جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.

.

65 حمل کالای قاچاق
24/12/1373

بسمه تعالی
ریاست محترم دادسرای دیوان عالی کشور

پیرو گزارش 24/12/73 پرونده واصل و حسب محتویات آن در تاریخ 24/9/71 حسب گزراش سرجنگلبانی چمستان آقای ع 0ن 0 بدون هیچگونه مجوزی در حین حمل چوب آلات توسط مامورین دستگیر و چوب به نفع دولت تخلیه و مبلغ 1200 ریال (دوبرابرعوارض ) نیز متخلف باید به صندوق دولت پرداخت نماید که طبق صورت مجلس کشف مبلغ 1200 ریال توسط متهم پرداخت و مقدار چوب 44 اصله جمعا" 5/6 متر و حجم آن 489/0 و حجم کل ، با احتساب افت 978/0 قید گردیده که پرونده متخلف جهت رسیدگی به دادسرای انقلاب استان آمل فرستاده می شود(قبض 3160 7/10/71 در مورد پرداخت 1200 ریال ) دادسرای انقلاب آمل پس از تحقیق از متهم و اقرار وی به اینکه بنده اطلاعی نداشتم اشتباه کردم مرا عفو کنید جهت تعقیب متهم به استناد مواد480 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها ومراتع کشور به دادگاه ارسال و به استناد دادنامه 20725/11/72 متهم را به استناد ماده 48ق حفاظت و بهره برداری از جنگل ، و مراتع کشور وماده 10 قانون مجازات مرتکبین قاچاق علاوه بر ضبط چوبهای مکشوفه به نفع دولت به دوماه حبس محکوم می نماید و در ذیل رای قید نموده که بهای مال فعلا" توسط محکوم علیه پرداخت گردیده که به رای اعتراض گردیده به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه 31 به موجب دادنامه 4927/10/73 رای بدوی را تایید و ابرام می نماید که پیرو آن سرجنگل بانی چمستان طی نامه ای به شماره 151587/12/73 اعلام می نماید که صورت مجلس تنظیمی درباره آقایان ع 0ن 0 تحت عنوان چوب آلات یازو تخته می باشد که درقوانین سازمان جنگلبانی الوار محسوب نمی شود لذا با عنایت به اینکه حکم صادره به عنوان 44 اصله الوار تلقی گردیده درصورت صلاحدید اقدامات قعدی صورت پذیرد مضافا" 44 اصله الوار بیش از 5 متر مکعب می باشد در حالی که چوب آلات تخلف مذکور کمتر از نیم متر مکعب می باشد بر اثر این نامه متهم طی لایحه ای که به عنوان دادستان محترم کل کشور نوشته نسبت به آراء صادره اعتراض کرده و اضافه نموده گزارش جنگل بانی اشتباه بوده بعلاوه صاحب چوب به پرداخت دو هزار تومان جریمه محکوم شده در حالی که اینجانب به دوماه حبس محکوم گردیده ام ضمنا" به موجب تبصره 6ق مرتکبین قاچاق در صورتی که مال مورد قاچاق کمتر از یکصد هزار ریال باشد و متهم آن را پرداخت نماید عین مال ضبط و از تعقیب کیفری معاف می باشد که نتیجا" تقاضای اعمال ماده 31 و نقض حکم را کرده که با ارجاع پرونده امر بشرح زیر اعلام نظریه می شود0

نظریه
با توجه به محتویات پرونده ملاحظه آراء صادره و صرفنظر از استناد متهم به تبصره ذیل ماده 6 قانون مرتکبین قاچاق مصوب 1312 چون دادنامه های صادره بر اساس گزارش اولیه سرجنگل بانی چمستان بوده که متهم به اتهام حمل و نگهداری 24 اصله الوار بوده وبعداز قطعی شدن آراء در تاریخ 4/10/73 سرجنگل بانی چمستان طی نامه شماره 151587/12/73 اعلام نموده صورت مجلس تنظیمی به جهت عنوان چوب آلات از تخته می باشد که در قوانین جنگل بانی الوار محسوب نمی شود و به علاوه 44 اصله الوار بیش از 5مترمکعب می باشد در حالی که چوب آلات تخلف مذکور کمتر از نیم مترمکعب می باشد و نتیجتا" گزارش اشتباه بوده که بر اساس آن رای صادر شده لذا به نظر اینجانب آراء صادره مخدوش بوده و صحیح به نظر نمی رسد لذا مورد از موارد اعمال ماده 31 ق تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب به نظر می رسدلذا پرونده به نظر معاون اول محترم دادستان کل کشور می رسد0
دادیار دادسرای دیوان عالی کشور

با نظر همکار محترم جناب آقای 000 موافقت دارم 0
دادیار دیوان عالی کشور

بسمه تعال ی
با اعمال ماده سی و یک مرقوم موافقت می شود0
مرتضی مقتدائی دادستان کل کشور
رای شعبه 000 دیوانعالی کشور

در خصوص دادنامه شماره 735 مورخه 20/12/72 صادره از دادگاه انقلاب اسلامی حوزه ساری که به موجب آن آقای ع 0ن 0 فرزندع 0به اتهام حمل و نگهداری 44 اصله الوار جنگلی علاوه بر ضبط آنها به نفع دولت و مضافا" به پرداخت بهای آن که قبلا" توسط متهم انجام شده به دوماه حبس تعزیری محکوم گشته و حکم دادگاه پس ازابلاغ واعتراض محکوم علیه به موجب دادنامه شماره 927/431/10/73 شعبه محترم 31 دیوانعالی کشور ابرام گردیده و سپس محکوم علهی با ارسال لایحه ای به دادستان محترم کل کشور تقاضای اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب را در خصوص آراء صادر نموه که با مورد تقاضا دادستان محترم کل کشور موافقت نموده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گشته است ، نظر به اینکه در گزارش شماره 151587/12/73 سرجنگل بانی چمستان مشخص گردیده که صورت جلسه اولیه آن مرجع اشتباه بوده و بزه انتسابی در رابطه با متهم 44 اصله الوار نبوده بلکه 44 اصله تخته آلات جنگلی بوده و در نتیجه کیفر صادر شده از دادگاه منطبق باموازین قانونی ومتناسب بابزه انتسابی نسبت به محکوم علیه نمی باشد لذاحکم دادگاه نقض می گردد و در اجرا ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پرونده جهت رسیدگی به دادگاه همعرض صادر کننده حکم درحوزه ساری ارسال گردد0

مرجع :
کتاب نظریات قضائی دادستانی کل کشوردراجرای مواد 18 و 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آراء جزائی 1375
جلداول تهیه وتدوین : محمدهاشم صمدی اهری انتشارات گنج دانش

138
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
65
تاریخ تصویب :
1373/12/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :