جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


ایجاد مزاحمت
67 - 27/10/1374

بسمه تعالی
ریاست محترم دادسرای دیوان عالی کشور

در خصوص اعتراض آقای ا0آ0 فرزند ح 0 نسبت به دادنامه شماره 87/271319/10/74 شعبه دوم دادگاه عمومی تبریز به عنوان مرجع تجدیدنظر از دادنامه شماره 292378/10/72 شعبه 19 دیوان کیفری 2 سابق تبریز و درخواست اعمال ماده 31قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با ملاحظه مندرجات لایحه اعتراضیه و پرونده محاکماتی معلوم می گردد:
آقای ت 0ل 0 که خود را 15 ساله معرفی گرده وگفته محصل هم می باشد شکایتی علیه معترض مبنی بر ایجاد مزاحمت برای مشارالیه و اظهار مطالبی در جهت دوستی و رفاقت با نامبرده ، طرح که پس از انجام تحقیقات مقدماتی و با انکار متهم و فقد دلیل اثباتی ، سرانجام دادیار شعبه ششم تحقیق سابق دادسرای تبریز با تذکر آقای دادیار اظهارنظر بر منع تعقیب قضیه ، قرار منع تعقیب صادر که با لحاظ اعتراض پدر شاکی ، آقای دادرسی شعبه 19 دادگاه کیفری 2 سابق تبریز به این استدلال که ((چون شماره تلقن دادن و بیش از حد قانونی برخورد کردن خارج از وظیفه یک کارمند و قابل بحث است )) قرارمنع تعقیب را فسخ و در مورخ 6/8/72قرار جلب به دادرسی متهم را صادر نموده است 0 سپس دادسرا به استناد ماده 102 قانون تعزیرات ((در منصب فعل حرام )) درخواست مجازات متهم را با صدور کیفرخواست نموده 0 در جلسه دادرسی 29/10/72 شاکی گفته است که جهت اصلاح قبض تلفن به اداره مخابرات رفته بودم ((اداره مخابرات هم در کوچه ارک قرار دارد)) متهم او را به اتاق خود دعوت و به او پیشنهاد کرده که باهم دوست شوند که او امتناع کرده و شماره تلفن خواسته که به او نداده است و سپس متهم شاکی را تعقیب کرده تا بازار ارک و سپس وسیله پدرش و فرد دیگری دستگیر شده است و در قبال سئوال دادگاه که آیا متهم به شما دست زده یا چیزی گفته است ؟ پاسخ داده خیر0 متهم در جلسه دادرسی باتکذیب اظهارات شاکی بیان داشته که شاکی برای اصلاح قبض تلفن به مخابرات آمده و او هم حسب الوظیفه نامبرده را ردهنمایی کرده و چون متوجه راهنمائیهای او نشده ، شماره تلفن اداره را به او داده که پدرش تماس بگیرد و اضافه نموده که از جلوی بازار ارک عبور می کرده که پدر شاکی دستگیرودر مغازه او زندانی شده است ((ظاهرا" بازار ارک و اداره مخابرات همجوار هستند))0 سپس شعبه 19 دادگاه کیفری 2 سابق تبریز به لحاظ عدم احراز دلیل کافی و با لحاظ اصل برائت ، رای بر تبرئه متهم صادر نموده است 0 پدر شاکی و آقای دادیار اجرای احکام از رای برائت تقاضای تجدیدنظر می نمایند که شعبه دوم دادگاه عمومی تبریز بشرح دادنامه سابق الذکر و به استنادماده 2 لایحه قانونی راجع به مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و000 رای بر محکومیت متهم به تحمل 6ماه حبس تعزیری صادر می نماید0
اینک به نظر اینجانب تصور نمی رود ارشاد و راهنمایی متهم که کارمند مخابرات بوده و شاکی برای اصلاح فیش تلفن به او مراجعه و با لحاظ صغر سن و عدم آشنایی به مقررات ، متهم شماره تلفن اداره را به منظور تماس پدرش به او داده باشد، جرم تلقی گردد حتی مراجعه متهم به بازار ارک که در جوار اداره مخابرات قرار دارد به منظور درست کردن عینک ((بقول متهم )) هم جرم نبوده علی الظاهر فعل حرام نیز واقع نشده است و چون یکی از ارکان تشکیل دهنده فعل مجرمانه قصد و نیت است که از عناصر معنوی جرم بوده و جنبه عینیت و فعلیت ندارد، و اینکه متهم در تمام مراحل رسیدگی منکر ارتکاب بزه معنونه می باشد فلذا معتقدم اولا" با فرض اینکه این اندازه از اعمال ارتکابی را شرعا" واجد عنوان فعل حرام بدانیم عمل متهم مشمول ماده 102 قانون تعزیرات است که طبق قسمت دوم همین ماده حداکثر مجازات متهم 74 ضربه شلاق است نه حبس تعزیری 0 ثانیا"استناد به ماده 2 قانون مجازات حمل چاقو که مورد تقاضای دادسرا هم نبوده است در رای مرجع تجدیدنظرخلاف بین مقررات قانونی است ودرمانحن فیه مصداق و انطباق ندارد0 ثانیا" جانب اساسا" اعمال انتسابی به متهم را در حد فعل حرام هم نمی دانم 0 بناء علیهذا باقبول درخواست معترض معتقد به اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بوده و درخواست نقض حکم صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی تبریز را دارم 0
دادیار دادسرای دیوان عالی کشور

با نظر همکار محترم جناب آقای 000 موافقم 0

دادیاردیوان عالی کشور

بسمه تعالی
با توجه به محتویات پرونده ارتکاب فعل حرام متهم برای دادگاه بدوی محرز بوده لذا با اعمال ماده 31 موافقت می شود0
مرتضی مقتدائی دادستان کل کشور

رای شعبه 0000 دیوان عالی کشور
تجدیدنظرخواهی مجدد ا0آ0 نسبت به رای تجدیدنظری شماره 87/271319/10/74 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی تبریز و به استناد مقررات ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که این درخواست در تاریخ 31/3/75 به موافقت جناب آقای دادستان محترم کل کشور رسیده موجه به نظر می رسد، زیرا اولا" در وضعیت موجود پرونده به لحاظ انکار مطلق متهم و عدم ارائه دلیلی از ناحیه شاکی دلیلی بر تحقق بزهی مشهود نیست ثانیا" با وصف آنکه شاکی با ذکر کلاسه پرونده اعلام نموده متهم دارای یک فقره سابقه در مورد ایجاد مزاحمت می باشد اقتضا داشته با مطالبه و ملاحظه پرونده ذیربط و ذکر مخلص موضوع پرونده قبلی اتهامی متهم در صورتجلسه دادرسی از سایر همکاران متهم که در اطاق محل کار متهم با او اشتغال به کار دارند در خصوص مورد ودر مورد اخلاق و رفتار متهم تحقیق می گردید همچنین ضروری بوده دادگاه از س 0م 0 و م 0ی 0 و دیگر کسبه مجاور مغازه شاکی در خصوص چگونگی قضیه تحقیق و بررسی می نمود که چنین اقدامی به عمل نیامده است 0 ثانیا" بر فرض آنکه برای دادگاه محرز شود که متهم به قصداغفال ت 0 از اداره مخابرات تا داخل پاساژ ارک و درب مغازه ت 0م 0 را مصرانه تعقیب نموده است چنین عملی مشمول قسمت اخیر ماده 102 قانون تعزیرات (سابق التصویب )بوده و نه ماده 2 قانون مجازات حمل چاقو، بنا به مراتب به پذیرش درخواست محکوم علیه و با نقض رای شماره 87/271319/10/74صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی تبریز پرونده جهت رسیدگی مجدد به یکی دیگر از شعب دادگاه عمومی تبریز ارجاع می شود0

مرجع :
کتاب نظریات قضائی دادستانی کل کشوردراجرای مواد 18 و 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آراء جزائی 1375
جلداول تهیه وتدوین : محمدهاشم صمدی اهری انتشارات گنج دانش

138
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
67
تاریخ تصویب :
1374/10/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :