جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


رای شماره : 23 - 20/9/1375

رای هیات عمومی شعب حقوقی دیوانعالی کشور (اصراری )
اعتراض موثر و موجهی که منطبق با مواد 8 و10 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب سال 72 باشد از جانب وکیل تجدیدنظرخواه بعمل نیامده و رای دادگاه با توجه به محتویات پرونده ومستندات دعوی و رسیدگیهای انجام شده و مبانی استدلال صحیحا" اصدرا یافته و مخالفتی با موازین قانونی ندارد0 علیهذا هیات عمومی دیوانعالی کشور به اکثریت آراء دادنامه شماره 22522/8/73 شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران را که بر رد دعوی تجدیدنظر نظرخواه صادر گردیده ابرام می نماید0
هیات عمومی دیوانعالی کشور (شعب حقوقی )

130
* سابقه *

رای اصراری حقوقی 137523

شماره رای : 2023/9/1375
شماره پرونده : 137524
شماره جلسه : 137523

علت طرح : اختلاف نظربین شعبه اول دیوانعالی کشورو دادگاه های حقوقی یک تهران

علامت تجارتی
موضوع : اشتباه مصرف کننده
قانون ثبت علائم و اخترعات : ماده 9، بند2
قانون الحاق به اتحادیه پاریس

در ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 20/9/1375 جلسه هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضورجنابان آقایان قضات دیوانعالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید رسمیت یافت 0

ریئس : دادنامه شماره 31105/6/1375 شعبه اول دیوانعالی کشور بتصدی جناب آقای بهروز صفرزاده مستشار و جناب آقای احمداردکانی عضو معاون مطرح است 0 جناب آقای اردکانی دادنامه شعبه راقرائت فرمایند0
خلاصه جریان پرونده : آقای سیروس پویان بوکالت از شرکت هنکل آ0ا0گ دادخواستی علیه آقایان احمد پهلوان ، داود عبدی زاده و داود داداشی بخواسته ابطال اظهارنامه شماره 103566، تقدیم دادگاه های حقوقی یک تهران نموده که به شعبه 18 ارجاع و چنین توضیح داده است که موکل ایشان شرکت معروف هنگل آ0ا0گ مقیم آلمان از سالهای پیش علام ((فا)) را از کشور مبداء و سایر کشروهای جهان منجمله در ایران تحت شماره 37509 مورخ 18/6/51 بفارسی و لاتین باشکال مختلف به ثبت رسانده و مرتبا" به تجدید ثبت آن اقدام کرده و از معروفیت کامل نیز برخوردار است 0 اینک خوانده بموجب اظهرانامه شماره 103566 صرفا" بمنظور انتقاع از اشتهار موکل تقاضای ثبت علامت فافا(af af)را که کاملا" در تلفظ و کتابت شبیه علامت خواهان است نموده که آگهی قبل از ثبت آن منتشر و با آنکه مراتب اعتراض از طریق اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به متقاضی ابلاغ گردیده وکن از تعقیب تشریفات ثبتی علامت فافا(af af) انصراف حاصل ننموده و چون صدور جواز ثبت علامت مذکور را موجب ورود خسارت به تجارت خواهان و تضییع حق مکتسب وی علی الخصوص حق اولویت در استفاده و انحصار ناشی از ثبت و سابقه ثبت آ; دانسته و وجود این دو علامت مشابه در بازار برای ارائه کالای واحد را اسباب گمراهی مصرف کنندگان عادی می داند، تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال اظهارنامه مربوطه و محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله را نموده است 0
آقای سیدمحمد دادخواه بوکالت از خواندگان در دعوی حاضر و مدافعات خود را بشرح لایحه 33674/11/71 خلاصتا" باین شرح ]عنوان نموده [ که نام فافا کمله ایست فارسی و بمعنی هرچیز بدیع و نیک می باشد که اجازه استفاده از آن بنحو لاتین هم داده نشده وباکلمه (af) که از حروف آلمانی بوده قابل اشتباه نخواهد بود ومطالبی نیز در خصوص سبق سابقه ثبت این کلمه عنوان نموده است 0
دادگاه پرونده های مربوطه را از اداره ثبت شرکتها مطالبه و ملاحظه نموده و نهایتا" پس از استماع اظهارات وکلای طرفین طی دادنامه 15342/4/72 با اعلام ختم رسیدگی خلاصتا" بشرح زیر اقدام به صدور رای نموده است 0
000 با توجه به اظهارات وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی و مدافعاتش بشرح منعکس در پرونده و لوایح ابرازی و همچنین باتوجه به مدافعات وکیل خواندگان در لوایح تقدیمی و جلسه دادگاه و مستندات مدرکیه ابرازی طرفین و با توجه به محتویات پرونده کلاسه 3769 مربوط به ثبت علامت خواهان و پرونده مربوط به تقاضای ثبت علامت خواندگان واصله از اداره ثبت شرکتها دعوی وکیل خواهان به نظر دادگاه وارد نیست بدین توضیح که خواهان توسط وکیلش علامت (af) را به لاتین پس ازطی تشریفات قانونی تحت شماره 37509درایران به ثبت رسانیده و به حکایت پرونده در فرجه های قانونی آنراتمدید و آخرین بار در18/3/71 برای مدت ده سال دیگر تجدید ثبت نموده است بنابراین از محتویات پرونده خواهان در اداره ثبت شرکتها ملاحظه می شود اولا" خواهان صرفا" علامت (af) را به لاتین به ثبت رسانیده است و برخلاف ادعای وکیلش در دادخواست معادل فارسی آنرا که کلمه ((فا)) باشد به ثبت نرسانیده 0 ثانیا" پرونده متشکله در اداره ثبت شرکتها راجع به تقاضای ثبت خواندگان مربوط به تقاضای ثبت علامت ((فافا)) آ;هم بخط و کتابت فارسی است نه لاتین ، وهمانطور که ملاحظه می شود علامت ثبت شده خواهان (af) به کتابت لاتین و علامتی که خوانده تقاضای ثبت آنرا دارد((فافا)) به کتابت فارسی است که هم از نظر شکل وکتابت و هم از نظر اینکه یکی به فارسی و دیگری به لاتین است با هم شباهت آنچنانی ندارند0 مضافا" اینکه علامت مورد تقاضی ثبت خواندگان باتوجه به پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت شرکتها و علائم صنعتی که بشماره 143893/11/71ثبت و پیوست پرونده می باشد شسابقه ثبت در اداره ثبت شرکتها داشته ودر تاریخ 7/12/58 بنام آقای داریوش قرائیان به ثبت رسیده و چون مشارالیه نسبت به تمدید مدت اقدام نکرده خواندگان علامت مذکوررا معرفی وتقاضای ثبت بنام خود نموده اند بنابرای بنظر دادگاه تشابه و شباهت آنچنانی که وکیل خواهان مدعی آنست بین دو علامت موضوع پرونده موجود نیست و دعوی وکیل خواهان بنظر دادگاه وارد نمی آید حکم به رد آن داده می شود0
آقای سیروس پویان بوکالت از شرکت هنگل نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی نموده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه اول مطرح میگردد0 هیات شعبه طی دادنامه 73/245/201/6/73به شرح زیر اقدام به صدور رای نموده است 0
بر دادنامه تجدیدنظرخواسته ایراد وارد است چه طبق بند 2ماده 9 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 تقاضای ثبت در صورتیکه علامت قبلا" به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند به اشتباه بیاندازد قابل پذیرش نیست و تبصره 2 ماده 5 آئین نامه اصلاحی اجرای قانون مزبور مصوب 1337 در توضیح ماده مرقوم مقرر داشته در مورد علام تجارتی شباهت مذکور در ماده 9 قانون ممکن است از لحاظ شکل ظاهر باتلفظ یا کتابت یابهر کیفیت دیگری باشد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه اندازد با عنایت به اینکه علامت تجارتی شرکت معترض فا(af) در مورد کالی عطریات و صابونهای توالت و محصولات کف دار و غیره می باشد و علامت تجارتی شرکت معترض علیه که عبارت از کلمه فافا جهت انواع مواد پاک کننده بوده و حروفی است که در تلفظ مصرف کنندگان عادی را به اشتباه می انداز و نظر به قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی پاریس برای حمایت در آن و ماده 6 مکرر کنوانسیون پاریس مصوب 1883 ( قرارداد اتحادیه پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی ) دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظر باستناد بند2 ماده 10 قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها نقض و رسیدگی آن به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع می شود0 این بار پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع ، دادرس شعبه مذکور در وقت فوق العاده ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه 22522/8/73 پس از ذکر مقدمه ای از جریان دعوی خلاصتا" چنین رای داده است :
با عنایت به محتویات پرونده ملاحظه می شود که علامت ثبت شده به شماره 37509 متعلق به خواهان با مشخصات برچسب مدور به رنگ زرد و خطوط غیر منظم سبز رنگ که دو حرف (af) انگلیسی در وسطآن نوشته شده و شکل دو برگ به رنگهای زرد و نارجی به ثبت رسیده اما علامت اظهارنامه شماره 102566 خوانده با برچسب مستطیل و رنگ قرمز در حالیکه کلمه (فافا) به رنگ سفید در کنار آن قرار گرفته می باشد با دقت درمشخصات هر دو علامت نتیجه ای که به روشنی مستفاد می شود این است : که اولا" بین آن دو از حیث کتابت و تلفظ شباهت ملموسی وجود ندارد ثانیا" هر مصرف کننده در هر سطح که باشد بخوبی هر دو علامت را با مشخصات متافوتی که دارند تمیز داده وگمراه نخواهد شد و از طرفی با التفات به اینکه علامت مورد تقاضای ثبت خوانده یعنی کلمه فافا در ایران سابقه ثبت داشته و اداره ثبت علائم و مالکیت صنعتی بموجب نامه شماره 269424/10/71 اعلام داشته که کلمه (فافا) قبلا" طی شماره 52418 جهت انواع مواد پاک کننده و کیسه زباله در طبقات 3و17 در تاریخ 7/12/1358 به ثبت رسیده وتا تاریخ 1/5/69 معتبر بوده است و با عنایت به سایر مشخصات در علامت مورد تقاضای ثبت خوانده از قبیل شکل ورنگ تمسک به ماده 5 خامس کنوانسیون پاریس مصوب 1883 که موضوع آن حمایت از اشکال وترسیمات ونمونه های صنعتی در کلیه کشورهای جهان می باشد به علت عدم تشابه شکلی و ترسیمی بین دو علامت نمی تواند مصداق داشته باشد0 با التفات به بند 2ماده 9 قانون ثبت علائم و اختراعات و همچنین تبصره 2 ماده 5 آئین نامه اصلاحی که نحوه مشابهت را علامتهای موردتقاضای ثبت بیان داشته بدین مضمون ((ممکن است تشابه از لحاظ شکل ظاهر یا تلفظ یا کتابت باشد یا بهر کیفیت دیگری که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه اندازد0)) که با توجه به تمایزات ذکر شده چنین تشابهی احراز نمی شود0 لذا با توجه به موارد فوق الاشاره دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و حکم به رد آن صادر می نماید0
دکتر سیروس پویان بوکالت از شرکت هنگل آ0ا0گ نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی نموده که پرونده به دیوانعالی کشور ارسال ، و به شعبه اول ارجاع گردیده است 0 دادخواست ولایحه تجدیدنظرخواهی آقای وکیل تجدیدنظرخواه و پاسخ آقای وکیل تجدیدنظرخواه و پاسخ آقای وکیل تجدیدنظرخواندگان بهنگام شور قرائت خواهد شد0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید0 پس از قرائت گزارش آقای احمد اردکانی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
دادنامه تجدیدنظر خواسته مستند به علل و اسبابی است که حکم منقوض مبتنی بر آن بوده و دادگاه در قبال ایراد دیوانعالی کشور به اینکه ((علامت شرکت معترض (فا) در مورد کالای عطریات وصابونهای تواتلت و محصولات کف دار و غیره می باشد و علامت تجارتی شرکت معترض علیه که عبارت از کلمه (فافا) جهت انواع مواد پاک کننده بود به صورتی است که در تلفظ، مصرف کنندگان عادی را به اشتباه می اندازد)) در توجیه رای صادره استدلال موجهی ننموده است تا مورد پذیرش این شعبه واقع شود، لذا مورد تقاضای تجدیدنظر اصراری تشخیص باستناد ماده 576 قانون آئین دارسی مدنی وماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پرونده با ثبت نتیجه جهت طرح درهیات عمومی حقوقی دیوانعالی کشور، به دفتر هیات عمومی دیوانعالی ارسال شود0
]شعبه اول دیوانعالی کشور[

رئیس : جناب آقای اردکانی چنانچه توضیحی دارید بفرمائید
قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 در ماده یک می فرماید:
علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش و تصویر،رقم ، حرف ، عبارت ، مهر، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصولات صنعتی تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود0
ماده 2 همین قانون در این زمینه می گوید: حق استمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد0
ماده 4 می گوید: کسانی که موسسات تجارتی ، صنعتی یا فلاحتی آنان خارج از ایران واقع است موافق شرایط ذیل می توانندازمزایای این قانون بهره مند شوند:
1 علامت خود را به موجب مقررات این قانون در ایران به ثبت برسانند0
2 مملکتی که موسسه آنها در آنجا واقع شده بموجب عهدنامه ویا قوانین داخلی از علائم تجارتی ایران حمایت کنند0 درآئین نامه این قانون جهت کلیه اجناس طبقاتی قائل ، و آن را به 36 قسمت نموده اند مثلا" طبقه یک محصولات شیمیائی که در صنایع وعلوم عکاسی وکشاورزی و کود طبیعی و مصنوعی و مواد مربوط به آب دادن فزات و دباغی است و طبقه 23 مربوط به انواع نخ ، در مواد 6 ، 7 و 8 کیفیت تسلیم اظهارنامه و تقاضای ثبت پیش بینی شده که دایره ثبت علائم ظرف 15 روز تکلیف رد یا قبول علامت بشرح بند2 ماده 9 قانون ثبت و علائم و اختراعات این است که شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند به اشتباه بیاندازد0
در ماده 16 همین قانون آمده اشخاص ذیل می توانندنسبت به علامتی که تقاضای ثبت آن شده و یا به ثبت رسیده اعتراض کنند0
بند2 کسانیکه آن علامت با علامت آنها به اندازه ای شباهت دارد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه بیندازد0 تبصره 2 ماده 5 آین نامه که دقت در آن را استدعا می کنم 0 در تبیین و توضیح این شباهت چنین بیان کرده :
در مورد علامت تجارتی شباهت مذکور در ماده 9 قانون ممکن است از لحاظ شکل ظاهر یا تفظ یا کتابت یا به هر کیفی دیگری باشد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه بیندازد0تاکیدمی کنم مصرف کنندگان عادی نه افراد شاخص چون قضات معظم دیوان عالی کشور، می دانم که بموجب قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی مصوب اسفندماه 1337 دولت ایران نیز به این اتحادیه ملحق گردیده و به موجب قرارداد اتحادیه مزبور هر یک از ممالک عضو نسبت به ثبت علائم و اختراعات اتباع و ساکنین ممالک عضو حمایتهای لازم را معمول می دارد0
بموجب ماده 6 مکرر قرارداد پاریس که در لیسبون موردتجدید نظر واقع شده کشورهای اتحادیه متعهد می شوند خواه راسا" اگر قانون داخلی کشور اجاره دهد خواه طبق تقاضای کتبی ذینفع علامت صنعتی بازرگانی که از آن علامت تشکیل یافته است در نقل یاتقلید یا ترجمه ای که موثر در ایجاد اشتباه از علامتی که مقام صالح کشور ثبت کننده یا استعمال کننده معتقد باشد آن علامت از علائم مشهوره است و آن علامت مشهوره متعلق به شخصی است که می توانداز کنوانسیون حاضر استفاده کند آن علامت را برای هر نوع کالا یا کالاهای مشابه بکار برده باید چنین علامتی را رد کنند و یا ثبت آن راباطل سازند و یااستعمال آن را ممنوع کنند وقتی که قسمت اصلی علامت شامل نقل علامت مشهور یا تقلیدی باشد که موثر در ایجاد اشتباه با آن باشد نیز به همین ترتیب رفتار خواهد شد بنابراین باستناد ماده اشاره شده و تبصره 2 و ماده 5 آئین نمه که شباهت را درتلفظ ونیز کتابتی را که موجب شود مصرف کنندگان عادی را به اشتباه اندازد احصاء نموده و مستند به بند2 ماده 16 قانون ثبت علائم و اختراعات تردیدی وجود ندارد که علامت فافا با آنکه به تنهائی در زبان فارسی دارای معنای مخصوصی است چون تکرار علامت فای ثبت شده قبلی است که از علائم مشهور نیز می باشد قابلیت ثبت مجدد را ندارد0 به عبارت دیگر اگر یکی از اعضای کنوانسیون پاریس قبلا" مثلا" ایرلندعلامت کلمه ((گل )) را که ورود توپ به دروازه فوتبال است برای یکی از وسایل ورزش انتخاب و به ثبت داد ما حق ندادیم کلم ((گل )) فارسی را که ثمره بعضی از گیاهان است ولو به فارسی به جهت وحدت تلفظ آنها برای وسیله ای ورزشی مشابه علامت ثبت شده به ثبت برسانیم ، رعایت مقررات بین المللی خصوصا" مقرراتی که ازتصویب مجلس قانونگزار ما نیز گذشته است نشانه روحیه احترام به قانون است ولو اینکه اینامر به نفع بیگانه باشد که در غیر این صورت ممکن است حقوق ما هم در کشورهای بیگانه از حیث عدم رعایت مقررات ممکن است حقوق ما هم در کشورهای بیگانه از حیث عدم رعایت مقررات مربوط به ثبت علائم در معرض خطر قرار گیرد0 اگر امروز ما قبول نمائیم فاقد علامتی جدا از فا بوده و آن را تکرار فا با تلفظی مشابه ندانیم ، ناگزیر خحواهیم بو فردا تکرار سه بار فا یعنی فافافا را علامتی جدا از فافا بدانیم 0 مثل روغن قو و روغن قوقو، که این امر قابلیت دفاع را نخواهد داشت 0 بنابراین با اعلام اعتقاد خود به صحت رای شعبه ، باعنایت هرچه بیشتر سروران عزیز را به اهمیت موضوع و دقت بیشتر در آن جلب می نماید0 بویژه آنکه هر دو علامت برای کالائی که در یک طبقه قرار دارند یعنی طبقه سه ثبت شده که بلاتردید می بایست حق اولویت علامت فا مورد لحاظ قرار گیرد0

رئیس : جناب آقای مفید
موضوعی که عنوان شد و درباره آن جناب آقای اردکانی هم مواد قانونی را خواندند و هم توضیحات کافی دادند بنظر من که یک مساله صددرصد عرفی است یعنی ما اگر قانونی هم نداشته باشیم فسلفه مطلب اصلا" معلوم است که اگر یک علامتی به یک موسسه ای اختصاص داده شده از این علامت باید دیگری استفاده نکند و فسلفه و علت آن این است که سوءاستفاده ای که از محصولات صنعتی این موسسه یاجهات دیگرنشود و مخصوصا" اگر یک تشکیلاتی یک صنعتی یک کارخانه ای جنسش معروفیتی پیدا کرده باشد معمولا" بعبضی بدنبال این هستند که اسمی مثل آن یا مشابه آن انتخاب بکنند برای اینکه از معروفیت و شهرت آن استفاده کنند ولی در موردی که الان ما بحث داریم که حتی عمده قانونی وماده ای که آقا به آن استناد فرمودند همین تبصره 2 بود و این جمله که : مصرف کنندگان عادی را به اشتباه اندازد000 اگر واقعا" این دو کمله رقمی باشد که افرادی که می خواهند این جنس را مصرف بکنند به اشتباه بیفتند حق با شعبه است والا اگر اینطور نباشد باید بگوئیم که ایرادی به رای دادگاهها وارد نیست 0
ملاحظه می فرمائید: اولا" جنسی که آن شرکت فافا خارجی شرکت هنگل GEA که کلمه فا را یعنی F،A البته اینها به صورت AF نوشته می شود همان طور که GEA را کلمه به کلمه می خوانندAF رافرضا" ممکن است وقتی می خوانند کلمه فا بخوانند مثل خیلی چیزها و آن را F،A بخوانند مثل SEA، GF یا خیلی از این چیزها ما داریم 0 در کلمات لاتین که معمولا" در ایران وقتی در اینها نگاه می کنند این حروف را از هم به طور مقطع می خوانند و روی هم ترکیبش نمی کنند0 حالا قطع نظر از این جنسی که آنها دارند نوشته عطریات ، صابون توالت یعنی جنسهای آرایشی و عطریات و یک چنین چیزهائی بوه این جنسی که این آقای ایرانی می خواهدبفروشد با علامت فافا مواد پاک کننده مثل تاید و فاب و شوما و یک چنین چیزهائی است که درگزارش عینا" مواد پاک کننده آمده ، اگر این باشد که اصلا" جنسها دو رقم هستند000
مساله دیگر این کلمه فافا که اینها تقاضای ثبت کرده اند اصلا" با کلمه ف والف و ف و الف فارسی یعنی اصلا" جمله فارسی در آن نیست و آن آقایان با کمله AF ثبتش داده اند0 معمولا" عرف ما همین مردم مصرف کننده هستند لازم نیست قضات دیوانعالی کشور یا استاد دانشگاه باشند0 مردم وقتی می روند به در مغازه می گویند آقا فرض کنید که پودر فا می خواهم یا مثلا" صابون فا می خواهم هیچ وقت کاسب اشتباه نمی کند که بجای صابون فا مثلا" به او پودر یا چیز دیگری مثل فافا بدهد0 کلمه فا با فافا اصلا" یک چیزی است که خیلی از هم جدا است و آ; مثلی را که آن آقا زده اند اگرفرض کنید که کمله گل را که آن موسسه خارجی دارد و ما بیائیم ولو با گل فارسی بگذاریم این نیست ، ولی اگر ما آمدیم گل گل گذاشیتم مثلا" برای یک چیزی گذاشتیم گل گل بعدا" و بیاید اعتراض بدهد که چون یک گلش را من گرفته بودم گل دوم را شما حق ندارید به آن اضافه کنید یا مثلی را که آقا زده اند ک اگر گفت قوقو مثلا" کسی قوقوقو نتواند بگوید خوب این که اصلا" نمی شود و خلاف نظر عرفی است 0 بنا براین استدلالهائی که دادگاه کرده است درست است 0

رئیس : جناب آقای صفرزاده
استدلال دادگاهها عمدتا" این است که علامت تجارتی فا و فافا از حیث شکل و رنگ متفاوت است وتشابهی ندارد0 برای روشن شدن ذهن آقایان لازم به توضیح است که شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران اشتباه نموه 0 در رای شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران چنین آمده است :
با عنایت به محتویات پرونده ملاحظه می شود که علامت ثبت شده به شماره 37509 متعلق به خواهان با مشخصات برجسب مدور به رنگ زرد و خطوط غیر منظم سبزرنگ که دو حرف AF انگلیسی در وسط آن نوشته شده و شکل دو برگ به رنگهای زد و نارنجی به ثبت رسیده ، اما علام اظهارنامه شماره 102566 خوانده برجسب مستطیل و رنگ قرمز در حالیکه کلمه فافا به رنگ سفید در کنار آن قرار گرفته می باشد با دقت در مشخصات هر دو علامت نتیجه ای که به روشنی مستفاد می شود این است : که اولا" بین آن دو علامت از حیث کتابت و تلفظ شباهت ملموسی وجود ندارد، ثانیا" هر مصرف کننده در هر سطح که باشد به خوبی هر دو علامت را با مشخصات متفاوتی که دارند تمیزداده وگمراه نخواهند شد0 این برداشت دادگاه بوده 0 برچسب مستطیل بارنگ قرمز در حالی که کمله فافا به رنگ سفید در کنار آن قرار گرفته مربوط به اظهرانامه شماره 102566 خواندگان نمی باشد0 آگهی مندرج در روزنامه رسمی مربوط به خواندگان را قرائت می کنم که پاسخ جناب آقای مفید هم به این ترتیب داده می شود که فقط مواد پاک کننده نبوده است 0
آگهی ثبت علامت تجاری روزنامه رسمی 27/10/1370 آقایان اسد پهلوان ، داود عبدی زاده ، داود داداشی ساکنین تهران خیابان پاسداران ، خیابان مهستان چهارم ، خیابان هاتف ، خیابان سلیمانیه شماره 000 به موجب اظهارنامه شماره 102566 مورخ 12/1370 تقاضای ثبت علامت ذیل را که عبارتست از کلمه فافا به فارسی جهت محصولات آرایشی ، بهداشتی از قبیل ، شامپو، خمیرداندان ، عطر، ادوکلن ، روژ لب ، کرم پودر و سایر محصولات مشابه در طبقه 3 نموده ، مراتب برای اطلاع عموم آگهی می گردد0 معترضیین می توانند ظرف 30 روز ازتاریخ انشتار آگهی اعتراض خود را در 2 نسخه به این اداره تسلیم نمایند0 آنچه که سابقه ثبت در سال 57 داشته (فافا سال 57) که اعتبار آن منقضی شده و در حکم عدم است آن هم آگهی اش این است 0آقای داریوش خزائیان ساکن نیاوران ایستگاه سعیدیه پلاک 34 به موجب اظهارنامه شماره 72102 مورخ 7/12/58 تقاضای ثبت علامت فوق را که عبارت است از کلمه فافا جهت انواع مواد پاک کننده وکیسه زباله و طبقات 3و 17 نموه مراتب جهت اطلاع عمومی آگهی می گردد0
پس جناب آقای مفید مواد پاک کننده فافائی که الان حیات ندارد مدت اش منقضی شده اعتبار ندارد، آنرادارندمقایسه می فرمایند بطوری که ملاحظه می فرمائید خواندگان کلمه فافا را به ثبت داده اند بدون علامت مشخصه برچسب متسطیل با رنگ قرمز در حالی که کلمه فافا به رنگ سفید در کنار آن قرار گرفته مربوط به اظهارنامه شماره 52418 بوده که در تاریخ 7/12/1358 به ثبت رسیده و تا تاریخ 1/5/69 معتبر بوده که آقای وکیل خواندگان برچسب مزبور را با عکسهای مغازه واقع در خیابان فردوسی ، با تابلوی فافاکوبه لاتین نوشته در سر درب مغازه را که ذیل برچسب مزبور الصاق شده است ضمیمه پرونده نموده و دادگاه بدون بررسی آن علامت را با علامت تجاری خواهان مقایسه کرده است و به سابقه ثبت فافا در سال 58که اعتبار آن گذشته و تمدید نشده استناد کرده 0 ماده 22 ثانون ثبت علائم و اختراعات می گوید: کسی که نسبت به ثبتهای راجع به علامتی از تاریخ ثبت تا 3 سال اعتراض نکرده باشد دیگر نمی تواند نسبت به آن اعتراض نماید مگر اینکه ثابت نماید معترض علیه در حین ثبت عالم بوده است به اینکه علامت را خود معترض یا کسی که به معترض علامت را انتقال داده قبلا" به طور مستمر استعمال کرده ولی هرگاه معترض علیه ثابت نماید که معترض قبل از انقضای مدت 3 سال فوق از ثبت علامت اطلاع داشته است اعتراض معترض پذیرفه نخواهد شد0 طبق این ماده شرکت فافای سال 58 اگر حیات داشت و تمدید و تجدیدمدت کرده واز اعتبار نیفتاده بود می توانست منتفع شودنه فافای خوانده دعوا0
صرف نظر از موارد مذکور آنچه که در پرونده مروحه محل تنازع مشابهت از لحاظ شکل و رنگ نیست بلکه از حیث مشابهت تلفظ فافا است که شرکت خوانده از معروفیت صابونهای توالت و محصولات کف دار وعطریات فا مربوط به شرکت خارجی خواهان می خواهدسوءاستفاده نماید0 این نوع رقابت تجاری ، رقبات مکارانه است و برخوردار ازیک رقابت سالمی نیست بعضی از حدود آن در قوانین مجازات عمومی و تعزیرات تحت عنوان دسیسه وتقلب در کسب و تجارت مستوجب تعقیب کیفری هم هست طبق ماده 16 قانون ثبت علائم واخترعات اشخاص ذیل می تواند نسبت به علامتی که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده اعتراض کنند:
1 کسانی که آن علامت را علامت تجارتی خود می دانند0
2 کسانی که آن علامت با علامت آنها به اندازه ای شباهت دارد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه می اندازد0 در هر یک از دو صورت فوق الذکر اگر معترض کسی باشد که علامت قبلا" به اسم او ثبت نشده باید در حین اعتراض برای علامت خود مطابق مقررات این قانون تقاضای ثبت نماید0 علامت فاAF برای عطریات ، ادوکلن ، صابونهای توالت محصولات کف دار جهت استعمال در حمام ، ضدبو، برای مصرف شخصی دارای امتیاز سابقه ثبت در کشور مبداء و سایر کشورهای عضو اتحادیه من جمله ایران می باشد که بطور مستمر مورداستفاده خواهان قرار گرفته و تولیداتخود را با این نام نزدیک 25 سال در ایران عرضه نموده 0 آقای داریوش خزائیان در سال 1358 کلمه فافا رابرای مواد پاک کننده و کیسه زباله به ثبت داده بود0 با انقضای مدت ثبت از اعتبار افتاده در حکم عدم می باشد و قابل استناد نیست 0 خواندگان در سال 1370 تقاضای ثبت کلمه فافا را برای محصولات آرایشی و بهداشتی از قبیل شامپو ، خمیردندان ، عطر ، ادوکلن ، روژلب ، کرم پودر نموده که درمهلت مقرر قانونی مورد اعتراض شرکت خواهان قرار گرفته است 0 گاهی علامت تجاری بر اساس رقابت ناسالم و مکارانه از حیث بسته بندی ، شکل ، رنگ ، نقاضی ، نوشته نام روی کالا مشابهت دارد مانند اینکه کسی نمک طعام قفس نشان تولید، دراداره ثبت علائم و اختراعات قوطی نمک طعام را با آرم فقس و پرنده ای به ثبت بدهد و بر اثر جنس حمل نمک فقس ناشن معروفیت پیدا نماید تاجر یا شرکت دیگری بر همان بسته بندی و شکل قفس و پرنده روی قوطی را بنام نمک طعام ((قفنس )) نشان تقاضای ثبت نماید و او ققنوس را حذف و نک ققنوس را به جای قفس بخواهد توزیع نماید0 مطمئنا" در مشاهده هم کتابت قفس و ققنس شبیه به هم است و هم رنگ و نقاشی که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه خواهد انداخت 0 این نحوه مشابهت از حیث اندازه و رنگ و نقاشی روی قوطی و نام از حیث کتابت می باشد و گاهی رقابت مکارانه از طریق استفاده ازتلفظ است فا و فافا از حیث تلفط نه تنها مشابه یکدیگر هستند بلکه عین همدیگرند فافا تکرار فا است فافا، فای مکرر است 0دادگاه به ماده خامس کنوانسیون پاریس مصوب 1883 میلادی استناد نموده ، متاسفانه در عکس جهت آن نتیجه گیری کرده 0 ماده 5 خامس می گوید:
اشکال و ترسیمات و نمونه های صنعتی در کلهی کشورهای اتحادیه حمایت خواهند شد0 ماده 6 مکرر قرارداد پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی که در لیسبون مورد تجدیدنظرواقع شده چنین است :
کشورهای اتحادیه متعهد می شونده خواه راسا" اگرقانون داخلی کشور اجازه دهد خواه طبق تقاضای کتبی ذینفع علامت صنعتی یا بازرگانی که آن علامت شکیل یافته است از نقل یا تقلید با طرز فکری که موثر در ایجاد اشتباه از علامتی که مقام صالح کشور ثبت کننده یا استعمال کننده معتقد باشد که آن علامت از علائم مشهور است و آن علامت مشهور متعلق به شخصی است که می توانداز کنوانسیون حاضر استفاده کند و آن علامت را برای هر نوع کالا یا کالائی مشابه بکار برده باید چنین علامتی را رد کند و یا ثبت آن را باطل سازد و یا استعمال آن را ممنوع کنند0 وقتی که قمست اصلی علامت شامل نقل علامت مشهور یا تقلیدی باشد که موثر در ایجاد اشتباه با آن باشد نیز بهمین ترتیب رفتار خواهد شد0
ماده خامس و ماده 6 مکرر از بند 2 ماده 9 قاهون ثبت علائم و اخترعات مصوب 1310 به این صورت تنظیم گردیده :
در صورتی که علامت قبلا" به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخصای را که اطلاعات مخصوصی ندارند به اشتباه بیاندازد0
تبصره 2 ماده 5 آئین نامه اصلاحیه اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 1337 درست مقارن با قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی مصوب 1337 که در یک سال تصویب شده ، در توضیح ماده 5 خامس و بند 2 ماده 9 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر داشته : در مورد علامت تجارتی شباهت مذکوردرماده 9 قانون ممکن است از لحاظ شکل ظاهر یا تلفظ یا کتابت یا به هر کیفیت باشد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه بیندازد0
در پرونده مطروحه اختلاف بر سر شکل ، نقاشی وکتابت نیست بلکه اختلاف رد تلفظ فا و فای مکرر ((فافا)) است 0 ماده 10 مکررقرارداد پاریس می گوید : کشورهای عضو اتحادیه مکلفند حمایت واقعی اتباع اتحادیه را در مقابل رقابت نامشروع یعنی رقابت مکارانه تامین کنند0
دوم هر رقابتی که برخلاف معمول شرافتمندانه صنعت یا تجارت انجام گیرد رقابت نامشروع تلقی می شود0
سوم اعمال زیر مخصوصا" باید ممنوع شود0
اولا" هر عملی که ایجاد اشتباه به نحوی از انحاء با موسسه یا محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجارتی رقیب بنماید0
ثانیا" اظهارات خالف واقع در کار تجارت بنحوی که اعتبار موسسه یا محصولات یا فعالتی صنعتی یا تجاریت رقیب راازبین ببرد0
ثالثا" : مشخصات یا اظهاراتی که به کار بردن آن دربازرگانی موجب اشتباه عامه راجع به ماهیت ، طرز ساخت صفات ممیزه جنس ، قابلیت استعمال و یا کمیت کالا گردد0
ملاحظه می فرمائید که قرارداد پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی نیز رقابت مکارانه ونامشروع را به هر شکلی منع کرده است 0 ما در هر حال عضو اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجاری و کشاورزی هستیم 0 باید مقررات بین المللی را که پذیرفته ایم و مخالفتی با شرع انور ندارد حمایت نموده ، محترم بشماریم تا، دنیا و اعضای اتحادیه ، حقوق ما را از مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی محترم شمرده مورد حمایت قرار دهند0 فافا درست است که در لغت به معنای نیکو آمده و شرکت دیگری در سال 58 آن را به ثبت داده بود که حسب نامه اداره ثبت علائم و اخترعات دوره اش منقضی و تجدیدنشده و از اعتبار افتاده است 0 شرکت خواهان از سال 51 علامت تجارتی خود را در ایران به ثبت داده و اکنون که علامت تجارتی خوانده از حیث تلفظ باعث گمراهی مشتریان صابون وتولیدات فا می داند به لحاظ مشابهت کامل لفظی در مهلت قانونی اعتراض نموده ، علامتی چنانچه به لاتین به ثبت رسد یا به حروف عربی مانع از آن نخواهد بود که به حروف فارسی یالاتین نوشته نشود یا تلفظ نشود0 نسکافه از ابتداء که از خارج وارد شد به لفظ لاتین بود و اکنون نسکافه با کتابت فارسی چنان معروف شده که شاید عوام تصور نمایند که لفظ فارسی است ومعنایش نوعی قهوه است 0 چرا تولیدکنندگان ما می خواهند در پناه شهرت تجارتی دیگران منتفع شوند و مردم عادی را که اکثریت مصرف کنندگان را تشکیل می دهند به اشتباه اندازند0 به قول جناب آقای رضوانی آیا نام دریارا می شود با دیا دریا به ثبت داد! چرا نباید کالائی ارائه دهند تا دیگران تاب رقابت با جنس ایرانی نداشته باشند! این سئوال مطرح است شرکت خوانده کلمه فافا را چرا انتخاب کرده ؟ مشخص است فافاتکرار فا مشابه آن است وبرای استفاده از شهرت تجارتی و معروفیت صابون و محصولات فا انتخاب شده ، اگر به جای کلمه فافا، فاخته را به ثبت می داد و شکل فاخته ایرانی را نیز بر روی آن ترسیم می کرد و سعی می نمودکه کیفیت آن را بهتر از هر صابون خارجی بسازد دیگران از وی تقلید می کردند0 باید راههای تزویر را بست ، لذا رای شعبه اول دیوانعالی کشور را صحیح ، منطبق با قانون و روح آن می دانم 0 عرضی ندارم 0

رئیس : جناب آقای اشراقی
عرض می کنم که مقدمه موضوع را جناب آقای اردکانی فرمودند من فقط آنچه که استدلالی در جهت همین تشخیص موضوع خدمتتان عرض می کنم ، عرض می کنم که دومطلب هست که ما در ماده یک قانون ثبت علائم تجارتی از منطوق و مفهوم این قانون و از تبصره 2 و ماده 5 آئین نامه اجرائی تشخیص مشابهت در ماده 9 این قانون استفاده می کنیم که موارد مذکور در ماده یک تصریح نیست 0 از کلمه غیر آن این هم موید موضوع است ه ما موارد دیگری هم در صورتی که موجب گمراهی و اشتباه مصرف کننده بشود قابل قبول است در این جا ماند ازدوکلمه فا و فافا حداقل وحدت اشتراک تلفظ داریم و مصرف کننده هم ، همه می دانید که از علائم تحارتی خاطره اجمالی دارد به آن نحو نیست که با دقت کامل نگاه کند و آ;ها را از همدیگر تشخیص بدهد0 همین اندازه که ما عرفا" و معمولا" در بین مردم در بین مشتریان این تشخیص برایمان باشد که از این دو لفظ مشتری معمولا" ممکن است به اشتباه بیفتد کافی است 0 برایمان که تقاضای ثبت خواهان را قبول نکنیم و در واقع حکم به ابطال اظهارنامه بدهیم برای اینکه ازاین علامت که قبلا" به ثبت رسیده است سوءاستفاده نشود0 از آن گذشته مقررات اتحادیه پاریس نیز که ما در سال 1337 به آن ملحق شدیم ما را مجبور می کند که وقتی که تشخیص دادیم که به هر نحو امروز می دانید که اتیکت ، آهنگ ، کلمه اینه باز می تواند از علائم تجارتی مخسوب شود، که در ماده یک نیامده ولی عرفا" می بینید که اتیکت امروز شده است وسیله شناسائی ، بنابراین من نظرم این است که نظر شعبه اول دیوانعالی کشور صحیح و مطابق مقررات است 0

رئیس : جناب آقای حسین سلیمی
بنظر بنده علامت و شکل مورد توجه است نه تلفظ، علامتی که خواهان تقاضای ثبت کرده در کتابت به شکل دایره مانند سبزرنگی در وسط آن یک کلمه AF لاتین نشوته شده و در ذیل آن هم نوشته شده که حق ثبت فارسی را ندارد0 اما علامتی را که خوانده در اینجا ثبت کرده کاملا" از نشر شکل با آن فرق می کند0 علامت به صورت مستطیلی است نارنجی رنگ که در سمت چپ آن چهار خط سفید موازی به سمت پائین آن را قطع کرده ، در سمت راست مستطیل فافا به شکل فارسی نوشته شده و زیر آن اضافه شده که اجازه استعمال لاتین را ندارد0 این دواز نظر شکل کاملا" با هم فرق می کند0 تبصره 2ماه 5آئین نامه اصلاحی در تفسیر ماده یک قانون ثبت علائم واختراعات مصوب تیرماه 1310 می گوید: ممکن است تشابه از لحاظ شکل ظاهر یا تلفظ یاکتابت باشد یا به هر کیفیت دیگری که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه بیندازد0 اصلا" در اینجا منظور از این علامتی که گفته شده باعتبار لفظ و تلفظ نیست بیشتر به اثبات علامتها است 0 بنظر بنده از چند جا تفاوت دارد این دوتا:
اولا" : کلمه فافا یک کلمه فارسی است و طبق مقررات وزارت ارشاد اجازه استعمال لاتین را ندارد، علامت متعلق به خواهان کلمه فا(AF) آلمانی و لاتین است که طبق مقررات وزارت ارشاد اجازه استعمال فارسی را ندارد0 علامت فافا به شکل مستطیل سبز رنگ است علامت مور نظر خواهان به صورت دایره سبزرنگ است که وسط آن علامت لاتین به آلمانی قید شده است 0 خلاصتا" فافا، فارسی موردالتزام به شخص دیگری بوده که بعد از انقضای مدت 9 سال استعمال شده به این کیفیت که قبلا" این وجود داشته خوانده ازآن استفاده کرده مساله دیگر این است که از نظر تلفظ هم اینها با همدیگر فرق می کند0فا، فافا، با ، بابا، با فرمایش شا قو، قوقو، اینها خیلی باهمدیگر فرق می کند0 اینها هر کدام یک اصطلاحی است 0 اینجا بیشتر شکل علامت مورد توجه است که با همدیگر فرق می کند0 از نظر تلفظ هم باز اینها باهم فرق می کند بنابراین به نظر من نظر دادگاه دست است 0

رئیس : جناب آقای دانش
علامت تجارتی در قانون تجارت ترعیف نشده 0 ما یک اسم تجارتی داریم یک علامت تجارتی ، علامت تجارتی تعریف نشده ، اما در اصل موضوع این تشابه بین این دو اسم به طور صریح وجود دارد0 حتی مقنن هر چند در ادبیات ما متنشابه اینطور تعریف شده : می گوید کلمه ای است که ظاهرا" در تلفظ یکی است مثل خواروخار، خاص وخواص و خواص وغیره ، این جا قانونگزار وسیعتر تلفقظ وکتابت را وارد کرده ، بعد هم گفته که اشخصا عادی هم تشخیص ندهد، دیگر نگفته که اعمال نظر کارشناسی بشود و یک تبحر و مهارتی می خواهد0مامی بینیم که در یک چنین دید، دیده ها با هم متشابه هستند هیچ فرقی ندارند منتهی همانطور که جناب آقای صفر زاده اشاره فرمودند به موضوع رقابت مکارانه این هم از آثارش است 0 رقابت مکارانه سابقا" در ماده 244 قانون مجازات عمومی آمده بود0 جرم هم بود0 بنابراین به نظر بنده بین این دو شباهت تام وجود دارد و در حقیقت نظر شعبه اول دیوانعالی کشور مصاب و صحیح و موجه است 0


رئیس : جناب آقی قطبی
آنچه که جناب آقای صفرزاده گفتند این است که مبنای حکم شعبه اول که الان بعنوان رای اصرای قرار گرفته در حقیقت علامت ثبت شده مربوط به سال 58 است و مشخصات مربوط به آن علائم است ، اگراین باشد ما مشخصات علامت خونده دعیو را نمی داتیم چیست ، مشخصات آن چیست ، آیا تشابه دارد یا ندارد آنچه که استنباط می شود شعبه اول دیوان عالی کشور روی تلفظ رفته است 0 فا را با فافا یکی گرفته اند و بر این اسسا اظهارنظر فرموده اند که این هم با توجه به اظهارات جناب آقای مقید که فرمودند ظاهر این است که کلمه فا، شاید ف خوانده بشود شاید جدا خوانده بشود F یا A با همدیگر یکسان نیست 0 همه فا بخوانند خود فافا باف ، یا فا یکسان به نظر نمی رسد0 بنظر بنده اگر مبنای حکم شعبه اول دادگاه عمومی علامت ثبت شده سال 58 باشد، اصلا" رسیدگی ناقص است 0 باید دادگاه مجددا" پرونده مربوط به این خوانده دعوا را ببیند، شکل و قیافه و مشخصات آن را در رای منعکس و اظهارنظر بکند و نهایتا" رای دادگاه خالی از اشکال است 0
رئیس : جناب آقای منوچهری
آنچه که قانونگزار در این مورد ضابطه به دست داده ، این است که شباهت دو علامت بنحوی باشد که موجب اشتباه مصرف کننده عادی بشود0 این تشخیص ، تشخیص موضوعی است با دادگاه است 0 ما ببینیم از چه طریق می توانیم با حکم قانون این رای را نقض کنیم 0 این حکم در زمان حکومت قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها از دادگاه حقوقی یک صادر شده ، ماده 6 این قانون می گوید که هرگاه رای از دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی صادر شده باشد یا برخلاف قانون صادر شده باشد، خوب قانون می گوید موجب اشتباه ، دادگاه می گوید که من رسیدگی کردم و این موجب اشتباه برای مصرف کنندگان عادی نیست 000 ما به این نظر دادگاه نمی توانیم خدشه وارد کنیم که یک امر موضوعی است و تشخیص آن هم با دادگاه است 0 بنابراین هیچ راهی ما نداریم بر اینکه باستناد ماده 6 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها یا بند2 ماده 23 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بتوانیم این حکم را اصلا" نقض کنیم چو نه خلاف قانونی صورت گرفته نه اینکه دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی تبوده آنچه که دادگاه تشخیص داده ، بین این دو علامت شباهت بکیفیتی نیست که موجب اشتباه برای مصرف کنندگان عادی باشد0 بنابراین قانونا" نمی توانیم بگوئیم که حکم را باستناد قانون می توانیم نقض کنیم 0 اعتراضات تجدیدنظرخواه موجه وموثر نیست نتیجتا" حکم دادگاه درست است 0

رئیس : جناب آقای نیری
بنده نظرم همین نظر آقایان است 0 نظر دادگاه معتبر ودرست است 0 اگر نظر آقایان باشد آن زمان که اورکت آمریکائی مرسوم بود و می پوشیدند+ یک موقع بحث بود بر سر یک خط و دو خط و سه خط که روی زیب اورکت بود0 اگر مقصود مردم هستند مصرف کننده ه آن قدر دقیق هستند که در یک چنین مساله ای که خواندنش فرق می کند شکل آن فرق می کند آرمش فرق می کند و نوعش فرق می کند، این چه اشتباهی است ؟ من نمی خواهم طول بدهم ولی اگر نظر نظر خودم ومصرف کننده ها است اینها بقدری دقیق هستند که بیشتر از ماها نیز روی این مساله دقت دارند0 بنظر من رای دادگاه درست است 0

رئیس : جناب آقای صفرزاده
در مورد ایراد جناب آقای قطبی من روزنامه رسمی را برای آقایان خواندم 0 علامتی که تقاضای ثبت کرده اند دوبار می خوانم آقای اسدالله پهلوان ، عیدی زاده و داداشی تقاضای ثبت علامت زیر را که بعارت است از کمله فافا به فارسی جهت محصولات آرایشی ، بهداشتی از قبیل شامپو ، خمیرداندان ، عطر، ادکلن 000 نموده اند دیگر هیچ علامت مشخصه ای ننوشته اند و ننوتشه اند که علامت فوق را فقط با لفظ فارسی استعمال نمایند و در جواب آقای منوچهری باید گفت اصلا" وقتی که دادگاه تشخیص نداده ، که ازلحاظ تلفظ فافامکرر فا است پس رای صادره هم مخالف قانون وهم مخالف مقررات کنوانسیون است 0
رئیس : مذاکرات کافی است جناب آقای ادیب رضوی نظریه آقای دادستان کل کشور را قرائت فرمائید0
با توجه به انیکه علامت تجارتی فافا قبلا" سابقه ثبت داشته ودر سال 1358 به ثبت رسیده و شرکت خواهان اعتراض به آن نداشته است و در علامت ثبت شده بنام شرکت خواهان که کلمه فا با حروف لاتین می باشد حروف فارسی بکار برده نشده در حالی که علامت مورد تقاضای ثبت خواندگان کلمه فافا با حروف فارسی است کهتشابهی با کلمه فا حروف لاتین ندراد و چون بین این دو علامت هم از لحاظ کتابت ، هم از لحاظ تلفظ هیگونه مشابهتی که صمرف کنندگان عادی را به اشتباه بیاندازد وجود ندارد، بنابراین درخواست شرکت خواهان قابل پذیرش نمی باشد و آراء دادگاهها بر رد دعوی خواهان موجه بوده معتقد به تایید آن می باشم 0

رئیس : لطفا" آقایان آراء خود رادراوراق رای مرقوم بفرمایند0

رئیس : اعضاء محترم حاضر در جلسه 56 نفر، اکثریت 30 نفر رای شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران را تایید فرمودند و اقلیت 26نفر رای شعبه اول دیوانعالی کشور را صحیح دانسته اند0

مرجع :
کتاب مذاکرات وآراء هیات عمومی دیوان عالی کشور سال 1375
دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور ، چاپخانه روزنامه رسمی
130
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
23
تاریخ تصویب :
1375/09/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :