جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


قتل عمد
20/9/1374

بسمه تعالی
ریاست محترم داسدرای دیوانعالی کشور

با احترام پیرو گزارش مورخ 20/9/74 : اینک با وصول پرونده مربوطه جریان آن بشرح زیر گزارش می شود: طبق محتویات پرونده پیوست : 1 ع 0ا0 به اتهام قتل عمدی ع 0ا0 تحت تعقیب قرارگرفته و از طرف دادسرای عمومی کرمانشاه در موردوی کیفرخواست شماره 2271 19/7/72 صادر گردیدهاست (توضیح اینکه سایر متهمین مورد بحث ما نیستند) جریان قضیه از این قراربوده : درتاریخ 17/4/72 درروستای چوگان عده ای از اهالی روستا مجروح می شوند و یکی از مجروحین به نام ع 0ا0 در بیمارستان امام حسین کرمانشاه فوت می نماید طبق صورتمجلس معاینه جسد علت فوت شکستگی جمجمه و عوارض ناشی از آن اعلام گردیده در تحقیقات اولیه که توسط مامورین انتظامی به عمل آمده : همسر مقتول اظهرا داشته ع 0با کلنگ به سر شوهرم زدو 000 خ 0 17 ساله فرزند مقتول اظهار داشته : محمد علی فرزند000دست پدرم را گرفت و ع 0 با کلنگ به سر پدرم زد و000 م 0 فرزند دیگرمقتول اظهار داشته 000 فرزند م 0 پدرم را با بیل زد و بعد افتادن پدرم 000 فرزند ا0 با کلنگ به پدرم زد و000 فرزند000 برادر مقتول گفته : دیدم ع 0 فقط یک ضربه با کلنگ در دم به سر مقتول زد0 همسرم 0 ا0 اظهار داشته : یک طرف دعوی 000 بودند و طرف دیگر000 با بیل به سر متقول زد و او را مجروح کرد نزاغ بر سر چشمه بود000متهم به نام ع0ا0 33ساله اظهار داشته نزاع نبود فقط درگیری لفظی بین من و برادرهایم 000 با شخص م 0 بر سر جوی آب بود و م 0 بیل در دست داشت خواست من و برادرهایم را بزند که اشتباها" با بیل به سر برادر خود به نام ع 0 زد و او را مجروح کرد و000 اهظار داشته ما درگیری لفظی داشتیم و000 فرزند000 بیل در دست داشت که آقایان 000فرزند00 و پدرش را با بیل مجروح کرد و خواست با بیل به من وبرادرهایم بزند که اشتباها" با پشت بیل به سر000(مقتول ) برادرش زد و اورا مجروح کرد000 نیز اظهرا داشته م 0 با بیل 000و پدرش را مجروح کرد و خواست با پشت بیل به من وبرادرهایم بزند که اشتباها" به سر برادرش ع 0 زذ و او را مجروح نمود0 م 0ا0 فرزند000 نیز اظهار داشته 000 فرزند000 بیل در دست داشت خواست به من وبرادرهایم بزند با پشت بیل اشتباها" به سر برادرش 0000 زد و او را مجروح نمود و0000 آقای جانشین بازپرس 000 پس از تحقیق از طرفین و استطلاع از گواهان و اخذ نظریه پزشک قانونی نهایتا" اظهارنظر به مجرمیت ع 0 به ارتکاب قتل عمدی 000 کرده که بر همین مبنا کیفرخواست تنظیم و پرونده به دادگاه ارسال گردیده است 0 شعبه 12 دادگاه کیفری یک کرمانشاه اقدام به رسیدگی کرده اولیاءدم از ع 0 به عنوان قاتل اعلام شکایت و تقاضای قصاص وی را نموده اند0 متهم اتهام را انکار کرده دادگاه پس از اجرای مراسم قسامه رای به قصاص متهم صادرکرده وکیل محکوم علیه از رای صادره تجدیدنظر خواسته شعبه 26 دیوانعالی کشور بشرح دادنامه شماره 25660/9/73 در مجموع حصول قرائن ظنیه را از مدارک موجود ضعیف و ناصحیح دانسته که نمی تواندمورد تصدیق باشد وانگهی قرائن و شواهدی که دلالت کند دیگری ضربه راواردکرده مثلا"000 فرزند000 یا000 فرزند000زیاد است که در این صورت ظن اگر حاصل شود به دلیل معارضه از اعتبار ساقط می شود لذا با نقض رای صادره پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض ارسال داشته این بار پرونده در شعبه 5 دادگاه کیفری یک کرمانشاه تحت رسیدگی قرار گرفته و این دادگاه پس از رسیدگی بشرح دادنامه شماره 41 10/2/74 با توجه به گزارش مامورین و گواهی پزشکی و انکار متهم از بزه انتسابی صادر و اعلام کرده است با تجدیدنظرخواهی اولیاء دم و وکیل ایشان از رای برائت صادره شعبه 26 دیوانعالی کشور به شرح دادنامه شماره 20399/7/74 با توجه به بررسیهای انجام شده پس از نقض دادنامه اول و گواهی شهود و اهظارات اولیاءدم و وکیل آنان و استدلال دادگاه اخیر پس از رسیدگی نهایتا" ضمن رد اعتراض و تقاضای تجدیدنظر، دادنامه تجدیدنظرخواسته مبنی بر برائت متهم را عینا" تایید و ابرام کرده است 0 این دادنامه در تاریخ 4/9/74 طبق گواهی مدیر دفتر دادگاه به شاکی خصوصی ابلاغ گردیده است 0 پرونده بیش از این حکایتی ندارد0 اینک با توجه به مراتب فوق به شرح زیر اظهار می نماید0

