×

در صورتی که محکوم علیه ازپرداخت هزینه نقل و انتقال خودداری کند محکوم له می تواند هزینه را پرداخت نموده و مجموع آنرا با تقدیم دادخواست ازمحکوم علیه مطالبه نماید

در صورتی که محکوم علیه ازپرداخت هزینه نقل و انتقال خودداری کند محکوم له می تواند هزینه را پرداخت نموده و مجموع آنرا با تقدیم دادخواست ازمحکوم علیه مطالبه نماید

در-صورتی-که-محکوم-علیه-ازپرداخت-هزینه-نقل-و-انتقال-خودداری-کند-محکوم-له-می-تواند-هزینه-را-پرداخت-نموده-و-مجموع-آنرا-با-تقدیم-دادخواست-ازمحکوم-علیه-مطالبه-نماید
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

شماره نظریه : 390/7 25/1/76
کلاسه پرونده : 127/1590/75

مخارج ثبت سند بر عهده چه کسی است ؟

سئوال خواهان دادخواستی به خواستهالزام خوانده به تنظیم سند رسمی ملک خریداری دشه از وی می دهد، دادگاه پس از رسیدگی حکم به الزام خوانده به انتقال سند می دهد، لکن مشخص ننموده است که پرداخت هزینه انتقال به عهده کدام یک از طرفین می باشد، در مرحله اجرائی نیز اجرای حکم مواجه با مشکل گشته است 0 بدین ترتیب که در سند مبایعه نامه بین طرفین فروشنده فقط صرفا" تعهد به انتقال رسمی ملک نموده است و پرداخت هزینه این انتقال مشخص نگشته است 0 حال ، آیا در مرحله اجرائی ، اجرای احکام می تواند با رضایت و درخواست محکوم له ، هزینه انتقال از جانب خواهان گردد و میزان هزینه پرداختی ، نیز طبق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی از خوانده اخذ و به خواهان بدهد؟ یا اینکه خواهان بابت مطالبه ا ین هزینه انتقال پرداختی از سوی خویش که محکوم علیه ممتنع از پرداخت بوده است باید جداگانه دادخواست بدهد؟

نظریه مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
جواب 1 پرداخت مالیات وعوارض انتقال که قانونا" بر عهده فروشنده است از جمله هزینه های اجرائی محسوب می گردد0
2 هزینه انتقال ملک چنانچه در قرارداد فیمابین قید شده باشد به ترتیب مندرج در قرارداد خواهد بود، در غیر اینصورت طبق مواد 47و59 قانون اجرای احکام مدنی هزینه نقل و انتقال غیرازحق الثبت بالمناصفه به عده طرفین است ، در صورتی که محکوم علیه از پرداخت هزینه نقل و انتقال خودداری کند محکوم له می تواند هزینه راپرداخت نموده ومجموع آنرا با تقدیم دادخواست ازمحکوم علیه مطالبه نماید0

مرجع :
مجله قضائی وحقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران ،سال ششم
شماره 19 و 20 ، بهاروتابستان 1376
126

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 390

تاریخ تصویب : 1376/01/25

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.