جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


ایجاد مزاحمت و فروش مال غیر
بسمه تعالی
مقام محترم معاونت اول دادسرای دیوانعالی کشور

احتراما" در خصوص اعتراض آقای ع 0ع 0 به دادنامه شماره 74/156 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی سربند و74/347 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان مرکزی دائر بر تائید دادنامه بدوی مبنی بر محکومیت معترض و درخواست نامبرده براعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب که پرونده جهت بررسی و اعلام نظر به اینجانب ارجاع گردیده بود بامطالبه پرونده اصلی و مطالعه و بررسی اوراق آن بشرح زیر اعلام نظر می گردد0
به حکایت اوراق پرونده حاضر در مورخه 1/3/74 آقای 000 و000 شکایتی به دادگاه عمومی سربند تسلیم و اعلام می دارند به نمایندگی از طرف 48 نفر از کشاورزان روستای 000 سهم چاه آب مورد حفاری مشتکی عنه را برای شرب 25 هکتار زمین خریداری نموده اند و پول آنرا در صندوق دادگستری تودیع نموده اند لیکن نامبرده از تحویل سهم خودداری و نمی گذارد آنان از آب چاه مرقوم بهره مندگردند0
آقای ع 0ع 0 در پاسخ اظهار داشته است در8/9/69 به وکالت از طرف شرکای خود درخواست پروانه حفر چاه می نماید پس از دوندگی های زیاد در 2/9/71 پروانه را اخذ و در این حفاری چندین بار، حدوث اختلاف و ممانعت شکات در حفر چاه روبرو گردید و با طرح چندبار شکایت سرانجام موفق به حفاری می گردد بالاخره ، در سال 72 معامله ای با شکات انجام می دهد ولیکن چون ثمن داده نمی شود معامله فسخ می گردد و شاکی دیگر به نام ع 0گ 0 اعلام داشته است با پادرمیانی خدمات کشاورزی قرار شد ع 0 صد هزار تومان از من و دیگر شرکاء دریافت و در مقابل سهمی از چاه به میزان شراب 15 هکتار به آنان واگذار نماید که به این قرار عمل نکرده است در مورخه 6/3/74در اجرای دستور دادگاه رسیدگی کننده طرفین در پاسگاه حاضر مشتکی عنه اعلام داشته است حاضر ایست شکات از آب چاه استفاده وبهره برداری نمایند که عملی نمی شود در مورخه 7/3/74 با تحقیق از ع 0 به عنوان متهم به ایجاد مزاحمت و فروش مال غیر تحقیق و یک میلیون ریال قرار وثیقه برای وی صادر و در مورخه 13/3/74 نامبرده مستندا" به ماده 134 قانون تعزیرات به تحمل 74 ضربه شلاق محکوم می گردد محکوم علیه از حکم صادره تجدیدنظرخواهی می نمایددادگاه تجدیدنظراستان مرکزی با رد اعتراض محکوم علیه حکم تجدیدنظرخواسته را عینا" تائید می نماید0
محکوم علیه به احکام صادره اعتراض و درخواست اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را می نماید0

نظریه
با توجه به محتویات پرونده واظهارات مورخه 1/3/74 ع 0گ 0از شکات به شرح مندرج در پرونده ومستفاد از اظهارات طرفین نظربه اینکه به فرض وقوع بیع فمیابین طرفین وصحت ارکان آن چون مبیع هیچگاه به تصرف خریداران داده نشده است و نتیجتا" شکات در مورد اختلاف تصرف و تسلطی بر آن نداشته اند و با عنایت به اینکه مزاحمت و ممانعت از حق بعد از سبق تصرفات واستفاده بلامنازع مدعی آنهم در مدتی متعارف و قانونی حادث خواهد شد و لذا در مانحن فیه به لحاظ عدم سبق تصرفات واستفاده بلامنازع محکوم لهم بزه مزاحمت و ممانعت از حق از طرف محکوم علیه و معترض مصداق نددارد بنا به مراتب اعتراض معترض را وارد دانسته و عقیده بر طرح پرونده در اجرای ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب در دیوانعالی کشور دارم 0
دادیار دیوانعالی کشور

با مداقه در محتویات پرونده با نظر همکارمحترم جناب آقای 000 موافقم 0
دادیار دیوانعالی کشور

بسمه تعالی
با اعمال ماده 31 موافقت می شود
مرتضی مقتدائی دادستان کل کشور

رای شعبه 0000 دیوانعالی کشور

استدلال دادگاه بدوی در دادنامه تجدیدنرخواسته درمورد محکومیت آقای ع 0ع که مورد تایید شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی واقع شده ملخصا" این است که : مشارالیه سهمی از چاه را که در مالکیت وی بوده به شکات فروخته و علیرغم واریز وجه مورد معامله به حساب دادگستری از طرف شکات حاضر به واگذاری حقوق مورد نظر نشده و بنابراین بزه ممانعت از حق محرز و مستندا" به ماده 134 قانون تعزیرات به تحمل 000 ضربه شلاق محکوم می گردد0 قطع نظر از اینکه قرارداد مستند حکم در پرونده مشاهده نمی گرددایراد واشکالی که نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته وارد به نظر می رسد این است که علی فرض تلقی قرارداد بین طرفین به عنوان بیع و علی فرض صحت قرارداد با عنایت به مقررات ماده 362قانون مدنی بایع صرفا" مکلف به تسلیم مورد معامله ومبیع به طرف قرارداد بوده و بااین کیفیت عناصر متشکله عنوان ممانعت از حق موضوع حکم ماده 134قانون تعزیرات محقق نبوه ایراد و اعتراض وارد و با نقص دادنامه مستندا"به ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی پرونده جهت رسیدگی مجددبه دادگاه همعرض (شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظراستان مرکزی ) ارجاع می گردد0

مرجع :
کتاب نظریات قضائی دادستانی کل کشوردراجرای مواد 18 و 31 قانون
تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آراء جزائی 1375
جلداول تهیه وتدوین : محمدهاشم صمدی اهری انتشارات گنج دانش

131
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
10
تاریخ تصویب :
1374/03/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :