×

تقسیم ملک از وقف جایزاست

تقسیم ملک از وقف جایزاست

تقسیم-ملک-از-وقف-جایزاست
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

شماره نظریه : 8632/7 21/1/76
کلاسه پرونده : 82/7/76

تقسیم ملک از وقف

سئوال نسبت به پلاک مسکونی دوخواهر و اداره اوقاف و امور خیریه هر یک نسبت به دو دانگ مشاع عرصه واعیانا" مالکیت دارند. یکی از خواهران تقاضای افراز ودر صورت غیرقابل افراز بودن پلاک را دارد0 با توجه به غیرقابل افراز بودن پلاک مذکوروباتوجه به صدر ماده 349 قانون مدنی که بیع مال وقف را ممنوع نموده است 0 آیا می توان به چنین تقاضائی ترتیب اثر داد؟

نظریه مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
جواب بموجب ماده 597 قانون مدنی تقسیم ملک از وقف جایزاست ، بنابراین دعوی افراز ملک باید بدوا" طبق قانون افراز وفروش ملک مشاع مصوب سال 57 در واحد ثبتی محل ملک غیرمنقول مطرح و رسیدگی شود، چنانچه طبق تصمیم واحد ثبتی مذکور و قطعیت آن ملک غیرقابل تقسیم باشد متقاضی می تواند از دادگاه تقاضای صدور دستور فروش بنماید0 صرف ادعا اینکه ملک غیرقابل افراز است برای دادگاه نمی تواند مستند دستور فروش باشد0 بنابراین در موردسئوال ،چنانچه دلائل و حکم لازم بر غیرقابل تقسیم بودن ملک به دادگاه ارائه شود، دادگاه می تواند در حدود مقررات قانون فوق الاشعار وآئین نامه مربوط به آن دستور فروش آن را به حال مشاع یعنی نسبت به چهاردانگ از شش دانگ با حفظ دو دانگ وقف بدهد0 اگر خریداری پیدا شد چه بهتر والا به همان حالت مشاع باقی خواهد ماند0 توضیح آنکه فروش وقف فقط در موارد مقرر در مواد88و89 قانون مدنی جایزاست ولاغیر0

مرجع :
مجله قضائی وحقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران ،سال ششم
شماره 19 و 20 ، بهاروتابستان 1376
126

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 8632

تاریخ تصویب : 1376/01/21

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.