جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.


اختلاف ملکی منجر به ضرب و شتم
14/9/1374

بسمه تعالی
ریاست محترم دادسرای دیوانعالی کشور

با ابلاغ سلام پرونده 143662/9/74 دادسرای دیوانعالی کشور که در پی درخواست دادستان نظامی کرمان تشکیل گردیده وی ازدادنامه شماره 3836/12/73 دادگاه نظامی یک یزدکه در مقام تجدیدنظرخواهی اقدام به صدرو رای فوق نموده درخواست اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را نموده است 0 خلاصه جریان پرونده :
آقای 0000 با یکی از اوقامش اختلاف ملکی داشته که به دادگاه حقوقی جیرفت و به دیوانعالی کشور کشیده شده و حکم به نفع آقای 000 صادر می گردد طرف مقابل اطلاعیه ای مبنی بر اینکه 000 یک قبضه سلاح و مقداری فشنگ در اختیار وی قرار دارد0 این اطلاعیه در اختیار پاسدار000 قرار می گیرد پاسدار مزبور در ساعت 5/1 شب به درمنزل آقای 000 با لباس بلوچی مراجعه و بدون داشتن حکم مبادرت به دستگیری وی می نمایدو او را به پاسگاه می برد در پاسگاه مورد ضرب و شتم ، شلاق قرار می دهد به حدی که حال مضروب وخیم شده از طرف سرپرست پاسگاه به بیمارستان منتقل پس از مدتی تا حدی وضعیت جسمانی وی بهتر شده با توجه به موارد موجود در پرونده دادگاه وی را مجرم تشخیص داده با استناد مواد71و58 قانون تعزیرات ومواد 481و480و484 (بندد) قانون مجازات اسلامی ومواد16و47و46همین قانون وی را در رابطه با اذیت و آزار به تحمل یک سال حبس تعزیری و در رابطه دستگیری و بازداشت غیرقانونی به تحمل دو سال حبس تعزیری و انفصال از خدمات دولتی محکوم می گردد در رابطه با آثار ایجاد شده در اثر ایرد ضرب و شتم در ساعد راست و چپ که حداقل دو زخم در هر ساعد به وجود آمده در رابطه با هر زخم پنج دینار و جمعا" به بیست دینار و در رابطه زخمهای ایجاد شده در بازوهای چپ و راست و ساق های پا که حداقل طبق نظریه پزشکی قانونی دوزخم می باشد در رابطه با هر زخم به پنج دینار و مجموعا" به چهل دینار و در رابطه با کبودی شکم و زانوی چپ دیه هر کدام 5/1 دینار و جمعا" سه دینار بوده که بطور کلی به پرداخت شصت و سه دینار به شاکی به عنوان دیه محکوم می گردد محکوم علیه از حکم صادره تجدیدنظر خواهی می نماید که به دادگاه هم عرض دادگاه نظامی یزد ارسال می گردد دادگاه نظامی یک یزد طی دادنامه شماره 3863/12/73 چنین انشاء رای می نماید که : در خصوص اعتراض محکوم علیه 000 نسبت به دادنامه شماره 73/2561/8/73 شعبه اول دادگاه نظامی یک استان کرمان که جهت رسیدگی به این دادگاه ارسال گردیده است دادگاه پس از رسیدگی و استماع اظهارات معترض و بررسی سایر قرائن و شواهد موجود در پرونده و همچنین به مناسبت اینکه شاکی خصوصی پرونده آقای 000 فرزند000 طی سند رسمی دفتر اسنادرسمی شماره 52حوزه ثبتی کرمان رضایت کامل خود را اعلام نموده است دادگاه در خصوص دیه از سوی متهم با توجه به گذشت شاکی رای بر موقوفی تعقیب صادرو اعلام می نمید و همچنین محکومیت وی را در مورد اذیت و آزار به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم گردیده است عینا" تایید می نماید در خصوص دستگیری و بازداشت غیرقانونی که به تحمل دو سال حبس تعزیری و انفصال از خدمات دولتی از سوی شعبه اول دادگاه نظامی یک کرمان محکوم گردیده است دادگاه با توجه به وضعیت متهم وکیفیات مخففه و ایام 000 22 بهمن و اینکه رضایت شاکی خصوصی را جلب نموده است با رعایت 25 قانون مجازات اسلامی" href="/tags/8393/ماده-25-قانون-مجازات-اسلامی/" class="link">ماده 25 قانون مجازات اسلامی حبس اخیر وی ( دوسال حبس تعزیری ) را به مدت دو سال معلق می نماید0
دادستان نظامی کرمان از حکم مزبور درخواست اعمال ماده 31 را نموده است 0

نظریه
با توجه به رضایت شاکی خصوصی و ذیل ماده 71 و اینکه مدت باز داشت کمتر از پنج روز بوده است حکم دو سال محکومیت خلاف قانون می باشد و بازبه علت رضایت شاکی برای آزار و اذیت محکومیت دادن به نظر صحیح نمی باشد علی ایحال مورد از موارداعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد پیشنهاد ارسال پرونده به دیوانعالی کشور را دارم 0
دادیار دیوانعالی کشور

جناب آقای 000 معاونت محترم دادسرای دیوان کشور
با احترام عطف به ارجاع مورخ 30/10/74 در مورد درخواست دادیار اجرای احکام درباره 000 که مورد به همکار محترم جناب آقای 0000 ارجاع گردیده است : و با توجه به نظریه معظم له مبنی بر اشتباه رای صادره ار مرحله تجدیدنظرخواهی و لزوم تجدیدنظردررای ناصحیح و اشتباه مرحله تجدیدنظرنظامی و ضرورت اعمال مقررات ماده 31 قانون اینجانب نیز با توجه به اشتباه بین که مورد نقض بدون ایراد خالف قانون مرحله بدوی رخ داده است درخواست رسیدگی و طرح مورد در دیوانعالی کشور دارم 0
دادیار دادسرای دیوان کشور

بسمه تعالی
با اعمال بند 2 از ماده 18 موافقت می شود0
مرتضی مقتدائی دادستان کل کشور

رای شعبه 0000 دیوان عالی کشور

نظر به اینکه دادگاه علیرغم منع ماده 36 قانون مجازات اسلامی در جرائم عمدی متعددمجازات راتعلیق کرده اعتراض معاونت دادسرای نظامی کرمان را وارد تشخیص دادنامه تجدیدنظر خواسته رانقض پرونده را به مرجع ارسالی اعاده می نماید تادرشعبه همعرض دادگاه رسیدگی کننده مجددا" مورد رسیدگی قرار بگیرد0

مرجع :
کتاب نظریات قضائی دادستانی کل کشوردراجرای مواد 18 و 31 قانون
تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آراء جزائی 1375
جلداول تهیه وتدوین : محمدهاشم صمدی اهری انتشارات گنج دانش

135
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18
تاریخ تصویب :
1374/09/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :