جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


13 تصرف زمین
17/6/1373

بسمه تعالی
جناب آقای 000معاون اول محترم دادسرای دیوانعالی کشور

در پرونده مورد بررسی آقای 000 در آبان ماه 73 اعلام شکایت نموده است که در سال 1355 زمینی به مساحت 650 متر مربع طی سند عادی از شهرک مدنی همدان خریداری و در سال 1371 در آن زمین با حفر چاه و سنگ چین تصرفاتی نموده و اخیرا" ضمن مراجعه به محل مشاهده نموده که وزارت بهداری آن را متصرف است و ادعا شده زمین از جانب سازمان زمین شهری واگذار گردیده وتنها شاهدقضیه آقای 000 نیز به موضوع شهادت داده و اعلام نموده که در سال 1371 به عنوان استادکار بنا نسبت به سنگ چینی و حفر یک حلقه چاه درزمین مربوطه عمل نموه است 0 نماینده اداره کل زمین شهری همدان در توضیحات خود در مرجع تحقیق اعلام داشته قولنامه شاکی مورد قبول نیست و اراضی مورد ادعا به تملک دولت درآمده 0 و بر اساس تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری در سال 60 قولنامه به تایید دادگاه نرسیده است 0 در خصوص موضوع کارشناس انتخاب و با معاینه محل ادعای شاکی نسبت به انجام سنگ چین تایید شده است 0 شعبه 5 دادگاه عمومی همدان پس از رسیدگی به موضوع طی دادنامه شماره 17131/6/73 با قبول شکایت شاکی به استناد ماده 134 قانون تعزیرات رای به رفع تصرف از ملک مربوطه صادر و ضمنا" مسئول وقت سازمان زمین شهری را به به تحمل 70 ضربه شلاق محکوم و به استناد ماده 25 قانون مجازات اسلامی آن را به مدت دو سال معلق می نماید0 نسبت به رای مرقوم تجدیدنظرخواهی می شود و شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان طی دادنامه شماره 2850/1/74 ضمن رد تجدیدنظرخواهی سازمان مربوطه دادنامه تجدیدنظرخواسته راتایید می نماید متعاقب آن ودر مهلت مقرر اداره کل مسکن وشهرسازی استان همدان نسبت به حکم قطعی فوق الذکر معترض و تقاضای اعمال ماده 31قانون تشکیل دادگاه هیاتهای عمومی و انقلاب را نموده است که با مداقه در اوراق پرونده به شرح آتی اعلام نظر می شود0

نظریه
صرفنظر از اینکه ابعاد زمین مورد تصرف ادعائی در رای صادره مشخص و معلوم نیست و به ساختمان احداثی در آن نیز اشاره ای نشده که قهرا" موقع اجرای حکم مشکلاتی ایجاد خواهد کرد، نظر به اینکه نسبت به ملک مورد ادعا جهت مشتکی عنه سند مالکیت صادر شده است اعتراض محکوم علیه وارد است و اقتضاء دارد در اجرای مدلول ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به نقض دادنامه اقدام لازم به عمل آید0
دادیار دیوانعالی کشور

احتراما" با نظر همکار محترم جناب آقای 000 نتیجتا" موافقت دارم 0
دادیار دیوانعالی کشور

بسمه تعالی
با اعمال ماده 31 موافقت می شود0
مرتضی مقتدائی دادستان کل کشور

رای شعبه 0000 دیوان عالی کشور

نظر به اینکه حکم تجدیدنظر خواسته بدون رعایت ترتیبات رسیدگی صادر گردیده و با قید عبارت ((مسئول وقت تصرف زمین )) در ذیل حکم صادره اصولا" معلوم نیست محکوم علیه چه کسی است اعتراض وارد است بنا به جهات مذکوره و به اسنتادماده 31قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب حکم شماره 17131/9/73 شعبه 5 دادگاه عمومی همدان و حکم شماره 2850/1/74 که در تایید آن صادر گردیده نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه دیگری از دادگاههای عمومی همدان ارجاع می شود0

مرجع :
کتاب نظریات قضائی دادستانی کل کشوردراجرای مواد 18 و 31 قانون
تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آراء جزائی 1375
جلداول تهیه وتدوین : محمدهاشم صمدی اهری انتشارات گنج دانش

131
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
13
تاریخ تصویب :
1373/06/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :