جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.


29 خودداری از انجام وظیفه
3/3/1374

بسمه تعالی
ریاست محترم دادسرای دیوان کشور

در خصوص اعتراض آقای گروهبان 000 به رای 369/3/74 صادره از دادگاه نظامی یک فارس که در اجرای ماده 31قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تجدیدنظرخواهی کرده است به استحضارمی رساند: با عنایت به رای 1402/8/74 صادره از دادگاه نظامی کهکیلویه وبویر احمد، در مورد خودداری از انجام وظیفه که با توجه به محتویات پرونده و اقرار صریح متهم و احراز بره انتسابی ، مستندا"به ماده 23 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ورعایت ماده 16قانون مجازات به 4ماه حبس آقای 000 را محکوم کرده است 0 از رای صادره تجدیدنظر خواهی شده ، دادگاه نظامی یک فارس حسب دادنامه فوق الذکر،با توجه به اینکه اعتراض موثری که موجب نقض دادنامه گردد به عمل نیامده ، دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید شده است 0 محکوم علیه طی لایحه ای با ارائه گزارش پاسگاهی که در آن انجام وظیفه می کرده ، وگزارش منطقه انتظامی گچساران و گواهی شعبه دوم دادگاه گچساران که گروهبان 000 هیچگونه لغو دستوری انجام نداده است ، و پرونده های مهتم مختومه ، و متهم توسط مامور مذکور جلب و توسط دادگاه به زندان معرفی شده 000 و خواستار نقض دادنامه و اجرای ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب شده است 0

نظریه
با ملاحظه محتویات پرونده ، رای دادگاه نظامی یک به دلائل زیر مخدوش است زیرا اولا"، دستور جلب متهم به صدور چک بلامحل از جانب دادگاه (دادگستری ) صادر شده ، و دلیلی در پرونده وجود ندارد که لغو دستور مقامات قضایی دادگستری شده باشد ثانیا" سرپرست نیروی انتظامی که معترض در آن واحد خدمت می کرده گزارش کرده که لغو دستور نشده است ، علیهذا اعتراض معترض وارد است و عقیده به اجرای ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ارسال پرونده به دیوان کشور جهت نقض دادنامه دارم 0
دادیار دیوان عالی کشور

جناب آقای 000 معاونت معظم دادسرای دیوان کشور

با احترام عطف به ارجاع مورخ 12/11/74درمورددرخواست گروهبان 000 در مورد صدور آراء از مراجع کیفری نظامی فارس که مورد به همکار محترم جناب آقای 000 جهت اظهارنظر پرونده ارجاع و به موجب نظریه مورخ 5/11/74 معظم له عقیده به اعمال ماده 31 و طرح مورددر دیوان عالی کشور اعلام داشته اند و مورد جهت اظهارنظر مجدد به اینجانب ارجاع و حسب نظریات واحکام صادره و محتویات پرونده درخواست معنونه نظریه خویش را درمخالفت با نظر همکار محترم بشرح ذیل معروض می دارد0

نظریه
آراء صادره در ارتباط با اقرار صریح متهم و تحقیقات جامع انجام یافته مراجع اطلاعاتی و تحقیقات نظامی و احرازوکشف واقعیت امر و دفاع غیرموجه و توجیه بسیار غیرمنطقی متقضای در دادخواست تقدیمی ، اصدار و بسیاراصولی و صحیح و صائب ومصون ازهرگونه تخدیش و مصون از هرگونه گذشت است 0 لذا به جهت صحت آراء صادره محاکم نظامی وعدم وجود هر گونه توجیه و تبیین عمل مجرمانه محکوم علیه (متقاضی ) و وجود دلائل متقن با نظریه صادره موافق نبوده وعقیده به رد درخواست بی اساس و فاقد دلیل متقاضی و بایگانی پرونده و اوراق متشکله واعاده پرونده اصلی محاکماتی به مرجع مربوطه دارد0
دادیاردادسرای دیوان کشور

بسمه تعالی
با اعمال ماده 31 موافقت می شود0
مرتضی مقتدائی دادستان کل کشور

رای شبعه 000دیوان عالی کشور

دادگاه بر اساس اقرار متهم و گزارش ناحیه انتظامی و اوضاع و واحوال مسلم قضیه وی را محکوم کرده و دادنامه صادره از لحاظ مطابقه با قانون صحیحا" صادر شده و مواردی که مخالفت بین رای با قانون یا شرع برساند، مشهود نیست فلذا تقاضای اعمال ماده 17مردود اعلام می شود، پرونده به مرجع ارسال کننده اعاده شود0

مرجع :
کتاب نظریات قضائی دادستانی کل کشوردراجرای مواد 18 و 31 قانون
تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آراء جزائی 1375
جلداول تهیه وتدوین : محمدهاشم صمدی اهری انتشارات گنج دانش

136
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
29
تاریخ تصویب :
1374/03/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :