جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


بتاریخ :9/3/78 کلاسه پرونده 77/3551006شماره دادنامه 12520/4/78

مرجع رسیدگی شعبه 1006 دادگاه عمومی تهران
خواهان : حسن کرمی بنشانی شهرک شریعتی ....
خوانده : 1) حسن محبوب بنشانی جاده ساوه اسماعیل آباد ...
2) پرویز احمدزاده بنشانی جاده ساوه اسماعیل آباد ....

خواسته : مطالبه وجه

رای دادگاه :
ماحصل دادخواست آقای حسن کرمی بطرفیت 1 حسن محجوب و2پرویز احمدزاده بخواسته مطالبه مبلغ یک میلیون و شش صدهزار ریال بابت الباقی یک دستگاه یخچال میباشد خواهان بشرح دادخواست و اظهارات خود در جلسه دادگاه اعلام میدارد یکدستگاه یخچال ویترینی بخوانده ردیف دوم فروخته و خوانده ردیف اول نیز ضامن وی گردیده است و مبلغ خواسته الباقی قیمت یخچال میباشد که تاکنون پرداخت نگردیده از این رو باتقدیم دادخواست فعلی تقاضای مطالبه آنرا نموده است خواندگان با استحضار از وقت رسیدگی و ابلاغ فسخ ثانی دادخواست و مضائم در دادگاه جهت دفاع از دعوی مطروحه حاضر نگردیده اند با التفات به قرارداد عادی تنظیمی بین خواهان و مدیون اصلی آقای پرویز احمدزاده بدین شکل که ییک دستگاه یخچال با اقساط یازده ماهه مجموعا" بمبلغ دویست و بیست هزار تومان بنامبرده فروخته شده و قرار بر آن بوده است ماهیانه بیست هزارتومان پرداخت گردد و آقای محجوب نیز بعنوان ضامن ذیل قرارداد را امضاء نموده است در خصوص مدیون اصلی با عنایت به مفاد قرارداد استنباط دادگاه آنست که در صورتیکه نامبرده دین خود را پرداخت ننموده فروشنده حق مراجعه به ضامن را داشته باشد با این وصف بنظر میرسد انتقال ذمه محقق گردید و خواهان نمی تواند بطرفیت خریداروضامن دادخواست مطالبه وجه دهد و از این رو ضمن ذمه به ذمه محرز نبوده قرار رد دعوی نسبت به آقای پرویز احمدزاده صادر و اعلام می گردد ودر خصوص ضمان و انطباق مووضع با قسمت دوم ماده 699 قانون مدنی که تعلیق در التزام به تادیه را پذیرفته است لکن حسب محتویات قرارداد این موجل و از قرائن نیز ضمان موجل استنباط میگردد که دین با همان وضعیت و اجل انتقال یافته است لذا با عنایت به مطالب خواهان مبنی بر اینکه ضصت هزار تومان از ثمن معامله توسط مدیون اصلی پرداخت گردید و با توجه به اولین تاریخ پرداخت اقساط 20/6/77 و نظر باینکه مدیون با توجه به مبلغی ایداعی به قسطی را پرداخت نموده و نظر به تاریخ تقدیم دادخواست 8/10/77 که این تاریخ دیون موجل حال نگردیده تا خواهان محقق مطالبه آن باشد از این رو مستندا" به ماده 704 قانون مدنی که به رد دعوی مطروحه در وضعیت فعلی صادر و اعلام میگردد وخواهان جهت طرح دعوی نسبت به دیون که حال گردیده هدایت قانونی میشود رای صارده غیابی ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و متعاقب آن قابل تجدیدنظر میباشد0
رئیس شعبه 1006 دادگاه عمومی تهران - نجفی نژاد

132
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
520
تاریخ تصویب :
1378/04/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :