×

مدعی حق باید آن رااثبات کند

مدعی حق باید آن رااثبات کند

مدعی-حق-باید-آن-رااثبات-کند

وکیل


رای شماره : 3 - 22/3/1375

رای اصراری هیات عمومی شعب حقوقی دیوانعالی کشور
حکم تجدیدنظرخواسته واستدلال دادگاه صحیح نیست زیرا تجدیدنظر خواه در کلیه مراحل رسیدگی منکر ایراد خسارت بر کابلهای موضوع دعوی بوده است از مدارک و دلائل ابرازی تجدیدنظرخوانده نیز صحت ادعای وی و مسئولیت تجدیدنظرخواه احراز نمی شود0 بنابه مراتب به استناد بندج ماده 7 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها و با لحاظ بند ج ماده 24 از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب حکم شماره 4408/8/73 شعبه دوم دادگاه حقوقی یک سابق تهران نقض می گردد و رسیدگی مجدد به یکی از شعب دادگاه عمومی تهران محول می شود0
هیات عمومی دیوانعالی کشور(شعب حقوقی )

127
* سابقه *

رای اصراری حقوقی 13753
شماره رای : 223/3/1375
شماره پرونده : 137432

علت طرح : اختلاف نظر بین شعبه بیست و پنجم و شعب دادگاههای حقوقی یک تهران

موضوع : عدم کفایت ادله بر انتساب اتلاف
موارد331و 1275 قانون مدنی

در ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 22/3/1375 جلسه هیات عمومی شعب حقوقی (اصراری ) دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل وبا تلاوتی چند از کلام الله مجید رسمیت یافت 0

رئیس : دادنامه شماره : 1462/8/1374 شعبه بیست وپنجم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای قطبی رئیس و جناب آقای صلاح الدین فلسفی عضو معاون مطرح است جناب آقای قطبی گزارش جریان پرونده را قرائت فرمائید0
بتاریخ 20/7/75 شرکت مخابرات ایران بطرفیت شهرداری منطقه 6 تهران و بخواسته مبلغ 9146790 ریال خسارت کابل و خسارات قانونی طرح دعوی نموده و ضمن دادخواست متذکر شده عوامل اکیپ شهرداری منطقه 6 تهران از تاریخ 22/6/69 با لودر مبادرت به تخریب کابلهای متعلق به شرکت مخابرات ایران واقع در پشت ساختمانهای ونک نموده و از این بابت شرکت مخابرات معادل خواستخ خسارت متحمل شده است محکومیت وی را خواستار گریده مستندات دعوی عبارت بوده است از فتوکپی گزارش تخریب ، صورت کابلهای تخریب شده ، نامه شماره 33263/10/3514/8/69و11574/20711/9/69 شهرداری منطقه 6، تامین دلیل و دلیل مدیریت و تفویض اختیارات 0
مفاد نامه 3/8/69شهرداری اجمالا" چنین است : ((در رابطه باتخلیه زمین پیرو نامه های 000 متاسفانه علیرغم مکاتبات عدیده هنوز هم تعدادی قرقره در محل باقیمانده که بجای حمل آنها و آزادسازی زمین جهت اجرای طرح مباردت به ادعای خسارت گردیده است درصورتیکه این منطقه کرارا" اعلام نموده چنانچه در مهلت مقرر اقدام نشود شهرداری منطقه در راستای و ظائف قانونی خود راسا" به تخلیه زمین اقدام و خسارت احتمالی نیز عهده آن شرکت خواهد بود000)) و مفاد اجمالی نامه 20/9/69 که صادره از ناحیه سرپرست اداره کل اسفالت می باشد چنین است ((000 با توجه به اینکه آن شرکت اخطارهاو مکاتبات شهرداری منطقه 6 را ندیده گرفته و نسبت به تخلیه زمین مورد نظر شهرداری مربوطه اقدام ننموده است لذا پرداخت خسارت از طرف شهرداری تهران مورد تایید نمی باشد0)) خوانده دعوی در مقام دفاع نسبت به دعوی مطروحه ضمن لایحه ثبت شده بشماره 213007/10/70 که چهار فقره فتوکپی سوابق نامه های ارسال جهت خواهان ضمیمه آنست پس از توضیحات مشروح و مفصل اجمالا" متذکر شده :((خواهان هیچگونه دلیل و مدرک قانونی دال بر ورود خسارت ناشی از جابجائی یاتخلیه قرقره ای خسارت دیده توسط عوامل شهرداری به دادگاه ارائه ننموده است خواهان در نامه 17023/371/740/7/69 مستد دادخواست صراحتا" اعلام داشته روز پنجشنبه 26/6/69 کلیه قرقره ها را از محوطه زمین متصرفی وسیله عوامل مدیریت امور توسعه و مهندسی شبکه کابل تخلیه و به انبار جدید واقع در محدوده شهرداری منطقه 4 خیابان هنگام منتقل نموده است ، صورتجلسه 23/5/70 و تامین دلیل مشعربرآنست که از12 فقره قرقره کابل تخریب شده در انبار شرکت مخابرات واقع در میدان سعادت آباد میدان شهدا بازدید گردیده است نه در خیابان هنگام ، نظریه 24/5/70 کارشناس دلالت دارد که در 7/11/69و5/5/70به انبار شرکت مخابرات در میدان سعادت آباد مراجعه و مشاهده کرده 12 فقره کابل تخریب شده و این اظهارنظر فارغ از هرگونه اطلاعات قبلی مبنی بر اینکه این قرقره ها همان قرقره های ادعایی خواهان است وضعیت قرقره ها قبلا" چه بوده آیا آ:بند یا مصرف شده بود، درچه تاریخی به محل تصرفی آورده شد، توسط چه اشخاصی مورد خسارت واقع گردیده ، مطلعین محلی چه شهادت داده اند و ارقام برآورد خسارت بر چه اساسی محاسبه گردیده و چند محل جابجا گردیده نمی تواند محمول بر صحت باشد0 مسبب و مسئول جبران خسارت عوامل جابجا کننده شخص خواهان می باشد نه شهرداری که هیچگونه دخالت و مباشرتی در تخلیه وجابجائی آنها نداشته است )) و در پایان رد دعوی را خواستار شده است 0 دادگاه پس از صدور قرار ارجاع امر به کارشناس دادنامه شماره 27206/2/72 را به خلاصه ذیل صادر نموده است :
000 با عنایت به مدارک استنادی خوهان بویژه نامه 20/9/69 شهرداری ورود خسارت از ناحیه شهرداری به کابلهای شرکت مخابرات محمول بر صحت تشخیص می گردد کارشناس منتخب دادگاه طی نظر خود جمع کل خسارات را مبلغ 9015700 ریال برآورد نموده و نظریه مذکور که حکایت دارد کابلها از قبل آکبند و قرقره ها سالم بوده و بر اثر وارد شدن ضربه سنگین مصدوم گردیه مصون از اعتراض بوده 0000 خوانه به پرداخت مبلغ مزبور محکوم 000
بر اثرتجدیدنظرخواهی منطق 6 شهرداری تهران این شعبه بموجب دادنامه شماره 2579/11/72 چنین رای داده است :
تجدیدنظرخواه در مرحله بدوی و نیز این مرحله منکر ایجادصدمه بر کابلهای موضوع دعوی و مسئولیت خود می باشد از مفاد نامه 11754/20711/9/69 استنادی و نظریه کارشناس و تامین دلیل وسایر محتویات پرونده نیز صحت ادعای خواهان بر تخریب کابلها وسیله تجدیدنظرخواه احراز نمی شود و لذا از این جهت بر دادنامه مورد تجدیدنظر اشکال وارد است 000
شعبه دوم دادگاه حقوقی 1 تهران که عده دار رسیدگی دعوی مطروحه پس از نقض بوده است با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین در تاریخ مقرر با استماع توضیحات نماینده مخابرات خلاصتا" چنین رای داده است :
000 اخطارهای مکرر شهرداری مبین آنست که در تخلیه زمین مربوطه و انتقال کابلها و قرقره های موجود در این زمین فقط شهر داری ذنیفع بوده از این رو هرگونه اقدامی از طرف وی بمنظور اجبار شرکت خواهان د رتخلهی زمین ممکن بوده است بعلاوه گرچه مدلول نامه 7/7/69 امور توسعه و مهندسی شبکه کابل حاکی از آنست که شرکت خواهان کابلهای موجود در زمین مورد بحث را در تاریخ 29/6/69ازآن محل خارج و به انبار جدید خود واقع در خیابان هنگام منتقل نموده ولی متعاقب آن شهرداری طی نامه 33263/10/3506/8/69 صریحا" اعلام داشته که زمین مورد نظر بطور کامل تخلیه نشده این امر خود موید آنست که هنوز تعدادی قرقره و کابل در محل باقی بوده که می توانسته از طرف خواهان به انبار دیگری در سعادت آباد منتقل و در آنجا مورد بازدید کارشناس تامین دلیل قرار گیرد بازدید در آن محل منافاتی با محل قرقره ها و کابلها در خیابان هنگام که خواهان به آن اقرار نموده نداشته و نمی تواندنافی اقرار خواهان باشد بعلاوه سرپرست اداره کل آسفالت بزرگراهها طی نامه 20/9/69 که مفادا" افاده بر این نامه دارد که از طرف شهرداری خسارتی به شرکت خواهان وارد شده نوشته است لذا بنظر دادگاه ثابت و محرز است که شهرداری قانونا" حق هیچگونه اقدام عملی راسا" جهت تخلیه زمین نداشته از اینرو طبق مقررات قانون مسئولیت مدنی مسئول خسارت بوده مکلف به جبران آن می باشد بنابراین دادگاه با غیر موجه تشخیص دادن مدافعات شهرداری و ثبوت حقانیت خواهان بمیزان مبلغ تعیین شده در نظریه کارشناس و با اصرار بر رای سابق الصدور شعبه 16 حقوقی یک تهران حکم به محکومیت شهرداری صادر می نماید0
از این رای مجددا" درخواست تجدیدنظر شده که به این شعبه ارجاع گردیده 0 و چون دادنامه تجدیدنظرخواسته اصرار بر رای قبلی است بنابراین بنظر هیات شعبه رسیدگی به امر با هیات عمومی شعب حقوقی دیوانعالی کشور می باشد مقرر است پرونده به مرجع مذکور ارسال گردد0
شعبه بیست و پنجم دیوانعالی کشور

