جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.به تاریخ 18/2/1378 جلسه کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری به عضویت امضاء کنندگان زیر تشکیل و پرونده راجع به تخلف سازمان حمل ونقل وپایانه باربری شیراز دائر به احداث مقدار 100 مترمربع زیرزمین بصورت اسکلت مسقف درپلاک که درکمیسیون بدوی مورد رسیدگی واقع و رای مورخ 19/11/1376 مبنی بر محکومیت متخلف به پرداخت 000/000/250 ریال جریمه معادل یک پنجم ارزش سرقفلی صادر شده و متخلف به استناد نامه شماره 1478 14/12/1376 به از رای صادره تجدیدنظرخواهی کرده ، تحت نظر قراردارد و با بررسی محتویات پرونده واعلام ختم رسیدگی ذیلا" رای صادرمیشود:

رای کمیسیون تجدیدنظر
درخصوص اعتراض سرپرست سازمان حمل ونقل وپایانه های فارس نسبت به رای شماره 722 - 20/11/1376 کمیسیون تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری مستقردرشهرداری منطقه 6 شیراز باتوجه به امارات وقرائن موجود در پرونده و نظریه مورخ 11/8/1377 کارشناس منتخب این کمیسیون نظر به اینکه 55% از عملیات ساختمانی مورد تخلف قبل ازسال 1374 احداث گردیده و با التفات به اینکه مورد تخلف از تاریخ مذکور وارد حوزه استحفاظی شده بنابراین اعتراض سازمان تجدیدنظر خواه وارد تشخیص ضمن فسخ رای تجدیدنظرخواسته سازمان مذکور را از پرداخت جریمه معاف دانسته و لاکن این سازمان ملزم است جهت اخذ مجوز ادامه ساختمان و پرداخت عوارض متعلق به شهرداری مربوط بر مبنای سال 1374 مراجعه نماید. رای صادره قطعی است .
نماینده وزارت دادگستری
نماینده وزارت کشور
نماینده قائم مقام شورای شهر

سابقه

هیات رسیدگی کننده : کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها مربوط به شهرداری منطقه شش
متخلف : پایانه باربری شیراز اکبرآباد
اعلام کننده تخلف : شهرداری منطقه شش
تاریخ رسیدگی : 19/11/76

گردشکار در تاریخ 15/8/76 حسب گزارش شهرداری مبنی بر وقوع تخلف زیرزمین 100 مترمربع بصورت اسکلت مسقف و طبقه همکف 4817متر مربع بصورت تاسیسات پرونده تشکیل و به کمیسیون ماده صد ارجاع شده است ، کمیسیون پس از دعوت از ذینفع و استماع اظهارات ذینفع و نماینده شهرداری در تاریخ 19/11/76 به اتخاذ تصمیم مبادرت مینماید.

رای کمیسیون بدوی
در خصوص تخلف ساختمانی پایانه باربری شیراز اکبرآباد مبنی بر احداث 100مترمربع زیر زمین و 4817مترمربع بصورت تاسیسات فاقد مجوز شهرداری با توجه به گزارش شماره 627/11201 شهرداری منطقه شش و بازدیدی که توسط اعضاء کمیسیون از مورد تخلف بعمل آمده و اظهارات غیرموجه نماینده سازمان مذکور تخلف محرز و مسلم است بنابراین موضوع منطبق با تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها تشخیص و این کمیسیون با عنایت به برآورد ارزش سرقفلی ملک مستفاد از نظریه کارشناس رسمی دادگستری که طی نامه شماره 286به مبلغ 1250000000 ریال میباشد متخلف را موظف به پرداخت مبلغ 250000000 ریال معادل یک پنجم ارزش سرقفلی ملک در حق شهرداری ملزم مینماید.
رای صادره ظرف مدت 10 روز قابل تجدیدنظر در کمیسیون دیگرماده صد میباشد.
نماینده وزارت دادگستری رستمی
نماینده وزارت کشور حجتی
نماینده قائم مقام شورای شهر باستانی
33
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1378
تاریخ تصویب :
1378/02/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :