×

لزوم درج آیین نامه ها وتصویب نامه ها در روزنامه رسمی

لزوم درج آیین نامه ها وتصویب نامه ها در روزنامه رسمی

لزوم-درج-آیین-نامه-ها-وتصویب-نامه-ها-در-روزنامه-رسمی
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

شماره نظریه : 5756/7 16/10/1376
کلاسه پرونده : 1/64/1189/76

لزوم درج آیین نامه ها وتصویب نامه ها در روزنامه رسمی

سئوال هیات وزیران در جلسه مورخ 15/4/76 که در شماره 15256 مورخ 28/4/76 روزنامه رسمی کشور منتشر گردیده موضوع تبصره 2 الحاقی به بند الف ماده 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معینه مصوب 1376 را تصویب نمود که تعرفه ثبت اسناد رسمی مووضع تبصره یاد شده از تاریخ 1/5/76 تعیین گردیده است ، با عنایت به این که در ماده 2 قانون مدنی صریحا" به قوانین اشاره شده آیا تصویبنامه ها منجمله تصویبنامه فوق الذکر مشمول مقررات ماده 2قانون مدنی می باشد یاخیر؟ به این معنی که تصویبنامه مذکور از تاریخ 1/5/76 قابل اجراء می باشد یا ازتاریخ ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمی مربوطه مستدعی است دستور فرمائید نظریه مشورتی آن اداره را به این دفتر اعلام فرمایند0
نظریه مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
جواب اگرچه در مواد 2و3 قانون مدنی فقط به لزوم انتشار قوانین اشاره شده است و از آیین نامه و تصویبنامه ذکری به میان نیامه است ، لیکن ؟
از آنجا که آئین نامه ها و تصویب نامه هایی که به دستور قانون تنظیم می شوند متمم و مکمل قانون به حساب می آیند و در صورتی که دارای جنبه عمومی باشند، می بایست مانند خود قانون انتشاریابند از آنجاکه تصویب نامه ها و آئین نامه هایی که به وضع قاعده حق و تکلف و یا به وضع جرم و مجازات مبادرت می نمایند، در همان حال متضمن منافع و محدودیتها و تکالیفی برای مردم می باشند و>>تصویب نامه راجع به تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبات هایت وزیران موضوع اصل 138 قانون اساسی << مصوب 24/4/66 نیز لازم الاجراء شدن آنهارا15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی اعلام کرده است 0
از جهت حفظ حقوق آخاد ملت و ضرورت آگاهی آنان از قواعدموجد و موجب تکلیف لازم است ه به ملاک مواد 2و3 قانون مدنی ونیزتبصره 2 مصوبه مورخ 24/4/66 هیات وزیران درخصوص تاریخ لازم الاجراشدن مصوبات هیات وزیرا، آیین نامه ها و تصویب نامه ها نیز در روزنامه رسمی ردرج گردد0

مرجع :
مجله حقوقی دادگستری ، شماره 23 ، تابستان سال 1377
114

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 5756

تاریخ تصویب : 1376/10/16

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.