جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

شماره نظریه : 3442/7 25/5/76
کلاسه پرونده : 19/1/706/76

سئوال در بند 2 از ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آمده است که :
قاضی دیگری پی به اشتباه رای صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رای تذکر بدهد متنبه گردد .پس از تذکر قاضی دیگر، که قاضی صادر کننده حکم به اشتباه رای صادره پی برده است ، آیا قبول تذکر مزبور از ناحیه قاضی صادر کننده حکم ملاک جواز نقض رای است ؟ با همین قدر که رای صادره سست بوده و قاضی دیگر پی به اشتباه آن برد، برای نقض رای کافی است هرچندقاضی صادرکننده در رای خود پافشاری کند و تذکر منطقی را نپذیرد؟

نظریه مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
جواب منظور از تنبه مذکور در ماده 18قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آن است که اشتباه به قدری بین و آشکار باشد که اگر به قاضی تذکر داده شود، متنبه گردد و لازم نیست که این تنبه فعلیت و تحقق پیداکند0

مرجع :
مجله حقوقی دادگستری ،شماره 21 ، پائیزسال 1376
126
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3442
تاریخ تصویب :
1376/05/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :