×

انتقال سرقفلی - فسخ اجاره رسمی - الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

انتقال سرقفلی - فسخ اجاره رسمی - الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

انتقال-سرقفلی---فسخ-اجاره-رسمی---الزام-به-تنظیم-سند-رسمی-اجاره
تاریخ 8/4/78 شماره پرونده 75/761718/74 دادنامه 368366

مرجع رسیدگی : شعبه 202 دادگاه عمومی تهران
خواهان های پرونده 75/11718 مرتضی مشهدی ابوالقاسم 2 محمد عبداالحسینی قمی ...
خوانده : پرونده 75/1781 سیدمحسن سیدمحسنی ...
خواسته : انتقال سرقفلی
خواهان های پرونده 765/174 مرتضی مشهدی ابوالقاسم 2 محمد عبدالحسینی قمی بشنانی فوق
خواندگان پرونده : 76/74 1 سیدمحسن سیدمحسنی بنشانی فوق
2 ورثه مرحوم احمد جمشیدی خامه به اسامی مهناز وفرحناز جمشیدی خامنه و وجیهه احمدی خامنه بنشانی ...
3 پروین شریفی ...
خواسته : فسخ اجاره رسمی الزام به تنظیم سند رسمی

رای دادگاه
در خصوص دعوی خواهانها بطرفین خواندگان 1 - سیدمحسن محسنی 2 - ورثه مرحوم احمد جمشیدی خامنه 3 - خانم پروین شریفی بخواسته الزام خوانده ردیف اول به انتقال رسمی سرقفلی یکباب مغازه مورد ترافع به شماره پلاک ثبتی 233 فرعی از6748 واقع در بخش دو تهران بنام خواهانها و الزام خواندگان ردیف دوم ورثه مرحوم احمد جمشیدی و نیز خوانده ردیف سوم به فسخ سند اجاره رسمی شماره 28783 مورخ 29/11/57 دفترخانه 307 تهران و الزام مالک به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به یکباب مغازه موصوف بنام خواهانها نظر به اینکه به دلالت سند رسمی اجاره شماره 28783 مرحوم احمد جمشیدی خامنه مستاجر رسمی یکباب مغازه مورد ترافع بوده و نظر به اینکه بدلالت قرارداد عادی مورخ 9/11/68 فیمابین مرحوم احمد جمشیدی و آقای سیدمحسن محسنی مغازه مورد ترافع از ناحیه مستاجر اولیه به آقای محسن محسنی واگذار گردیده و ورثه مرحوم احمد جمشیدی نیز با حضور در دادگاه بر صحت واگذاری مذکور اقرار و مراتب را تائید نموده اند و نظر به اینکه بدلالت قرارداد عادی مورخ 11/12/72 آقای سید محسن محسنی به حقوق صنفی و سرقفلی ششدانگ مغازه مذکور را در قبال مبلغ سی و پنج میلیون ریال به خواهانها واگذار نموده که پرداخت مبلغ ده ملیون ریال ارش معامله موکول به مرحله تنظیم سند رسمی انتقال سرقفلی گردیده است و نظر به اینکه مالکه خانم پروین شریفی نیز حسب مفاد و مندرجات بالای قرارداد فروش 11/12/72 با واگذاری سرقفلی از ناحیه آقای محسنی به خواهانها موافقت نموده است بنا به مراتب مذکور دادگاه دعوی مطروحه را نسبت به خواندگان ردیف سوم خانم پروین شریفی مالکه رسمی بنظر ثابت تشخیص و مستندا" به مواد 7 و 8 و 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 ضمن صدور حکم بر فسخ اجاره نامه رسمی شماره 28782 مورخ 29/11/57 دفترخانه 307 تهران حکم به الزام خانم پروین شریفی به تنظیم سند رسمی اجاره با خواهانها نسبت ششدانگ یکباب مغازه جزء پلاک ثبتی 233 فرعی از 6748 واقع در بخش دو تهران طبق شرایط اجاره نامه رسمی سابق و سایر شرایط مرسوم و متعارف در اجاره نامه درقبال پرداخت الباقی ثمن معامله بمبلغ ده میلیون ریال به فروشنده سرقفی آقای محسن محسنی صادر و اعلام میگردد بدیهی است با وصف تنظیم سندرسمی اجاره خواسته خواهانها بر انتقال سرقفلی نیز قهرا" تحصیل حاصل است طرفین مکلفند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی نسبت به حضوردر یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی اجاره به ترتیب مقرر در حکم اقدام نمایند ضمنا" نسبت به ورثه مرحوم احمد حمشیدی و آقای محسن محسنی بلحاظ مالک نبودن آنها بر پلاک ثبتی مورد اجاره قطعی مستندا" به بند 2 ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی قرارداد دعوی خواهانها صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 202 دادگاه عمومی تهران - صاحبی

126

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 368

تاریخ تصویب : 1378/04/08

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.