جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


رابطه نامشروع
27/9/1374

بسمه تعالی
ریاست محترم دادسرای دیوانعالی کشور

با ابلاغ سلم در پرونده شماره 2715897/9/74دادسرای دیوانعالی کشور که در پی شکایت آقای 000تشکیل گردیده وی از آراء شماره 633، 634،22635/6/74 شعبه دهم دادگاه عمومی قزوین وشماره 4471/9/74 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظراستان تهران درخواست اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عممی وانقلاب رانموده است پرونده به اینجانب ارجاع پس از مطالبه و مطالعه پرونده بشرح آتی گزارش واعلام نظر می گردد0
حسب اوراق پرونده مشخص می گردد که بین آقای 000 وخانم 000 که زن و شوهر بوده اند اختلاف بوده که قبلا" هم پرونده داشته اند تا اینکه در تاریخ 19/6/73 آقای 000 علیه همسرش ، و خواهر همسرش و فردی بنام 000( شاکی این پرونده ) شکایت می نماید مبنی بر اینکه اینها منزل من را عشرتکده نموده اند و رابطه با مردان اجنبی دارند بعدا" فردی از قضات ، مدعی می شودکه من خانم 000 باخواهرش وآقای 00 در مشاین دیدم که از طرف الموت به طرف قزوین می آیند و دیگری گفته است که من در کوه اینها را دیده ام ، آنچه که مسلم است آقای 000 با خانواده 000 رفت وآمد داشته اند که حسب عقدنامه اول مهرماه 73 برای مدت یکسال خواهر زن آقای 000 بنام 000 با آقای 0000 ازدواج نموده اند بطوری که در تاریخ 25/9/73 دادیرا شعبه چهارم به استناد همان عقدنامه قرار منع تعقیب صادر می نماید که مورد تاییدجانشین دادستان قرا می گیرد ولی رئیس دادگاه ذیل همان ورقه مرقوم می دارند: دفتر تواما" با دیگر سوابق رسیدگی شود0
در تاریخ 4/10/73 خانم 000همسرآقای 000 به محضر دادستان معظم کل کشورنامه تقدیم و مدعی تبانی تشکیلات قضائی علیه خود می شودبه هر حال با وجود عقدنامه ازدواج ، و قرا رمنع تعقیب دادسرا، ورود دادگاه موجبی نداشته اساسا" با توجه به ازدواج واینکه درپرونده هیچگونه ارتباط حرام گزارش نگردیده فقط گفته شده است در کوه دیده اند و در خانه دیده آنهم با چند نفر رد کوه و درخانه هم با حضور بچه های هیچیک از آنهاموجب محکومیت نمی گرددبنابراین پیشنهاد ارسال پرونده به دیوانعالی کشور جهت اجرا ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب را دارم 0
با توجه به محتویات پرونده دلایل کافی بر وجود رابطه نامشروع بین معترض و خانم 0000 وجودندارد علیهذا با نظریه مورخه 9/11/74 همکار محترم جناب آقای 000 مبنی بر لزوم تقاضای نقض دادنامه های مورد اعتراض موافقم 0
من ا000التوفیق دادیاردادسرای دیوانعالی کشور

بسمه تعالی
با توجه به محتویات پرونده واستدلال دادگاه وجهی برای ایراد نیست با اعمال ماده 31 موافقت می شود0
مرتضی مقتدائی دادستان کل کشور

رای شعبه 000 دیوان عالی کشور
با عنایت به مندرجات پرونده و تحقیقات انجام شده و نحوه اظهارات متهمین بخصوص محکوم علیه تجدیدنظرخواه دلیلی دال براثبات بزه منتسب به تجدیدنظرخواه (متقاضی اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ) در پرونده وجودنداشته واستدلال دادیاران محترم دادسرای دیوانعالی کشور صائب تشخیص می گردد0 لذا بااستناد به ماده فوق الاشاره دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض دادگاه صادرکننده دادنامه تجدید نظر خواسته ارجاع می شود0

مرجع :
کتاب نظریات قضائی دادستانی کل کشوردراجرای مواد 18 و 31 قانون
تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آراء جزائی 1375
جلداول تهیه وتدوین : محمدهاشم صمدی اهری انتشارات گنج دانش

135
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
14
تاریخ تصویب :
1374/09/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :