جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1489/7 10/3/76
کلاسه پرونده : 308/70/76

صدور اجرائیه ضروری نیست .

سئوال : آیابرای اجرای احکامی که درباره اسناد سجلی خصوصا" ابطال شناسامه و صدور شناسنامه جدید صادر می شود نیاز به صدور اجرائیه هست یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
جواب با توجه به ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی که سازمانها مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند حتی در مواردی که طرف دعوی نباشند لذا به طریق اولی در مواردی که حکم علیه خودسازمان و با فراخوانی آن به دادگاه صادر شده باشد پس از ابلاغ حکم به سازمان ذیربط صرف دستور اجرای صادره از دادگاه درحکم صدوراجرائیه خواهد بود و به تنظیم اجرائیه قانونی نیازی نیست 0

مرجع :
مجله حقوقی دادگستری ، شماره 22 ، بهار سال 1377
126
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1489
تاریخ تصویب :
1376/03/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :