جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


69 اقدام به جعل
6/3/1374

بسمه تعالی
ریاست محترم دادسرای دیوان عالی کشور

آقای ا0پ 0 فرزند ی 0 بشرح لایحه وارده شماره 111677/8/74 به عنوان آن مقام باارسال فتوکپی دادنامه شماره 6159/3/74 شعبه دوم دادگاه عمومی بندرعباس و فتوکپی دادنامه شماره 18211/5/74 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان به آراء صادره دائربه محکومیت خود اعتراض و تقاضای اجرای ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را نموده است رسیدگی به اینجانب ارجاع گردیده است پس از مطالعه پرونده و بررسی آن نظر به اینکه نیازی به ملاحظه اصل پرونده محاکماتی نمی باشد با توجه به مندرجات لاحیه تقدیمی ومفاد آراء صادره بشرح آتی اظهارنظر می نماید0

نظریه
با ملاحظه فتوکپی احکام موصوف که به دعوی مطروحه وفق مقررات قانونی رسیدگی گردیده است مفاد آراء مبین رعایت موازین قانونی و شرعی است با توجه به اینکه ایراد و اعتراض موثری از ناحیه آقای ا0پ 0 فرزند ی 0 به عمل نیامده قابل خدشه نمی باشد و بارد درخواست متقاضی دایر به اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به لحاظ عدم مخالفت بین احکام با شرع و قانون اعتقاد به طرح قضیه در دیوانعالی کشور ندارد و عقیده دارم مراتب به معترض تفهیم شود و سپس پرونده این دادسرا بایگانی گردد0
دادیار دادسرای دیوان عالی کشور

معاون اول محترم دادستان کل کشور

با سلام معروض می دارد اولا" نظر به اینه در دادگاه بدوی به مدافعات متهم مبنی بر عدم انتساب چک مورد بحث به خودتوجه ننموده و بدون توجه به این امر و ارجاع امر به کارشناسی اقدام به صدور حکم کرده حکم دادگاه بدوی مخدوش بوده 0 ثانیا" دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به نظر کارشناس اداره تشخیص هویت محل مبنی بر عدم احراز انتساب اثر انگشت متهم ذیل کارت افتتاح حساب از بانک اقدام به صدور حکم نموده است 0 لذا با نظر همکار محترم موافق نبوده عقیده به مطالبه پرونده محاکماتی را دارم 0
دادیار دادسرای دیوان عالی کشور

جناب آقای 000 همکار محترم

با عنایت به محتویات پرونده و انیکه آقای ا0پ 0 از مراحل اولیه تحقیق مدعی شده که شخص بی سوادی است و همشیرزاده اش شرکتی تشکمیل داه و چک و مهر ا در اختیار همشیرزاده اش (آقای م 0ع 0)بوده و اثر انگشت ذیل چک متعلق به او نیست 0 و آقای م 0ع 0 اقدام به جعل کرده و اداره تشخیص هویت هم پس از بررسی امضاء را ناخوانااعلام نمود0 با عنایت به اینکه چک از جانب آقای م 0ع 0 به شاکی واگذار شده و دلیل صدور چک بلامحل از جانب متهم وجود ندارد،و از آقای م0ع 0 که مرتکب جعل شده تحقیق نشده ، علیهذا رای محکومیت آقای پ 0 وجهه قانونی ندارد، عقیده به اجرای ماده 31 و نقض دادنامه دارم 0
دادیار دادسرای دیوان عالی کشور

جناب آقای 000 همکار محترم

عطف به نظریه مورخه 13/752 جنابعالی اشعار می دارد با توجه پرونده عنوان اظهارات شاکی مشعر بر اینکه مبلغ بیست میلیون ریال به آقای م 0ع 0 دام که با آن کار کند گفت در قبال آن چک مربوطه به شرکت را می دهم که خیالت راحت باشد من چک را از آقای م 0ع 0 بابت طلبی که داشتم گرفتم التفات به اظهارات مشتکی عنه آقای ا0پ 0 فرزند ی 0 مشعر بر اینکه م 0ع 0 سوءاستفاده کرده است و گفته است که چک را هم او صادر نکرده و بی اطلاع است و بی سواد و به شاکی هم بدهی ندارد اولا" ضرورت دارد که از آقای م 0ع 0 در زمیه اظهارات شاکی و مشتکی عنه تحقیق شود و بین آقای م 0ع 0 و شاکی به نام آقای ح0ذ0 فرزند ح 0 و آقای ا0پ 0 مواجه حضوری داده شود و نتیجه این مواجهه در صورت مجلس منعکس گردد و آثار انگشتان اخذ شده از آقای ا0پ 0 با اثر انگشت ذیل کارت افتتاح حساب وسیله اداره تشخیص هویت تطبیق داده شود و نتیجه پیوست پرونده گردد و هر تحقیقی که روشنگر واقعیت و ضروری تشخیص شود اعمال شود بنابراین با عدول از نظریه قبلی خود به علت نقص تحقیقات با عقیده جنابعالی مشعر به اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و طرح پرونده در دیوانعالی کشورنتیجتا" موافقم 0
دادیار دادسرای دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
با اعمال ماده 31 موافقت می شود0
مرتضی مقتدائی دادستان کل کشور

رای شعبه 000 دیوانعالی کشور

در خصوص تقاضای اعمال ماده 31 توسط آقای ا0پ 0 نسبت به حکم صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر هرمزگان با بررسی اوراق پرونده حکم دادگاه معترض عنه مستدل و مطابق قانون بوده ایرادی ندارد و تقاضای تجدیدنظرخواه محکوم به رد است 0

مرجع :
کتاب نظریات قضائی دادستانی کل کشوردراجرای مواد 18 و 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آراء جزائی 1375
جلداول تهیه وتدوین : محمدهاشم صمدی اهری انتشارات گنج دانش

138
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
69
تاریخ تصویب :
1374/03/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :