جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

شماره نظریه 134/7 25/1/76
کلاسه پرونده 187/38/76

دیه و دیون متوفی

سئوال آیا دیه جزء اموال متوفی محسوب می گردد؟ آیا میتوان دیون متوفی را بدوا" از دیه پرداخت نمود؟ و در صورت بودن مازاد به نسبت سهم الارث بین ورثه تقسیم نمود و یا آنکه دیه شکل خاص دیگری دارد؟

نظریه مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
جواب چون دیه جزء ماترک متوفی محسوب می شود باتوجه به مواد 868و875و871 قانون مدنی پرداخت دیون متوفی از آن بلامانع است 0

مرجع :
مجله قضائی وحقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران ،سال ششم
شماره 19 و 20 ، بهاروتابستان 1376
126
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
134
تاریخ تصویب :
1376/01/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :