57 ایراد جرح عمدی با چاقو
2/5/1374

بسمه تعالی
جناب آقای دادستان محترم کل کشور

احتراما" معروض می دارد: حکمی به شماره 293/5/74 بشرح زیر از شعبه 92 دادگاه عمومی تهران صادر شده است و در خصوص اتهام ا0ح فرزند غ 0 دائر به ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به برادرش ع 0ح 0 با توجه به شکایت شاکی ونظر به تحقیقات انجام شده و باالتفات به اظهارات غ 0ج 0 فرزند ت 0 پرونده که اظهار نمده دیدم ا0با چاقو ازپشت به ع 0 زد و فرا رکد و با عنایت به گواهی پزشکی قانونی و اوضاع و احوال قضیه بزهکاری او را ثابت دانسته و با توجه به نوع عمل متهم مستندا" به ماده 269 قانون مجازات اسلامی ومواد481قانون مزبور وی را به شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت 1% دیه کامل بابت جرح از نوع دامیه در کتف راست شاکی و 1% دیه کامل بابت جرح ازنوع دامیه در پشت کتف چپ و 1% دیه کامل بابت جرح از نوع دامیه در پشت بازوی چپ و نیم درصد دیه کامل بابت جرح از نوع حارصه در پشت کتف چپ شاکی محکوم می نماید براثر اعتراض محکوم علیه این حکم به موجب رای 23233/8/74 شعبه 22دادگاه تجدیدنظراستان تهران فخس ورای بر برائت محکوم علیه صادر شده است سپس آقای ع 0ح 0 طی لایحه تقدیم در مهلت مقرر قانونی به دادسرای کل کشور به رای او اعتراض و درخواست اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را نموده است پس از ارجاع پرونده به اینجانب دستور مطالبه پرونده های محاکماتی صادر شد که پس از وصول و مطالعه و توجه به مندرجات لایحه تقدیمی بشرح آتی اظهارنظر می نماید0

نظریه
با توجه به تحقیقات و اقدامات انجام شده عنایت به اظهارات متهم در مراحل بازجوئی و فحوای اظهارات وی و گزارش مامورین انتظامی و شکایت شاکی و گواهی گواه بشرح پرونده والتفات به گواهی پزشکی قانونی ومدافعات غیرموجه متهم وسایر قرائن وامارات موجود و منعکس در پرونده رای شماره 23233/8/74 شعبه 22 دادگاه تجدیدنظراستان تهران برخلاف قواعد و ضوابط قانونی بوده ومخدوش می باشد بنابراین عقیده به اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و طرح پرونده در دیوانعالی کشور دارد0
دادیاردادسرای دیوانعالی کشور

با نظر همکار محترم موافقت دارم 0
دادیاردادسرای دیوانعالی کشور

بسمه تعالی
با توجه به وجود اختلاف بین شاکی و متهم و مطرح نمودن دیگری و فراری بودن وی و دیدن شاهد وی را در حال فرار تمام اینها قرائنی هستند که مفید علم هستند لذا با اعمال ماده 31 موافقت می شود0
مرتضی مقتدائی دادستان کل کشور
رای شعبه 000 دیوانعالی کشور

در خصوص تقاضای تجدیدنظرآقای ع 0ح 0 از حکم شماره 23233/8/74 صادر از شعبه 22 دادگاه تجدیدنظرتهران از طریق اعمال ماده 31قانون با بررسی اوراق پرونده صرفنظر از ایراد دادسرای دیوانعالی کشور بر حکم مذکور و اینکه شواهد و دلائل برای صحت انتساب اتهام به محکوم علیه موجود است اساسا" چون حکم صادرازشعبه 92 دادگاه عمومی تهران به صورت غیابی بوده و قابل واخواهی در همان شعبه است و دادگاه تجدیدنظر قبل ازانجام تشریفات قانونی ورسیدگی به واخواهی محکوم علیه صالح به رسیدگی نبوده لذا حکم معترض عنه نقض و رسیدگی مجدد به موضوع به همان شعبه صادرکننده حکم بدوی ارجاع می گردد0

مرجع :
کتاب نظریات قضائی دادستانی کل کشوردراجرای مواد 18 و 31 قانون
تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آراء جزائی 1375
جلداول تهیه وتدوین : محمدهاشم صمدی اهری انتشارات گنج دانش

138
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
57
تاریخ تصویب :
1374/05/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)