×

مقررات ماده 83 در مورد ابلاغ

مقررات ماده 83 در مورد ابلاغ

مقررات-ماده-83-در-مورد-ابلاغ

وکیل


نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

شماره نظریه : 279/7 24/1/76
کلاسه پرونده : 131/1522/75

مقررات ماده 83 قانون آئین دادرسی مدنی

سئوال در صورتی که خواهان آدرس و محل اقامت خود را در دادخواست ذکر نماید ولی مامور ابلاغ به لحاظ عدم شناسائی محل ، اخطاریه را بدون ابلاغ و با قید اینکه محل مورد شناسائی قرار نگرفته اعاده نماید و صرفنظر از این جهت موجبات صدور حکم اعم از محکومیت یا برائت خوانده فراهم باشد آیا دادگاه می توادبه استناد مواد107و108 قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ مزبور را به خواهان به لحاظ اینکه خود آدرس و محل اقامت را تعیین نموده است صحیح تلقی نماید و حکم صادر کند یا اینکه بایستی پرونده به دفتر دادگاه عودت شود تا دفتر به تکلیف مقرر درماده 83 قانون آئین داردسی مدنی اقدام نماید؟

نظریه مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
جواب در صورت عدم ابلاغ صحیح وقت به اصحاب دعوی رسیدگی به پرونده مطروحه فاقد مجوز قانونی است و در مورد اعلامی در استعلام نیز دادگاه می بایست پرونده را به دفتر اعاده دهد تا وفق مقررات قسمت اخیر ماده 83 قانون آئین دادرسی مدنی عمل گردد و موضوع ارتباطی به ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی که مربوط بنشانی مشخص و معلوم می باشد ندارد0

مرجع :
مجله قضائی وحقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران ،سال ششم
شماره 19 و 20 ، بهاروتابستان 1376

126

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 279

تاریخ تصویب : 1376/01/24

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.