جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


تصرف عدوانی
18/7/1374

بسمه تعالی
ریاست محترم دادسرای دیوان کشور

در خصوص اعتراض ، خانم ... به عنوان قیم محجور آقای ... که در اجرای ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب از رای 799 18/7/74 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به استحضار میرساند0 با عنایت به دادنامه 31481/5/74 صادره از شعبه 189 دادگاه عمومی تهران در مورد شکایت آقایان ... و ... علیه آقای ... به تصرف عدوانی و سرقت لوازم و فروش مال غیر با توجه به تحقیقات انجام شده ، و شهادت شهود، و احراز سبق تصرف شاکی وتجاوز و تصرف متهم ، مستندا" به ماده 134 قانون تعزیرات و با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی ، حکم به رفع تصرف عدوانی وپرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی صادر شده ، در مورد سایر اتهامات به لحاظ فقد دلیل حکم بر برائت وی صادر شده است از رای صادره تجدید نظرخواهی شده است ، و طی لایحه ای محکوم علیه ، ضمن اعتراض به رای و ابراز دلائل خود مدعی محجوریت خود شده است وخواستار نقض دادنامه شده ، دادگاه تجدیدنظر استان پس ازرسیدگی حسب دادنامه 18799/7/74 به لحاظ اینکه اعتراض معترض موثر نبوده ، و رای صادره مطابق موازین قانونی می باشد، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید کرده است 0 خانم ... (عیال محکوم علیه ) طی لایحه ای ضمن حکم حجر وقیم نامه مدعی شده است که آقای ... (محکوم علیه ) محجور است ، و صدور حکم محکومیت وی صحیح نیست ، و مستندا" به ماده 31 دادگاه های عمومی و انقلاب" href="/tags/11887/قانون-تشکیل-دادگاه-های-عمومی-و-انقلاب/" class="link">قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تجدیدنظر خواهی کرده است 0

نظریه
با عنایت به محتویات پرونده ، چون آقای ... ، در پرونده دادگاه عمومی و تجدیدنظرخواهی طی لوایحی مدعی شده که محجور است ، و در این مرحله نیز قیم وی با ارائه اسناد ومدارک لازم (قیم نامه و حکم حجر آقای ... ) مدعی جنون وی شده ، اما دادگاهها مورد را لحاظ نکرده ، ومتهم (آقای ... ) را به پزشک معرفی نکرده واحرازنکرده اند که وی مسئول اعمال خود در موقع وقوع بزه بوده است یاخیرو مجنون می باشد یا خیر، علیهذاعقیده دارم دادنامه های صادره از دادگاه عمومی وتجدیدنظر مبنی بر اشتباه است ، و اعتراض وارداست ،وپرونده جهت نقض دادنامه در اجرای ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به دیوان عالی کشور ارسال گردد0
دادیار دیوان عالی کشور

ریاست محترم دادسرای دیوان عالی کشور

احتراما" عطف به مرجوعه مورخ 9/9/74 به استحضار میرساند:
چون جهت اظهارنظر ملاحظه پرونده مرحله تجدیدنظر(شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ) ضروری است در صورت موافقت پرونده کلاسه 74/604 شعبه مذکور مطالبه شود0
دادیار دیوانعالی کشور

بسمه تعالی
ریاست محترم دادسرای دیوانعالی کشور

احتراما" عطف به مرجوعه مورخ 9/9/74 و پیرو اقدام مورخ 14/9/74 با وصول پرونده مرحله تجدیدنظر وملاحظه آن به استحضارمی رساند:
اجمال قضیه و احکام صادره مورد اعتراض خانم ... قیمه ... همانست که در گزارش جناب آقای ... همکار محترم آمده دادگاه بدوی دردادنامه صادره در خصوص اتهام آقای ... بر تصر ف عدوانی در صدوررای توضیح داده شاکی ردیف اول با متهم در خصوص مالکیت اختلاف داشته که قسمتی از ملک مورد اختلاف به موجب رای دادگاه تحویل متهم گردیده و فقط یک باب مغازه در تصرف شاکی اول بوده که به شاکی دوم اجاره داده ونامبرده در آن مغازه به کارنقاشی وصافکاری اتومبیل اشتغال داشته و به علت گرفتاری مغازه را بسته و در غیاب وی متهم قفل مغازه را باز و آن راتصرف نموده است و با توجه به تحقیقات به عمل آمده در اظهارات طرفین و گواهی شهود و سایر محتویات پرونده سبق تصرف آقای ... در مغازه و جرم متهم را احراز و مبادرت به صدور حکم موضوع گزارش جناب آقای ... نموده ودرمرحله تجدیدنظر اعتراضات محکوم علیه که با استناد به مدارک مالکیت مغازه و احکام صادر در خصوص اختلافش با آقای ... و نیز اظهار محجوریت خود بوده حسب حکم صادره با این استدلال تجدیدنظرخواه دلیلی که موجب فسخ دادنامه باشد به عمل نیاورده و دادنامه تجدیدنظر خواسته طبق موازین شرعی و قانونی صادر گردیده وخدشه ای بر آن وارد نیست ردودادنامه مزبور مورد تایید قرار گرفته است که بشرح مندرج در گزارش جناب آقای ... احکام صادره با استناد به حکم حجر در قیم نامه موردایراد و اعتراض خانم ... قیمه محکوم علیه واقع گردیده است که با عنایت به محتویات اوراق پرونده های محاکماتی قطع نظر از اینکه حسب احکام ضمیمه پرونده های بدوی و تجدیدنظر و صورتجلسه اجرائی خلاف استنباط واستدلال دادگاه بدوی مغازه ای در تصرف آقای ... شاکی ردیف پرونده باقی نبوه تا به شاکی ردیف دوم آقای ... اجاره داده باشد بلکه ادعای آقای ... که مدعی خرید مغازه از آقای ... بوده به موجب دادنامه های شماره 264و15465/6/67 شعبه 23 دادگاه حقوقی یک تهران و 2578/2/70 شعبه 16دادگاه حقوقی یک تهران مردود و مغازه مورد گفتگو به موجب صورتلجسه اجرائی مورخ 9/11/68 که در اجرای دادنامه شماره 30357/9/68 شعبه اخیر بوده تحویل محکوم علیه گردیده اساسا" چون دادگاههای صادر کننده احکام در زمینه محجوریت محکوم علیه که از ناحیه خود او طی لوایح تقدیمی به دادگاههای مزبور عنوان و اظهار شده اقدامی معمول نداشته اند و سوابق محجوریت وی راملاحظه ننموده و عندالاقتضاء در جلب نظر پزشک و اختلال حواس وی که در لوایح اظهار نموده همانطور که جناب آقای ... اظهارنظرنموده اقدامی معمول نداشته اند با نظریه معظم له موافقم 0
دادیار دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
با اعمال ماده 31 موافقت می شود
مرتضی مقتدائی دادستان کل کشور

رای شعبه ... دیوان عالی کشور

دادگاه بر اساس اقرار متهم و گزارش ناحیه انتظامی و اوضاع واحوال مسلم قضیه وی را محکوم کرده و دادنامه صادره از لحاظ مطابقت باقانون صحیحا" صادر شده و مواردی که مخالفت بین رای را با قانون یا شرع برساند، مشهود نیست فلذا تقاضای اعمال ماده 17 مردود اعلام می شود، پرونده به مرجع ارسال کننده اعاده می شود0

مرجع :
کتاب نظریات قضائی دادستانی کل کشوردراجرای مواد 18 و 31 قانون
تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آراء جزائی 1375
جلداول تهیه وتدوین : محمدهاشم صمدی اهری انتشارات گنج دانش

136


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
28
تاریخ تصویب :
1374/07/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :