جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


تاریخ 10/7/1379 شماره دادنامه : 218و219

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 17/5/1352 مبنی بر لزوم تعیین نوع استفاده از ساختمانها در پروانه های ساختمانی وآثار مترتب بر تخلف مندرجات پروانه از جهت مذکور از تاریخ قابلیت اجرای تبصره فوق الذکر، مفاد بخشنامه شماره 12303/811 مورخ 17/11/1369 شهرداری که آثار اجرائی تبصره مزبور را به قبل از تاریخ تصویب آن تسری و تعمیم داده است ، مغایرقانون تشخیص داده می شود و بخشنامه مزبور مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

* سابقه *

شماره ه/77/466و78/327 30/9/1379
کلاسه پرونده : 77/466و78/327
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای عزت الله خادم الرضائیان - آقای جمشیدرهنما
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 12303/811مورخ 17/11/69 اداره کل شهرسازی ومعماری شهرداری تهران
مقدمه : شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند، شهرداری به اعتبار بخشنامه شماره 12303/811 مورخ 17/11/1369 اداره کل شهر سازی ومعماری شهرداری تهران
مقدمه : شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند،شهرداری به اعتبار بخشنامه شماره 12303/811 مورخ 17/11/1369 مغایر با قانون به ویژه تبصره ماده 55 از قانون شهرداری ها می داند این بخشنامه مغایر با قانون به ویژه تبصره ذیل بند24 ماده 55 مصوب 17/5/1352 و تبصره های 2تا8 اصلاحی و تبصره های 9 لغایت 11الحاقی مصوب 27/6/1358 می باشد و نمی تواند حقوق مکتسبه افراد را در محلهای استیجاری ایجاد شده سلب نماید0 مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 23242/317مورخ 23/12/1378اعلام داشته اند با توجه به اینکه پس از تصویب طرح جامع شهرتهران درتاریخ 9/2/49 و متعاقبا" تهیه طرحهای تفصیلی از سوی مراجع ذیربط و تعیین و تصویب کاربری وتراکم مجاز املاک ، کلیه شهروندان مکلف به احداث بنا با اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری واستفاده از ابنیه احداثی مطابق مشخصات مندرج در پروانه صادره و همچنین وفق کاربری پیش بینی شده در طرحهای جامع و تفصیلی گردیده اند لذا بر همین اساس اداره کل شهرسازی با توجه به لزوم تبعیت کلیه اراضی وساختمانها از کاربری مقرر در طرحهای جامع و تفصیلی و همچنین با عنایت به آمره بودن ضوابط شهرسازی مبادرت به صدور بخشنامه شماره 12303/811 مورخ 17/11/1369 مبنی بر قبول مدارک معتبرکسبی قبل از مرداد ماه 1352 صرفا" در خصوص ساختمانهای احداثی در قبل از9/2/1349 نموده است . علیهذا نظر به اینکه قبول مدارک معتبرکسبی قبل ازمردادماه 1352 در خصوص آن دسته ازاراضی وساختمانهای احداثی دربعد از9/2/49 نموده است 0 عیهذا نظر به اینکه قبول مدارک معتبر کسبی قبل از مرداد ماه 1352 در خصوص آن دسته از اراضی و ساختمانهای احداثی در بعد از9/2/1349 که دارای پروانه ساختمانی و همچنین کاربری مسکونی می باشند علاوه بر اینکه بر خلاف ضوابط و مقررات آمره شهرسازی دائر بر لزوم استفاده از بناهای احداثی وفق کاربریهای مقرر در طرحهای جامع و تفصیلی است ، مضافا" مغایر صریح ماده صد قانون شهرداری دائر بر لزوم رعایت مفاد مندرج در پروانه های ساختمانی از سوی شهرداری می باشد. و با عنایت به اینکه اداره کل شهرسازی ضمن لحاظ کلیه ضوابط ومقررات مربوطه فوق الذکر مبادرت به صدوربخشنامه مورد بحث نموده است لذا باتوجه به عدم ورود هرگونه ایراد و اشکالی نسبت به بخشنامه موضوع شکایت و انطباق آن با قوانین و مقررات مربوطه از آن هیات محترم تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و با حضور روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 16284- 28/10/1379
21
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
219
تاریخ تصویب :
1379/07/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دیوان عدالت اداری
موضوع :