نظریه
با توجه به تحقیقات و بررسیهای انجام شده واستدلال دادگاه بدوی در رای صادره که مورد تایید دیوانعالی کشور نیز قرارگرفته و با توجه به جامع محتویات پرونده ایراد و اشکالی بر آراءصادره وارد به نظر نمی رسد و موجبی برای قبول درخواست مقتاضیان واعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب وجود نداردعقیده بر رد این درخواست و بایگانی آن و ابلاغ به مقتاضیان و اعاده پرونده به مرجع مربوطه دارم 0
دادیار دیوانعالی کشور

بسمه تعالی
جناب آقای 000 معاونت معظم دادسرای دیوان کشور
با احترام 0 عطف به ارجاع مورخ 5/11/74 درموردشکایت ودرخواست ورثه والویاءدم 000 از صدور دادنامه شعبه پنجم دادگاه عمومی کرمانشاه که به تایید شعبه 26 دیوان کشور نیز رسیده است 0 نظر به اینکه مورد به همکار محترم جناب آقای 000 جهت اظهارنظر اجاع گردیده است و به موجب اظهارنظر مورخ 18/10/74 معظم له عقیده به رد درخواست مطروحه و صحت آراء صادره در مورد بیگناهی وبرائت متهم به قتل 000 اعلام داشته اند0 پرونده جهت اظهارنظر دوم به اینجانب ارجاع که بررسی و مداقه درمندرجات پرونده اصل محاکماتی و آراء صادره نظریه قضائی خویش را در مورد امر حادث وآراءصادره بشرح ذیل معروض می دارد0
1 به موجب اعلام موجودتوسط پاسگاه بادله شهرستان سنقر کلیائی در روز17/4/72 شخصی به نام 000 فرزند000 به قتل رسیده است 0
2 به موجب گواهی پزشک قانونی علت مرگ (000خونمردگی وسیع از ناحیه آهیانه راست تا آهیانه چپ و شکستگی از نوع فرو رفته به همراه شکستگی خطی در ناحیه آهیانه ای گیجگاهی راست مشهودکه همراه آسیب وسیع نسج مغزی می باشد و علت فوت شکستگی جمجمه و عوارض آن اعلام می شود000)0
3 از تحقیقات معمول بوسیله ( که متاسفانه به علت فقدان احساس مسئولیت بازپرس و قاضی مجرب و دلسوزی به محل اعزام نشده وامور به پاسگاه انتظامی محل (بادله ) واگذار که بی دقتی ، بی تدبیری ، فقدان دانش پلیسی وکاشفیت جرائم ، وبیحوصلگی ، طرح سئوالات کلیشه ای ، یک سطری ، پاسگاه بادله ، که بعضا" جهت گیری و طرفداری از متهمان نیز مشهود است 000)0 چنین بر می آید که در ظهر17/4/072 شش نفر به اسامی (برادران 000) به درب خانه م 0و ع 0 (مقتول ) فرزندان 000 به دلیل انسداد جوی آب تجمع و بنای فحاشی و ناسزا را می گذارند0 م 0 برادر مقتول از ترس به خرابه مجاور پناهنده می شود، این جمع به اتفاق عده ای از اهالی که به دلیل این هیاهو حاضر گردیده بودند به خرابه می آیند و مرحوم 000 نیز به اتفاق فرزندان خود(م 150ساله ) و (خ 0 17ساله ) سر می رسند0 درگیری شروع و000 فرزند000 بوسیله آلت آهنین (کلنگ یا میله آهنی که در دست 000 فرزند000 بوده و000 برادرش آن را از وی می گیرد پس از مشاجره لفظی و توهین مصدوم و مضروب می گردد0 مادر مقتول بنای داد و فریاد را می گذارد0 ولی ع 0 از کمک رساندن و حمل مصدوم به بهداری مخالفت و بنای تهدید را می گذارد و یکی از اهالی بنام 000 را حتی تا درب خانه تعقیب می کند دستور بررسی بیشتر توسط پاسگاه بادله با سهل انگاری و ولث مسئله مواجهه می گردد0 که مورد به دایره کشف جرائیم مبارزه با مفاسد اجتماعی شهرستان سنقر کلیائی حسب شکایت فرزندان مقتول واگذار و اداره مذکور نسبتا" تحقیقات جامع وکاملی معمول و موردحسب گزارش 1/35/382/5/72 و تحقیقات وسیع پرونده (به دادگاه سنقر اعلام جهت متهم به تقل قرار مجرمیت صادر و شعبه چهارم عمومی کرمانشاه به موجب دادنامه شماره 7503/8/73ع 0 را عامل و مباشر واحدو مشخص و معین قتل تشخیص و به قصاص نفس محکوم و سایر متهمین مشترکا" به پرداخت معادل 6 شتر به انضمام 5/1 دینار طلا و یک نفر شتر در ظرف یک سال و000 فرزند000 ( برادر مقتول ) و000 (فرزند مقتول ) مشترکا" به پرداخت جمعا" دو شتر به انضمام معادل سه دینار طلادر حق 000 و نیز به لحاظ درگیری و جراحت و شرکت این افراد بایکدیگر (000 فرزند000 فرزند000 محکوم می گردند0
4 حسب تجدیدنظرخواهی از دادنامه مزبور شعبه 26دیوانعالی کشور به دلیل آنکه نزاع دسته جمعی بوده اظهارات ازگفته های همسر مقتول نشات می گیرد0 در ماین عشایر سعی می شود محرک قاتل هم معرفی شودو در مجموع حصول قرائن ظنیه از مدارک موجود را ضعیف و ناصحیح می سازد رای را نقض و پرونده را به شعبه عمومی دیگر کرمانشاه ارجاع و شعبه مرجوع الیه (شعبه 5 عمومی ) نیز ( به دلیل اینکه هیچکدام از راههای ثبوت قتل ماه 231 احراز نمی گردد و اولیاءدم بر مبنای قاعده البینه علی المدعی (للمدعی ) حاضر به سوگند متهم نگردیدند! و رعایت قاعده (اصل برائت ) حکم به برائت صادر و شعبه 26 دیوان کشور بدون هیچگونه استدلال رای مذکور را پذیرفته (آن را تائید نموده است )0
همسر و فرزندان مقتول با تقدیم درخواستی به حضور جناب آقای دادستان کل کشور تقاضای اعمال مقررات ماده 31 را نموده اند0که به شرح موصوف پرونده به اینجانب ارجاع و بررسی مدارک و محتویات پرونده هر چند بسیار ناقص و به اصطلاح (سرهم بندی شده است )عقیده خود را بشرح ذیل معروض می دارد0

نظریه
با احراز این معنی که مهاجمین به درب خانه مقتول 6 نفر مشخص هستند0 این امر محرز است که این 6 نفر با یکدیگر کدورت ومخاصمه نداشته و به قصد تادیب دو برادر معترض عنه آمده اند0 با شروع درگیری دلیل کافی موجود است که 000 حسب مستفاد از مندرجات پرونده فرد بدسابقه وسرباز فراری و جبهه نرفته ای است 0 و سرکرده جمع مهاجمان می باشد0 با0000که با سر وپای برهنه و بدون اطلاع از موضوع و به قصد دفاع از حریم خانواده در قبال تهاجم و فحاشی رکیک 000 به درب خانه خود آمده است 0 بدوا" درگیرلفظی می شودو سپس (با میله آه نی یا کلنگی که بوسیله برادرش 000 حمل می شده است (و از وی گرفته است ) به سر000 می کوبد0 و بسیار بی رحمانه از کمک زنان و فرزندان مصدوم ممانعت و حتی 000 را که قصدکمک وحمل مصدوم به بیمارستان را دشاته است مورد حمله و شتم قرار داده و او را تا درب خانه اش تعقیب می نماید000
و این بسیار ساده اندیشی یا لوث حقیقت واضح و آشکار است که تصور شود برادر مقتول با بیل ( یا حسب اظهارات 000 شاهد ماجرادر متن شهادت با شن کش به برادر خود ع 0 ضربه وارد کند و اورابه قتل برساند و 6 نفر مهاجم بیگناه و بدون در دست داشتن اسلحه یا آلت قتاله و یا چوب و چماق بدون ادای حتی یک کلمه حرف نظاره گرماجرا باشند0 بعد هم این 000 فرزند000، فرزند000 رامجروح کند(یعنی بیل را بگذارد و چاقو را بردارد000)0
مستنبط از گواهی پزشکی قانونی که شکستگی جمجمه و فرورفتگی قسمتی از نسوج مغز را اعلام داشته ، دلیل واضحی است که به سر000 یک ضربه (به احتمال زیاد میله آهنی و یا کلنگ ) وارد گردیده وبه طور قطع و یقین با توجه و دقت به جزئیات و مفاهیم علمی این نظریه پزشکی که علت فوت را محرز می سازد0 ورود ضربه با بیل (آلت مسطح ) فرورفتگی مغز را در یک نقطه ایجاد نمی کند و با چهار شاخه و یا شن کش حتی به فرض فرود بر سر شکستگی جمجمه و فرورفتن مغز ایجاد نمی شود زیرا چهارشاخه ضربه را در چهار قسمت سطح سر منتشر و پخش می کند0 مثل اینکه با چهار انگشت مرکبی که بر سر کسی ضربه وارد شود0 اثر جوهر با چهار شیار ایجاد شده و با تقسیم و تعدیل ضربه مشخص کننده نوع آلت است 0 اظهارات اخذ شده از گواهان در گزارش اداره کشف جرائم واظهارات 000 خودمویدرویاروئی مستقیم وبلاشراکت 00 و000 در فقط یک ضربه از ناحیه آلت کوبنده که در آن لحظه در اختیار000 قرار گرفته و فقط و فقط از ناحیه شخص وی و لاغیر صورت گرفته می باشد000
جالب وجای بسی تاسف است که سایر منازعین به مجازات (دیه ) محکوم لکن عامل واقعی (بیگناه ) و آزادانه زندگی کند0
رای مغلوط شعبه پنجم دادگاه عمومی کرمانشاه و تایید آن در شعبه 26 نمونه بارز وعدم توجه به مبتدیات علوم پزشکی قانونی و قوانین جزائی و اطلاع از نحوه درگیری و تجسم و بازسازی صحنه می باشد000 با واضح ترین و مشخص ترین مدارک موجود و گواهی دهها شاهد ماجرا ووضح و ریشه وعلت اختلاف و احراز اینکه مقتول ( با یک ضربه و توسط یک میله آهنی یا کلنگ ( به جای شن کش و بیل ) وبه دست مهاجم و دشمن ( نه توسط دوست و برادر) به قتل رسیده است 0 موضوع و مصداق مشخص ومعین است 0 و اعلام بیگناهی چنین قتل آشکارو بینی و استخلاص فرد مرجم و عامدی چون 000 از شئون قضائی جمهوری اسلامی بعیداست ومدارک حتی کالبد شکافی مجدد مویدعرایض فوق است 0
فلذا آراء صادره را کاملا" ناصحیح و ناصواب و محمول بر بی دقتی تشخیص و درخواست طرح مورد را در دیوانعالی کشور جهت باز بینی پرونده و تحلیل گواهی گواهان و شهود و احقاق حقوق پایمال و ضایع شده می دانم وتقاضای اعمال مقررات ماده 31 از حضورتان می گردد0
دادیار دیوانعالی کشور

بسمه تعالی

با توجه به استدلال دادیار محترم دادسرا مضافا" به اینکه استنکاف مدعیان از تحلیف منکر موجب حکم به برائت منکر نخواهد شد بکله بر اساس استفتائی که از مقام معظم رهبری شده پرونده مسکوت می ماند لذا با عمال ماده 31 موافقت می گردد0
مرتضی مقتدائی دادستان کل کشور

رای شعبه 000 دیوانعالی کشور
در خصوص تقاضای تجدیدنظر ورثه و اولیاءدم مرحوم ع 0ا0 از حکم شماره 41 مورخ 10/2/74 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی کرمانشاه از طریق اعمال ماده 31 قانون تجدیدنظر که دادستان محترم کل کشور حکم مذکور را غیرقانونی دانسته و با موافقت با اعمال ماده 31 پرونده را به این شعبه ارجاع داده اند با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه متهم به قتل در درگیری دسته جمعی حضورداشته و اقرار ضمنی به درگیری با مقتول نموده و شهادت و شیاع محلی بر وقوع قتل توسط متهم است و طبق شهادت بسیاری کلنگ نیز در دست متهم و برادران او که در درگیری شرکت داشته اند بوده و طبق شهادت پزشکی قانونی جمجمه مقتول به صورت فرو رفتن شکسته است و لذا امارات ظنیه درباره متهم بسیار است و تعارض با دلائل دیگرندارد0 لذاحکم معترض عنه نقض و رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع می گردد0

مرجع :
کتاب نظریات قضائی دادستانی کل کشوردراجرای مواد 18 و 31 قانون
تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آراء جزائی 1375
جلداول تهیه وتدوین : محمدهاشم صمدی اهری انتشارات گنج دانش

135
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
12
تاریخ تصویب :
1374/09/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :