×

سبب رد مشاور دادگاه حقوقی یک در دادگاه عمومی

سبب رد مشاور دادگاه حقوقی یک در دادگاه عمومی

سبب-رد-مشاور-دادگاه-حقوقی-یک-در-دادگاه-عمومی
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1742/7 27/5/76
کلاسه پرونده : 4/1/362/76

سبب رد مشاور دادگاه حقوقی یک در دادگاه عمومی

سئوال مشاور دادگاه حقوقی یک ، که در دادرسی دادگاه مزبور دخالت داشته است ، آیا می تواند به عنوان رئیس یا دادرسی دادگاه عمومی رسیدگی را ادامه داده و حکم صادر نماید؟ و جهات مندرج در بند 7 ماده 208 قانون آئین دادرسی مدنی در مورد مشاور نیز مصداق پیدا می کند یا خیر؟ در صورتی که پاسخ مثبت است ، آیا صرف دخالت مشاور در دادرسی در دادگاه حقوقی یک سبب رد وی می شود یا نه ؟ یا اینکه در صورت اظهار نظر ماهوی جهت رد نسبت به وی محقق می گردد؟
نظریه مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
جواب : در صورتی که مشاور قبلی و دادرسی فعلی دادگاه در زمان مشاوره اظهارنظری در ماهیت دعوی ننموده باشد درحال حاضرمیتواند به پرونده رسیدگی کند لیکن در غیر این صورت با توجه به سابقه اظهارنظر، هرچند به عنوان مشاور مشمول ماده 208قانون آئین دادرسی مدنی خواهد بود0

مرجع :
مجله حقوقی دادگستری ،شماره 21 ، پائیزسال 1376
126

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1742

تاریخ تصویب : 1376/05/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.