جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


پرونده اصراری کلاسه : 25/6/8963ح
ردیف : 76/13
رای شماره : 2213/7/1376

بسمه تعالی
رای اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور(شعب حقوقی )
دادنامه تحدیدنظر خواسته مخدوش و نتیجتا" اعتراضات تجدیدنظر خواه (دانشگاه علوم پزشکی گیلان ) نسبت به آن وارد و موجه بنظر میرسد زیرا قطع نظر از اینکه مطابق سندرسمی شماره 28109068/12/44 عده ای از مالکین قریه قصاب سرا قطعه زمینی بمساحت بیست هزارمتر مربع بمنظور احداث بیمارستان و درمانگاه به اداره بهداری صومعه سرا واگذار و اداره مذکور در قسمتی از آن مرکز بهداشت احداث کرده بنا به مستفاد از قانون واگذاری زمینهای بایر و دائر که بعد ازانقلاب بصورت کشت موقت در اختیارکشاورزان قرارگرفته (مصوب سال 1365) اساسا" شامل زمینهای متعلق بدولت وسازمانهای دولتی نبوده و قابلیت واگذاری به اشخاص تحت عنوان کشت موقت را ندارد مضافا" اینکه در دعوی مطروحه از ناحیه اداره بهداری گیلان بطرفیت تجدیدنظرخواندگان (غفور قتل زاد و نادر نظری ) که قبل از این پرونده ، مورد رسیدگی واقع شده حکم بمحکومیت غفور قتل زاد و نادر نظری ) مبنی بر خلع ید از اراضی مورد دعوی صادر گردیده و با اجرای حکم زمین مجددا" در تصرف اداره بهداری مستقر گردیده است بنا علیهذا رای مورد تقاضای تجدیدنظر بلحاظ مغایرت آن با قانون و مستندات دعوی نقض ومستندا" به بند(ج ) ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب تجدیدنظر رسیدگی بشعبه دیگر دادگاه عمومی صومعه سراارجاع میشود0

مرجع :
آرشیو دفتروکالت آقای پرویز چگینی وکیل دادگستری

138
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
13
تاریخ تصویب :
1376/07/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :