جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2260/7 31/4/77
کلاسه پرونده : 415/73/77

سئوال یکی از محاکم به جای 3 قفیز زمین به 14 قفیز رای داده و آن را در اخیتار خواهان قرار داده است 0 آیا خوانده می تواند بعد از نقض دادنامه موصوف اجور معوفه زمین اضافی را که خواهان بر آن استیلا یافته مطالبه نماید؟

نظریه مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
جواب تقدیم دادخواست علیه کسی که من غیرحق و به ای نحوکان بر ملک غیراستیلا یافته است ،امری قانونی است بنابراین خواهان می تواند اجور معوقه زمین اضافی را مطالبه نماید0

مرجع :
مجله حقوقی دادگستری ، شماره 24 ، پائیزسال 1377
114
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2260
تاریخ تصویب :
1377/04/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :