران نویدانفر
* سابقه *

تاریخ 21/3/75 شماره پرونده 74/122/1542 دادنامه :75/246

مرجع رسیدگی : شعبه 122 دادگاه عمومی تهران ریاست حمیدرضایمینی
خواهان : شرکت ساختمانی پونل سهامی خاص با وکالت آقای سیدمحمد علی دادخواه
2 آقای عباسعلی اسفندی تهران ...
خوانده وزارت راه وترابری تهران ...
خواسته : واخواهی
گردشکار: با وصول دادخواست باین شعبه و ثبت کلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی در وقت رسیدگی بتصدی امضاءکننده زیر تشکیل است با بررسی محتویات پرونده پایان دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید0

رای دادگاه
از ناحیه وکلای واخوه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که فسخ دادنامه معترض عنه راایجاب نماید بعمل نیامده و بر دادنامه واخواسته ایراد و اشکال قانونی نیز بنظر نمیرسد لهذا با در اعتراضات وکلای واخواه دادنامه واخواسته تائید میگردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روزازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظرتهران است 0
رئیس شعبه 122 دادگاه عمومی تهران حمیدرضا یمینی

126

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 92

تاریخ تصویب : 1374/06/19

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.