رئیس :آقایان بترتیب نوبت صحبت بفرمایند0جناب آقای حسین سلیمی ادعائی که از طرف خواهان عنوان شده بفرض صحت از موارد اتلاف مال غیر و یا تسبیب بوده است 0 ماده 328 قانون مدنی در مورد اتلاف و ماده 331 قانون مدنی در مورد تسبیب است 0
ماده 328 قانون مدنی مقرر می دارد: ((هر کس مال غیر راتلف کند ضامن است و باید مثل یا قیمت آنرا بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آنرا ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است ))0ماده 331 قانون مدنی مقرر می دارد:
((هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آنرا بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید0)) حال باید دید که دعوی خواهان با مادتین مذکور منطبق می باشد یا خیر؟ در موضوع مانحن فیه خواسته خواهان مطالبه مبلغ 9146790 ریال بابت خسارت کابل و خسارات قانونی می باشد و ضمن دادخواست توضیح داده که عوامل اکیپ شهرداری منطقه 6 تهران مبادرت به تخریب کابلهای متعلق به شرکت مخابرات ایران واقع درپشت ساختمانهای پارک ونک نموده از این بابت معادل خواسته را به شرکت خسارت وارد کرده اند0 مستندات دعوی خواهان :
1 فتوکپی گزارش تخریب توسط شهرداری
2 صورت کابلهای تخریب شده
3 نامه های شماره 33263/10/3504/8/69و11574/20711/9/69
4 تامین دلیل می باشد0 مستندات مذکور بنظر اینجانب کافی جهت اثبات ادعای خواهان بر اتلاف و یا نقص و معیوب نمودن کابلهای مورد ادعا از طرف خوانده نمی باشد زیرا اولا" 1 طبق ماده 322 قانون مدنی ((تامین دلیل برای حفظ آنست و بهیچ وجه دلالت نمی کند بر اینکه دلائلی که تامین شده معتبر و در دادرسی مدرک ادعای صاحب آن خواهد بود پس بنابراین اساسا" تامین دلیل نمی تواندمدرک ادعای خواهان باشد2 تامین دلیل باید در محل وقوع ملک قبل از حمل آنها بعمل آمده باشد و حال آنکه خواهان خود کابلهارااز پشت ساختمانهای پارک ونک که جزو منطقه شهرداری 6 می باشد به خیابان هنگام که محدوده شهرداری ناحیه 4 می باشد انتقال داده و امکان داردکه این خرابی در اثر حمل کابلها بوجود آمده باشد0 ثانیا" سایر مستندات خواهان هیچکدام دلالت براتلاف و ورودخسارت بالمباشره و یا تسبیب از ناحیه شهرداری خوانده ندارد و فقط نامه های مذکور در حد اخطار به خواهان جهت حمع آوری کابلها بمنظور اجرای طرح می باشد و اینکه چنانچه خواهان به تذاکرات شهرداری منطقه 6 توجه نکند هیچگونه خسارتی متوجه شهرداری نخواهد بود0 در تمام این مستندات بطوریکه عنوان شده دلیلی از جمله اقرار خوانده بر وقوع اتلاف از ناحیه خود بالمباشره و یا تسسبیب وجود ندارد استدلال دادگاه پس از نقض به اینکه اخطارهای مکرر شهرداری مبین آنست که در تخلیه زمین مربوطه و انتقال کابلها و قرقره های موجود در این زمین فقط خوانده ذینعف بوده و از این رو هرگونه اقدامی از طرف وی بمنظوراجبار شرکت خواهان درتخلیه زمین ممکن بوده 000] بلادلیل بوده [ کاملا" محرز و مسلم است که دادگاه هیچگونه دلیل مثبتی در اتلاف و یا تسبیب از ناحیه خوانده نداشته و فقط روی حدس و گمان و قرینه بسیار ضعیف مبادرت به صدور حکم نموده است بنابراین رای شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور که نتیجتا" بر این اساس صادر شده صحیح و مورد تائید است 0

رئیس : جناب آقای سید عبدالله رضائی
همکاران عزیر و دوستان گرامی که در چند روز قبل محضر مقام ولایت و رهبری تشرف یافتند، شنیدند که فرمودند اگر حق را احساس کردید و علیه شخصی که موجب تضییع حق شده مدرک و مستندی پیدا نکردید شما نباید حق را فدای زرنگی طرف کنید0 درمورد بحثی نیست که شهرداری تهران در اجرای برنامه های عمرانی خود کمال سعی وکوشش را دارد و با برنامه ریزیهای مصلحت آمیز هدف خود را بسیار معتدل و منطقی دانسته ، آنرا بهرصورت انجام می دهد0
با توجه به این مقدمات و اینکه شهرداری چندین مرتبه اداره مخابرات اخطار می کند که ما می خواهیم طرح را درزمینی پیاده کنیم که در اشغال شماست و اثاثیه و لوازم و مقره هاو کابلهای مخابرات مزاحم کار ماست ، بیائید زمین را تخلیه و لوازم خود را ببرید تا ما بتوانیم طرحمان را پیاده کنیم وشرکت مخابرات گوش به اخطارهای مکرر شهرداری نداده و شهردرای با قرار خودش مقدار زیادی از این کابلها را منتقل به جای دیگر کرده ومی گوید که من همه اش رانبرده ام بلکه یک مقداری از آن را برده ام و اگر هم نمی گوید چون سرقتی در مورد اعلام نشده که کسی کابلها را دزدیده باشد و کابلها هم علی ایحال از آنجا به جای دیگر منتقل شده و کار شهرداری بوده و جای پائی از خود باقی نگذاشته که با توجه به مقدمات معروضه بنظر اینجانب شهرداری مقصر می باشد و حق بااداره مخابرات است وشهرداری باید ضررهای وارده را پرداخت نماید0

رئیس : جناب آقای قطبی
سازمان مخابرات مدعی است در تاریخ 22/6/69 به کابلها لطمه وارد شده است ولی در نامه شماره 371/77023/7/69 بصورت دیگربیان مطلب نموده است مساله اینست که در پی اعلام شهرداری مبنی بر در طرح قرار گرفتن زمین محل کابلها برای یافتن انبار دیگر به شهر داری منطقه 4 مراجعه و پس از پیگیری مداوم بالاخره درتاریخ 27/6/69 زمینی را در ابتدای خیابان هنگام در اختیار گرفته و روزپنجشنبه 29/6/69 علیرغم تعطیلی کلیه کابلها را از سد مسیر تخلیه و به انبار جدید منتقل نمودیم 0 هیچگونه تامین دلیلی بر اینکه در زمان وجود این کابلها در آن محل ، زمین پشت میدان ونک تخریب شده بعمل نیامده از نظر پرونده نیز دلیلی موجود نیست که کابلهائی که کار شناس در سعادت آباد دیده همان کابلهائی است که در میدان پشت ونک بوده است و مخابرات تخلیه کرده است ، اداره مخابرات خودش این کابلها را زا میدان پشت ونک برداشته برده خیابان هنگام و از خیابان هنگام هم مدعی است بر دیم به خیابان شهدا در میدان ونک برداشته برده خیابان هنگام و از خیابان هنگام مدعی است بر دیم به خیابان شهدا در میدان سعادت آباد، شهرداری هم منکر تخریب است و هم منکر تخلیه است ، مسلما" شهرداری راسا" حق تخلیه ندارد و اگر دلیل بر تخلیه شهرداری وجود داشت قانونا" می توانست مسئول قرار گیرد اما وی در تخلیه و بردن کابلها دخالتی نداشته است بر تخریب از طرف شهرداری هم دلیلی وجود ندارد0

رئیس : جناب آقای ابراهیمی
ضمن تائید اظهارات حاج آقا رضائی ، آنچه مسلم است بین شهر داری تهران و شرکت مخابرات بخاطر تاخیر در تخلیه محل انبار یا عدم تخلیه آن اختلاف نظر وجود داشته و این نکته هم ثابت است که اگر کسی از عقل معمولی برخوردار باشد اموال خودش راغارت نمی کند0 اخطارهائی که در2/5/69،20/5/69 از سوی شهرداری تهران به شرکت مهابرات شده که انبار خودتان را در خیابان سیدجمال الدین اسد آبادی در پشت پارک ونک تخلیه کنید و این محل در مسیر طرح ما می باشد موید نیاز شهرداری به محل استقرار کابلها است و بازنامه 11574/711 اداره کل اسفالت شهرداری در جواب شرکت مخابرات که میگوید آقا شما آمده اید کابلهای ما را خراب کرده اید و به ما بدهید0 شرکت مخابرات می گوید این اخطار و مکاتبات عدیده که با شما کرده ایم شهرداری ناحیه 6 با شما کرده ، شما آنرا نادیده گرفته اید و نسبت به تخلیه زمین موردنظرشهرداری هم اقدام نکرده اید لذا ما نمی توانیم خسارتی را که از طرف شهرداری به شما وارد شده بدهیم و می گوید خسارت مورد مطالبه مورد تائید نیست ،این هم مطلب دیگر0
باز همین شهرداری منطقه 6 در3/8/69 به شرکت مخابرات می گوید علیرغم مکاتبات عدیده هنوز هم تعداد زیاده قرقره در محل وجود دارد، اینها نشان می دهد که اختلاف بین مخابرات و شهرداری راجع به این محل وجود داشته لاشک و شبهه ، مخابرات هم انبار دیگری پیدا نمی کرده که برود و این کابلها را آ;جا تخلیه و پاسخ شهرداری را بدهد0
نتیجه این می شود که کارمندان شهرداری بسرپرستی شخصی به نام آقای روحی نژاد که کارمند شهرداری است در22/6/69 در محوطه انبار پای کار واقع در پارک ونک پس از تهدید نگهبان انبار، مبنی بر تخلیه زمین که سه سال در تصرف مخابرات بوده ، انبار تجهیزات هم بوده به 12 عدد قرقره کابل با کوبیدن لودر به روی آن آسیب می زنند0 با لودر می آیند می کوبند روی قرقره ها و این قرقره ها را می شکنندو از حیز انتفاع خارج می کنند0 چون دیگر مخابرات نمی تواند از آن استفاده کند000اینها مطالب پرونده است و هیچ وقت نگفته اند که آقائی که فلان جا ساختمان درست می کند آمده این را خراب کرده 0 آدم عاقل هم که نمی آید مال خودش را بگیرد خراب کند0 بعدکارشناسی که آمده بویله خود دادگاه انتخاب شده که ببیند این کابلها در اثر چه چیز خراب شده 0
با اجازه شما نظرکارشناس را چون خوانده نشده است می خوانم ، البته اول موضوع کارشناس را عرض می کنم موضوع کارشناسی این است : با معاینه کابلهای مورد ادعای خواهان اظهارنظر نمایند، به کابل های موضوع پرونده خسارتی وارد شده یا خیر؟ ورود خسارت وسیله لودر و جابجائی کابلها بوده یا خیر" در صورت مثبت بودن پاسخ ، میزان خسارت را برآورد کنند0 کارشناسی تعیین شده در 20/11/70 چنین نظر می دهد0
از ظواهر امر چنین استنباط می شود که کلیه کابلها ازقبل آکبند و قرقره ها سالم بوده اند ولی در اثر وارد شدن ضربه فوق العاده سنگین مصدوم گردیده اند خسارت نه میلوین و خرده ای ریال برآورد شده ، این صفحه 41 پرونده هست 0
این کارشناسی بعد از دو فقره تامین دلیل بعمل آمده ، دو فقره در پرونده تامین دلیل وجود دارد0 چون مقداری از اموال 000به خاطر نداشتن جا به میدان سعادت آباد و مقداری هم به خیابان هنگام ، منتقل شده و کارشناسان در این دو نقطه این کابلها و خسارات را دیده اند0 آنچه که مسلم است اداره مخابرات با هیچ ارگان دیگری اختلاف نداشته و بازآنچه که مسلم است هیچ آدم سالمی اموال خودش را که با دلار از خارج وارد کرده خراب نمی کند مگر مبتلا به جنون شده باشد0 و باز آنچه که مسلم است بعضی از مامورین از این کارها ابا ندارند0
حالا می خواهیم این را بگوئیم که مخابرات می بایست می رفت علیه شهدرای منطقه 6 بهتخریب عمدی شکایت می کرد، آن تخریب عمدی احراز می شد0 بعد دادخواست ضرر و زیان 000 ما می خواهیم این را بگوئیم ، حالا اینکار نشده ولی آنچه از آین قرائن و شواهد و امارات بر می آید اداره مخابرات با هیچکس دیگری اختلاف نداشته ، انبار هیچکس دیگری غیر از شهرداری را نگرفته توضیحی بودراجع به جریان پرونده که عرض شد، والسلام 0

رئیس : جناب آقای قطبی
جناب ابراهیمی نفرمودند چه دلیلی هست که کابلهائی که در میدان سعادت آباد بصورت 12 قرقره پیدا شده همان کابلهائی بوده است که در زمین پشت پارک ونک بوده است ، سازمان مخابرات در سال میلیونها متر کابل مصرف می کند، میلیونها قرقره در اختیارش هست ، چه دلیلی دارید که این کابلی که در میدانس عادت آباد است همان کابلی است ه اداره مخابرات از زمین پشت پارک ونک برده و همه آنها تخریب شده ، سازمان مخابرات در تاریخ 23/5/70تامین دلیل کرده در حالیکه در تاریخ 22/6/69 این اموال را برده بوده است چرا این تامین دلیل را آن وقت که می خواسته جنس را ببرد نکرده است ، تا معلوم شو اموالی که می برده این نقائص را داشته است و یکسال بعد اقدام به تامین دلیل نموده است نامه شهرداری متضمن اقرار نیست چه در اولین نامه در تاریخ 3/5/69 به شکرت مخابرات مذکر شده ((بدینوسیله به شما اخطار می گردد ظرف مدت 24 ساعت نسبت به جمع آوری کابلها و قرقره ها از قطه زمین واقع درخیابان سیدجمال الدین اسدآبادی انتهای خیابان دکتر صدر اقدام ننموده اید، لذا برای آخرین بار اخطار و 5 روز دیگر مهلت داده می شود تانسبت به انتقال وسائل فوق از زمین مذکور اقدام نمائید دغیر این صورت شهرداری منطقه راسا" اقدام و مسئولیت هرگونه ضرر و زیان احتمالی نیز به عهده آن شرکت خواهد بود0)) این حرف را شهرداری زده ولی عمل به آن دلیل می خواهد0
نامه دیگر بتاریخ 6/6/69 است ((پیرو اخطارهای 000 و 20/5/69 چون بایستی بقید فوریت نسبت به اجرای عملیات ععرانی درمحل استقرار و قرقره های آن شرکت اقدام گردد لذا برای آ[رین بار مدت 24 ساعت مهلت تعیین می گردد تا نسبت بهانتقال وسائل مورد نظر اقدام در غیر اینصورت به ناچار شهرداری منطقه راسا" اقدام و بروز هرگونه خسارت احتمالی نیز بعهده آن شرکت خواهد بود0))
شرکت مخابرات در تاریخ 7/7/69 این نامه را نوشته است (( به اطلاع می رساند در مورخ 22/6/69 اکیپ شهرداری 6 به سرپرستی آقای روحی نژاد در محوطه انبار پای کار اداره کل واقع در پشت ساختمان پارک ونک حضور یافته و پس از تهدید نگهبان انبار مبنی بر تخلیه زمین که متجاوز از سه سال بعنوان انبار تجهیز اکیپهای اجرائی از آن استفاده می شود اقدام به آسیب زدن به 12 عدد قرقره و کابل آن با لودر می نماید0 لازم به توضیح است که در پی اعلام شهرداری مبنی بر در طرح قرار گرفتن زمین مذکور این امور برای یافتن انبار دیگر به شهرداری منطقه 4 مراجعه و پس از پی گیریهای مداوم بالاخره در مورخ 27/6/69 زمینی را در ابتدای خیابان هنگام در اختیار گرفته و در روز پنجشنبه 29/6/69 علیرغم تعطیلی کلیه کابلها رااز سد مسیر تخلیه و به ابنار جدید منتقل نمودیم 0)) این را خود مخابرات می گوید اساسا" راجع به آن قرقره هائی که موجود بوده اعدعائی نشده است ، آنچه ادعا می شود راجع به این است که رفته در خیابان هنگام از خیابان هنگام می گویند بردیم در پشت میدان سعادت آباد اینجا دلیلی ندارد که شهرداری اقدامی کرده باشد، ممکن است شهرداری این کار را کرده باشد، ممکن است خود مخابرات هم این کار را بکند ما از مامورین متخلف خیلی مسائل دیگر هم دیده ایم ولی در پرونده دلیل لازم است تا حکم محکومیت صادر شود0 شهرداری می گوید من مطلقا" دخالتی در تخلیه این کابلها ندارم ، هیچ ماموری را نفرستادم ، جابجا هم نکرده ام و نتیجتا" خسارتی از ناحیه شهرداری به کابلها وارد نشده است ، هیچ دلیلی هم نیست که حتی این کابلهائی که در خیابان سعادت آباد بوده همان کابلهائی است که در میدان پشت ونک بوده است ، هر طور نظر آقایان باشد0

رئیس : کفایت مذاکرات را اعلام می کنم ، جناب آقای ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور اعلام نظر فرمائید0
با توجه به نامه مورخ 3/8/69 منطقه 6 شهرداری بعنوان شرکت مخابرات که اعلام داشته چون هنوز تعدادی قرقره در محل باقیمانده چنانچه در مهلت مقرر نسبت به انتقال آنها به محل دیگری اقدام نشود، شهرداری منطقه ، راسا" اقدام به تخلیه خواهد نمود و خسارت احتمالی بعهده آن شرکت خواهد بود و نامه مورخ 20/9/69 سرپرست اداره کل اسفالت شهرداری که اعلام داشته چون شرکت مخابرات با اخطارهای مکرر شهرداری نسبت به تخلیه از زمین اقدام ننموده پرداخت خسارت از طرف شهردرای مورد تایید نیست و نظر باینکه صورتمجلس تامین دلیل حکایت از تخریب 12 فقره قرقره کابل دارد و نظریه کارشناس منتخب دادگاه نیز حاکی است که کابلها وقرقره ها سالخم بوده و بر اثر وارد شدن ضربه سنگین تخریب گردیده است و بازدید کارشناس از کابلها و قرقره های تخریب شده در محل دیگری غیر از محلی که قبلا" شرکت مخابرات اعلام نموده وسائل به آن محل منتقل شده ، موجب سلب مسوولیت شهرداری نخواهد بود، لذا ورود خسارت از ناحیه شهرداری به کابلهای شکرت مخابرات محرزبوده معتقد به تایید آراء دادگاهها می باشم 0

رئیس : آقایان محترم آراء خود رادر برگهائی که توزیع گردیده مرقوم فرمایند0

رئیس : عده حاضر در جلسه 51 نفر می باشند که اکثریت 39 نفر رای شعبه دیوانعالی کشور را تایید نموده اند و اقلیت 12 نفر رای دادگاهها را صحیح دانسته اند0
127

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 3

تاریخ تصویب : 1375/03/22

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.