جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


نظریه شماره : 5805 - 26/11/1362

سئوال : آیا با توجه به قانون تعیین تکلیف عرصه و اعیان ... ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن قابل اجراءاست یانه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
مستفاد از مندرجات ماده واحده و تبصره آن از قانون تعیین تکلیف عرصه و اعیان اراضی و ساختمانهایی که کلا" یا بعضا"بطور غیرقانونی تصرف و احداث شده اند مصوب 2/3/1362 باتوجه به فلسفه وضع قانون مذکور اینست که درحدود مندرجات این قانون ، قوانین مربوطه دیگر نباید اجراء شود تا برطبق این قانون تعیین تکلیف گردد و در حدودی که ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن با مقررات ماده واحده مذکور تعارض دارد نیز نباید بموقع اجراء گذاشته شود.
النهایه ماده 134 قانون تعزیرات که موخر است در مورد تصرفات غیرقانونی اراضی و املاک بیان حکم نموده است.

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ، امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
15

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
5805
تاریخ تصویب :
1362/11/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :