جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


شماره پرونده : 78/8/1152
شماره دادنامه : 17484/4/78
خواهان : محسن ....
خوانده : شرکت سهامی حمل و نقل پایانه های باربری هرمزگان
خواسته : توقیف وابطال اجرائیه
مرجع رسیدگی کننده : شعبه هشتم دادگاه عمومی بندرعباس

رای دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای محسن زارعی بطرفیت شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسایل نقلیه باربری بندرعباس بخواسته توقیف و ابطال اجرائیه کلاسه ز/ 771042 اداره ثبت اسناد و املاک بندر عباس ، بدین شرح که خواهان بعنوان مستاجر یکباب رستوران واقع در ترمینال کامیونداران که از تاریخ 1/1/1365 در اختیارش بوده ، در حال حاضر اشتغال به کار داشته و بلحاظ وصول اجرت معوقه و تخلیه مورد اجاره از سوی خوانده از طریق اداره ثبت اسناد و املاک بندر عباس اقدام که در جهت جلوگیری از تضییع حق احتمال خوانده بدوا" قرار توقیف عملیات اجرائی صادر و ابلاغ گردیده ، نماینده قضائی خوانده ضمن دفاع در قبال دعوی مطروحه اظهار داشته در سال 1364 یکباب رستوران با تجهیزات آن از سوی مورث خوانده بموجب قرارداد عادی اجاره گردیده و پس از انقضاء مدت یکساله تا کنون در جهت تخلیه قرارداد اقدامی بعمل نیاورده بنابمراتب فوق و محتویات پرونده و ملاحظه قرارداد مستندی که یکی از شروط آن این است که تمدید قرارداد منوط به اعلام تمایل موجر به حفظ رابطه استیجاری و از سوی دیگر به موجب تبصره 4 از ماده واحده قانون اصلاح قانون تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب 1367 کلیه اماکن تجاری که قبل ازتصویب این قانون باشخاص واگذار شده باشد از هر حیث مشمول مقررات این تبصره که همانا تخلیه مورد اجاره اینکه بدون سرقفلی واگذار گردیده از شمول قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 خارج بوده و با انقضای مدت اجاره شرکت میتواند از طریق دوایر اجرای ثبت در جهت تخلیه آن اقدام نماید علیهذا از توقیف عملیات اجرائی اداره ثبت رفع اثر و نظر باینکه اجرائیه وفق مقررات قانونی صادر گردیده حکم بر تایید آن و رد دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرکز استان میباشد0
رئیس شعبه هشتم دادگاه عمومی بندر عباس - آزمایش

210
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
484
تاریخ تصویب :
1378/04/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :