جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


23 چک امانی
13/12/1373

بسمه تعالی
جناب آقای دادستان محترم کل کشور

احتراما" در پرونده پیوست آقای 000 فرزند000 متهم است به صدور یک فقره چک بلامحل شماره 8680287/4/73 به مبلغ هفت میلیون وپانصد هزار ریال عهده بانک صادرات شعبه 0000 بر اساس شکایت آقای 0000 حسابدار دادگستری ورامین پس از وصول شکایت دادگاه 000واردرسیدگی شده و با توجه به مدافعات متهم دایر به جعل در چک مورد شکایت انتخاب کارشناس نموده و کارشناس منتخب دستکاری در ارقام چک را تایید نموده است 0 گواهان طرفین ادای شهادت معارض نموده اند و دو نفر ادعای متهم را مبنی بر اینکه مبلغ چک هفتصد و پنجاه هزار ریال بوده نه هفتصد و پنجاه هزار تومان تایید کرده اند و دو نفر دیگر شهادت داده اند که چک به این صورتی که هست تحویل آنان شده و به آقای 000تسلیم کرده اند و اضافه نموده اند که این چک رادر قبال چکی که به همان مبلغ بوده و مسترد داشته اند دریفات کرده اندشعبه اول دادگاه عمومی پاکدشت سرانجام با عنایت به اظهراات شهود و نظریه کارشناس و شکایت شاکی متهم را گناکار تشخیص داده وبه موجب دادنامه شماره 13619/12/73 مستندا" به ماده 7 قانون اصلاح قانون صدور چک وی را به تحمل شش ماه حبس و پرداخت یک چهارم وجه چک به عنوان جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم نموده است ونیزآقای 000 را از اتهام انتسابی یعنی جعل و مخدوش نمودن چک مورد شکایت به استناد اصل برائت تبرئه نموده است 0 محکوم علیه نسبت به دادنامه مرقوم اعتراض نموده وشعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران عهده دار رسیدگی شده و با توجه به اعتراض معترض هیئت کارشناسی تعیین نموده است که هییت مرقوم نیز تغییرات در ارقام حروفی و عددی چک را تایید نموده و به مخدوش بودن آن اظهارنظر کرده اند و نیز دادگاه شهادت شهود طرفین را استماع نموده که به همان شکل به نحو معارض اداء شهادت کرده اند0 دادگاه مرقوم بشرح دادنامه شماره 3/7/74/703 در پرونده کلاسه 74/4/146 در پرونده کلاسه 74/4/146/ت اعتراض معترض را وارد تشخیص نداده و به تایید دادنامه بدوی حکم صادر کرده است 0 آقای 0000 از حکم دادگاه ناراضی بوده و حسب لایحه تقدیمی ثبت شده به شماره 2611245/7/74 نسبت به آن اعتراض نموده و تقاضای اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را کرده است 0 بررسی امر به اینجانب محول شده که پس ازمطالبه پرونده و ملاحظه مندرجات آن بشرح آتی اظهارنظر می نماید:

نظریه
تردیدی در مخدوش بودن چک مورد دعوی با عنایت به نظریه کار شناسان متصور نیست و با التفات باینکه گواهان طرفین به نحو معارض بیان گواهی کرده اند اظهاراتشان از نظر قضائی فاقد ارزش بوده و نمی تواندمنشاءاستدلال برگناهکاری محکوم علیه باشد بنابراین رای دادگاه بدوی و متعاقب آن حکم دادگاه تجدیدنظر به نظراینجانب مخدوش بوده و اعتراض تاب پذیرش را داشته و بر این اساس اعتقاد به طرح قضیه در دیوانعالی کشوردارم 0
دادیاردیوان عالی کشور

همکار محترم جناب آقای 000

در تایید نظر جنابعالی ، آقای 000 کارمند حسابداری دادگستری ، که در اختلاف بین آقای 000 و مهندس 000 ناظر بوده و چکهائی امانی نزد او گذاشته اند که چکهای مذکور تبدیل به چکهای دیگری شده ، یکی از چکهای اخیر چک مورد شکایت است ، علیهذا اصولا" آقای 000 صاحب چک نبوده 000 و معلوم نیست به چه دلیل شاکی چک مذکور شده و مذکور که مبلغ هفتادو پنج هزار تومان بوده ، و شهود هم تحویل چک هفتادو پنج هزار تومانی را تایید کرده اند و ادعای آقای 000 که مدعی است آقای 000 هفتصد و پنجاه هزار تومان بدهی به اودارد متکی به دلیل نیست ، و بنابراین موردی برای جعل چک از جناب آقای 0000 وجود نداشته ، و بفرض اینکه چک از جانب آقای 000 یادیگری دستکاری و مجعول شده ،این موضوع انتسابی به آقای 000 ندارد، وشکایت آقای 000 بی وجه و صحیح نیست و معتقدم که آراء دادگاهها مخدوش است و صحیح صادر نشده ، و مطابق نظر جنابعالی اعتقاد به اجرای ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و طرح پرونده در دیوانعالی کشور جهت نقض دادنامه دارم 0
دادیار دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
با اعمال ماده 31 موافقت می شود0
مرتضی مقتدائی دادستان کل کشور

رای شعبه 000 دیوان عالی کشور

در خصوص تقاضای تجدیدنظر از حکم شعبه چهارم تجدیدنظرتهران از طریق اعمال ماده 31 که مورد موافقت دادستان محترم کل کشور قرار گرفته است با بررسی اوراق پرونده و ملاحظه نظریه هیات کارشناسان حکم معترض عنه مخدوش می باشد و برخلاف نظریه کارشناسان صادرگردیده و بدون دلیل می باشد لذا حکم مذکور نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر همعرض تجدیدنظر تهران ارجاع می گردد0

مرجع :
کتاب نظریات قضائی دادستانی کل کشوردراجرای مواد 18 و 31 قانون
تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آراء جزائی 1375
جلداول تهیه وتدوین : محمدهاشم صمدی اهری انتشارات گنج دانش

136
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
23
تاریخ تصویب :
1373/12/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :